1 Juan 2

1'O na laxmaⁿ'yo' ntseindaaya, matseiljeiya ñ'oommeiiⁿ cha' tal'a'yo' jnaⁿ, sa̱a̱ xeⁿ m'aaⁿ 'neeⁿ juu na mach'ee jnaⁿ, m'aaⁿ cwii na matioom'ñe ñ'oom 'naaⁿya jo nnom Tsotye, nquii Jesucristo na cwiluiiñe na maty'iomyana'. 2Cantyja na tueeⁿ'eⁿ jo' chii cwiljoya ts'om Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo̱ ndo' nchii macanda̱ cwentaa jnaaⁿ jaa, mati cwentaa jnaaⁿ nn'aⁿ cha'waa tsjoomnancue. 3Cwila'no̱o̱ⁿ'a na cwila'xmaaⁿya cwentaaⁿ'aⁿ quia cwila'canda̱a̱'ndyo̱ ñ'oom na matsa̱'ntjoom jaa. 4Sa̱a̱ xeⁿ nntso ts'aⁿ: “Ja mam'aaⁿya cwentaaⁿ'aⁿ”, sa̱a̱ titseinda̱ ñ'oom na matsa̱'ntjoom, tseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ tsaⁿcantu meiⁿ tic'oomñe cantyja 'naaⁿ' na mayuu'. 5Sa̱a̱ xeⁿ matseicanda̱ ts'aⁿ ñ'oom'm ma'mo̱ⁿna' na juu na candya' ts'om Ty'o̱o̱ts'om juu, canda̱a̱' m'aaⁿna' naquii' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ maluaa' waa na cwila'no̱o̱ⁿ'a na cwiluiindyo̱ cwentaaⁿ'aⁿ. 6Juu ts'aⁿ na matso na cwiluiiñe cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, matsona' na c'oom cha'xjeⁿ ñet'oom Jesucristo. 7'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', nchii ñ'oom xco na matsa̱'ntjomna' na matseiljeiya nda̱a̱'yo', ñ'oomwaañe ñ'oom teiyo, juuna' waana' jo nda̱a̱'yo' xjeⁿ na jnaⁿ jndyeecheⁿ na cwila'yu'yo'. Juuna' mañejuutina' na jnda̱ ñejndye'yo'. 8Sa̱a̱ ñ'oom na matseiljeiya cwenta'yo' tseixmaⁿna' ñ'oom xco ndo' cantyja 'naaⁿ' Cristo cwiwitquioo' na mayuu' juuna' ndo' mati cantyja 'naⁿ'yo' ee jnda̱ wjaawinom na juu najaaⁿ maqueⁿna' xjeⁿ ndo' juu naxuee mamatseixueeñena'. 9Xeⁿ m'aaⁿ ts'aⁿ na tso na matseixmaaⁿ cantyja 'naaⁿ' naxuee, sa̱a̱ jnoom'm cwii nn'aaⁿ'aⁿ na matseiyu', tsaⁿ'ñeeⁿ ndicwaⁿ matseijomñe ñequio najaaⁿ. 10Juu ts'aⁿ na wi' ts'om x'iaa' na matseiyu', matseijomñe cantyja 'naaⁿ' naxuee ndo' tjaa'naⁿ na matseixmaaⁿ na nncju'cje jnaⁿ jom. 11Sa̱a̱ ts'aⁿ na jndoo' cwii nn'aaⁿ' na matseiyu' ndicwaⁿ m'aaⁿ cantyja 'naaⁿ' najaaⁿñe, matseijomñê ñ'eⁿ juuna', meiⁿ ticaljeiiⁿ yuu wjaⁿ, ee juu najaaⁿ matseinchjaaⁿ'na' jom. 12'O ntseindaaya, matseiljeiya ñ'oomwaañe nda̱a̱'yo' nc'e jnda̱ seit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om jnaⁿ'yo' cwe' ee Jesucristo. 13Matseiljeiya ñ'oomwaa cwentaa' 'o ta na ncjo'tquie'yo' nc'e jnda̱ macwila'jomndyo' ñequio Cristo na m'aaⁿ xjeⁿ na jnaⁿjndyeecheⁿ cha'tso. 'O na titquiendyo' matseiljeiya ñ'oomwaa nc'e jnda̱ macwinaⁿndyo' nacjoo' tsaⁿjndii. 'O ntseindaaya, matseiljeiya ñ'oomwaa nc'e macwita'jnaⁿ'yo' nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya. 14Matseiljeiya ñ'oomwaa cwenta' 'o ta na ncjo'tquie'yo' nc'e jnda̱ macwita'jnaⁿ'yo' nqueⁿ na mam'aaⁿ xjeⁿ na jnaⁿjndyeecheⁿna' cha'tso. Mati matseiljeiya ñ'oom cwenta' 'o na titquiendyo' nc'e laxmaⁿ'yo' na jnda̱'yo' ndo' jnda̱ mam'aaⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om quii' n'om'yo' ndo' jnda̱ macwinaⁿndyo' nacjoo' tsaⁿjndii. 15Tilacandya' n'om'yo' na matseixmaⁿ tsjoomnancue meiⁿ ts'iaaⁿ na matseixmaⁿna'. Cwii ts'aⁿ na candya' ntyjii na matseixmaⁿ tsjoomnancue, titseixmaaⁿ juu na candya' ts'om Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ. 16Ee tjaameiⁿcwii na matseixmaⁿ tsjoomnancue na jnaⁿna' na m'aaⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om, ñequii'cheⁿ cwinaⁿ joona' cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue, cha'na natia na queeⁿ ts'om ts'aⁿ na macanda̱ laxmaⁿ joona' na teincooñê na ts'aⁿ jnaⁿ jom, na queeⁿ ts'oom na jndyeti 'naⁿ na nty'iaaⁿ'aⁿ cuaana' l'o̱o̱ⁿ, ndo' na macwji's'añê macwji'scuñê nc'e 'naⁿ na maleichom. Cha'tso nmeiiⁿ' laxmaⁿna' cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue. 17Ndo' joo na matseixmaⁿ tsjoomnancue na cwilaqueeⁿ n'om nn'aⁿ, mawjaatseicjena', ñequio cha'tso natia na queeⁿ n'om nn'aⁿ na matseixmaⁿna'. Sa̱a̱ ts'aⁿ na mach'ee yuu na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, ticantycwii na wando'. 18'O ntseindaaya, je' m'aaⁿya ncuee na macanda̱. Jnda̱ jndye'yo' na nleitquioo'ñe cwii na m'aaⁿ nacjoo' Cristo, ndo' nc'e na cwiwitquioo' jndye nn'aⁿ na cwi'oona nacjoom'm jo' chii cwila'no̱o̱ⁿ'a na je' m'aaⁿya ncuee na macanda̱. 19Naⁿ'ñeeⁿ tjeii'ndyena quii' ntmaaⁿ' na cwila'xmaaⁿya cwe' ee tiyuu' na ñejla'xmaⁿna cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Ee xeⁿ na mayuu' na ñejla'xmaⁿna cwentaaⁿ'aⁿ, maxjeⁿ xocatjeii'ndyena. Sa̱a̱ jnda̱ l'ana na ljo' cha nleitquioo'ya na tiyuu' na la'xmaⁿna cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 20Sa̱a̱ jnda̱ tquiaa Cristo Espíritu Santo naquii' n'om'yo'. Jo' chii cwila'no̱ⁿ'yo' cha'tso ñ'oom na cwiluiiñena' na mayuu'. 21Jo' chii matseiljeiya ñ'oomwaa nc'e cwila'no̱ⁿ'yo' ñ'oom na mayuu', nchii nc'e na ticala'no̱ⁿ'yo' juuna', ndo' manquiu'ya'yo' na cwii ñ'oom cantu tijoom nnaⁿna' naquii' ñ'oom na mayuu'. 22¿'Ñeeⁿ juu cwiluiiñe na cantuñe? Nquii ts'aⁿ na mañequiaa ñ'oom na nquii Jesús nchii cwiluiiñê Cristo. Tsaⁿ'ñeeⁿ cwiluiiñe ts'aⁿ na m'aaⁿ nacjoo' Cristo ee maljo'yu macwji'ñe cantyja 'naaⁿ' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ cantyja 'naaⁿ' Jnaaⁿ Jesucristo. 23Cha'tsondye nn'aⁿ na cwitjeii'ndye cantyja 'naaⁿ' Jnda Ty'o̱o̱ts'om, tilaxmaⁿna cwentaa' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ ts'aⁿ na matseijomñe ñ'eⁿ Jnaaⁿ, mati matseijomñe cwentaa' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om. 24Jo' chii ñ'oom na tyondye'jndyee'yo' caljoo'na' quii' n'om'yo' ee xeⁿ cwiljoo'na' naquii' n'om'yo', mati cwiljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Jnda Ty'o̱o̱ts'om ñequio Tsotyeeⁿ. 25Ndo' luaa waa ñ'oom na matseineiiⁿ nda̱a̱ya na nntseicaña̱a̱ⁿ na laxmaaⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱'a. 26Matseiljeiya ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na ñe'quio'nn'aⁿna 'o. 27Sa̱a̱ 'o laxmaⁿ'yo' Espíritu Santo na jnda̱ tquiaa Jesucristo naquii' n'om'yo', jo' chii meiⁿ tacaⁿna' ts'aⁿ na m'mo̱ⁿ nda̱a̱'yo', ee nquii Espíritu ma'mo̱o̱ⁿ cha'tso ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱'yo', ndo' joona' laxmaⁿna' ñ'oom na mayuu' nchii cwe' cantu. Jo' chii ñequii'cheⁿ calajomndyo'tyeⁿ'yo' ñequio Cristo cha'xjeⁿ na ma'mo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱'yo'. 28Jo' chii 'o ntseindaaya, ñequii'cheⁿ calajomndyo' ñ'eⁿñê cha quia na nleitquioo'ñê na nndyonnaaⁿ'aⁿ, ñequii'cheⁿ m'aⁿ'yo' na cwila'qui t'maⁿ n'om'yo' jom. 29Nc'e na manquiuuya na Cristo cwiluiiñê na maty'iomyana', jo' chii cwila'no̱o̱ⁿ'a na cha'tso nn'aⁿ na cwil'a na maty'iomyana' cwiluiindyena ntseinda Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\