1 Corintios 9

1Joo na wanaaⁿ na l'a apóstoles, mati ja tseixmaⁿ jo' ndo' chiuu waa na laxmaⁿna, mati jo' matseixmaⁿya. Jnda̱ nty'iano̱o̱ⁿya Jesús na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, ndo' 'o cwiluiindyo' cwentaaⁿ'aⁿ nc'e ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ na tyots'aaya quii'ntaaⁿ'yo'. 2Nnda̱a̱ nnts'aana' na nt'omcheⁿ nn'aⁿ cwitjeii'na cwenta na ticaluiindyo̱ apóstol, sa̱a̱ jo nda̱a̱ 'o matsona' na cwiluiindyo̱ na ljo' ee juu na cwila'yu'yo' ma'mo̱ⁿna' na ljo'. 3Nda̱a̱ joo nn'aⁿ na cwilue na nchii cwiluiindyo̱ apóstol, luaa waa ñ'oom na matseilcwa̱'a nda̱a̱na. 4Waa na matseixmaⁿya na wanaaⁿ na nnco'ño̱ⁿ na macaⁿna' na nlcwaa'a ndo' na nlcwa̱ya, 5ndo' mati wanaaⁿ na nncjaañ'eⁿ cwii yuscu na matseiyu' quia jo̱nquiaya ñ'oom naya cha'xjeⁿ cwil'a nt'omcheⁿ apóstoles, ñequio ntyjee nquii Ta Jesús ndo' mati Pedro. 6Ndo' ¿aa m'aaⁿ' n'om'yo' na cwe' macanda̱ nquii Bernabé ñ'eⁿndyo̱ ja na ticatsona' na nnteixe'yo' jâ? 7Ee ¿'ñeeⁿ sondaro na cwe' nquii matseicatsuu 'naⁿ na macaⁿna' juu na macaa ndia'? Ndo' ¿'ñeeⁿ ts'aⁿ na manom' cwii ntjom l'o̱o̱ uva na tiquii ta̱a̱'na'? Ndo' ¿'ñeeⁿ ts'aⁿ na mateix'e canmaⁿ na tic'uu ndaatsuuyo'? 8Meiⁿ ticala'tiuu'yo' na cwe' tomti ñ'oom na m'aaⁿ' n'om nn'aⁿ na macwjii'a. Ee ljeii na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nnom Moisés, majo'ti matsa̱'ntjomna'. 9Ee naquii' libro'ñeeⁿ teiljeii: “Tintjaa'ndyo' bosa ndyuee quioo'ndyo yocheⁿ na cwil'a'yo' ts'iaaⁿ.” Sa̱a̱ meiiⁿ na ljo' teiljeii, nchii macanda̱ ma'mo̱ⁿna' na cwe' cantyja 'naaⁿ quioo'ndyo ñjom ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 10Nc'e na m'aaⁿ' ts'oom cantyja 'naaⁿya, jo' chii teiljeii ñ'oomwaa'. Naya 'naaⁿya na teiljeiina', ee juu ts'aⁿ na matseindyaa tyuaa ñequio juu ts'aⁿ na macwja' lqueeⁿ, cwil'ana ts'iaaⁿmeiⁿ' na ntyjaa' n'omna na nleil'uee'ndyena na cwiwe'. 11Jo' chii nc'e na jnda̱ jno̱o̱ⁿ'â tsjaaⁿ cantyja 'naaⁿ' Espíritu naquii' ntaaⁿ'yo', ticwinom'na' na nñequia'yo' na cwitaaⁿyâ nda̱a̱yo' chjoowi' 'naⁿ'yo' cha'cwijom cwii na jnda̱ tue'. 12Nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo' cwil'ana na cateijndei'yo' joona. Ndo' majndeiiticheⁿ jâ wanaaⁿ na cateijndei'yo'. Meiiⁿ na wanaaⁿ na ntaaⁿyâ na cal'a'yo' na ljo', sa̱a̱ meiⁿjom ndii' tyool'uuyâ. Ee cwila'quii n'o̱o̱ⁿyâ naquii' na cwitjo̱o̱ⁿyâ cha ticatseitsaaⁿ'ñena' na ya tsandye'yo' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 13'O manquiu'yo' nquiee ntyee cwentaa nn'aⁿ judíos na cwindye'ntjom naquii' wats'om t'maⁿ cwitquiina seii quioo' na cwila'cwjeena na cwiñequia nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Wanaaⁿ na cwitquiina sei'ñeeⁿ ee jo' jo' waa tio t'maⁿ yuu cwindye'ntjomna nnoom. 14Ndo' cha'xjeⁿ cwicandaa naⁿ'ñeeⁿ 'naⁿ na cwiwil'uee'ndyena, maluaa' sa̱'ntjom Ta Jesús na joo nn'aⁿ na cwiñe'quia ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nnto'ñoomna ljo' na macaⁿna' joona nc'e ñ'oom'm na cwiñe'quiana. 15Sa̱a̱ meiⁿjom ndii' tyoocaⁿ'a na nñequia'yo' ljo' na macaⁿna' ja, meiⁿ nchii matseiljeiya ñ'oomwaañe cha nnteijndei'yo' ja. Ee yati ntyjii meiiⁿ na aa nc'io̱ na tintsuu nayawaañe na cantyja 'naaⁿ' jo' matseis'andyo̱. 16Sa̱a̱ tyoocwji's'andyo̱ na mañequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo' ee ts'iaaⁿ'ñeeⁿ matseixmaⁿya. Ndo' jeeⁿ nty'iaa'ndyo̱ xeeⁿ ticatseicanda̱ya juuna'. 17Jo' chii xeⁿ mañequiaya ñ'oom nc'e na l'ue ts'o̱o̱ⁿ nnco̱, matsona' na nncwantjo̱ⁿ, sa̱a̱ xeⁿ mats'aa na ljo' nc'e na maty'ioom ts'iaaⁿ'ñeeⁿ ja, quia jo' cwe' matseicanda̱a̱'ndyo̱ ts'iaaⁿ na ty'ioom ja. 18Quia jo' juu na mawantyjo̱ⁿ, na m'aaⁿya na neiⁿya na mañequia ñ'oom na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na meiⁿcwii na chojnaⁿ'yo' no̱o̱ⁿ, na nchii nncwantjo̱ⁿya 'naⁿ na macaⁿna' ja na mañequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 19Ja meiiⁿ nchii cwiluiindyo̱ moso na mandi'ntjomtyeⁿ nnom patrom 'naaⁿ', sa̱a̱ jnda̱ tqueⁿndyo̱ cheⁿnnco̱ na matseixmaⁿya na ljo' nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ. Mats'aa na ljo' cha majndyeti nn'aⁿ nncwantjo̱ⁿ cwentaa' Cristo. 20Quia na m'aaⁿya quii'ntaaⁿ nn'aⁿ judíos, mats'aa cha'na cwii joona na m'aⁿna nacje 'naaⁿ' ljeii na tquiaa Moisés cha nncwantjo̱ⁿya joona cwentaa' Cristo, meiiⁿ tic'o̱o̱ⁿya nacje 'naaⁿ'na'. 21Ndo' jo nda̱a̱ nn'aⁿ na tic'omna nacje 'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés, mats'aa cha'na cwii nquieena cha nncwantjo̱ⁿya joona, meiiⁿ na mayuu' m'aaⁿya nacje 'naaⁿ' ljeii 'naaⁿ' nquii Ty'o̱o̱ts'om nc'e na m'aaⁿya nacje 'naaⁿ' Cristo. 22Quia na m'aaⁿya ñ'eⁿ nn'aⁿ na cachjoo na cwila'yu'ya n'om, mati mats'aa na cachjoo matseiyu'ya ts'o̱o̱ⁿ cha mati nncwantjo̱ⁿya joona. Nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ mats'aa na matseixmaⁿya cha'xjeⁿ joona cha nt'omndye joona nlui'n'maaⁿndyena. 23Mats'aa cha'tso nmeiⁿ' nc'e ñ'oom naya na cantyja 'naaⁿ' jo' cwilui'n'maaⁿndye nn'aⁿ cha mati nntseijomndyo̱ ñequio naya na cwito'ñoom nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ'na'. 24'O manquiu'jndaa'ndyo' quia cwitjomndye nn'aⁿ na nleinom, cha'tsondyena cwileinomna, sa̱a̱ macanda̱ juu ts'aⁿ na nncuee'jndyee nla't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ juu. Quia jo' cala'jnda̱'yo' cha'xjeⁿ matseijndeii tsaⁿ'ñeeⁿ. Cjoo'yaya n'om'yo' na cwindye'ntjom'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha mati nntseit'maaⁿ'ñê 'o. 25Sa̱a̱ cjaañjoom' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ joo nn'aⁿ na cwileinom, jndye nnom na cwila'ljondyena, ee cwicantyjaa' n'omna na nnta'ntjomna, meiiⁿ juu 'naⁿ na cwita'ntjomna tyuaa' cwiwi'ndaa'na'. Jo' chii mati jaa cjoo'yaya n'o̱o̱ⁿya na cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om nc'e juu na nnto'ño̱o̱ⁿya na nñequiaaⁿ nda̱a̱ya tijoom cwi'ndaa'na'. 26Cantyja 'naⁿ ja luaa tyoots'aa cha'na mach'ee ts'aⁿ na cwe' maleinomto na tijndaa' yuu wjaayuu. Cantyja na mandi'ntjo̱ⁿya nnoom, meiⁿ tyoots'aa cha' cwil'a nn'aⁿ na cwe' cwituee'to nnda' naquii' jndye. 27Nchii nmeiiⁿ' mats'aa. Ja ñequio na jndei'na' maju'cja̱ seii'a na catseicanda̱na' na matsa̱'ntjo̱ⁿya juuna', cha cwii na jnda̱ t'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nt'omcheⁿ ticwji'ndyo̱na' ja na ticwil'uendyo̱ naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\