1 Juan 4

1'O nn'aⁿya na cwilayu'yo' na jeeⁿ jnda ntyjiiya, m'aⁿ nn'aⁿ na cwiluena na ma'mo̱ⁿ Espíritu Santo ñ'oom na cwiñequiana, sa̱a̱ tilayu'yo' cha'tso ñ'oom'ñeeⁿ. 'O queⁿ'yaya'yo' cwenta ñ'oommeiⁿ' cha nliu'yo' aa laxmaⁿ naⁿ'ñeeⁿ Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om ndo' aa nchii cwiicheⁿ espíritu laxmaⁿna. Ee tsjoomnancue jndyendye nn'aⁿ m'aⁿ na cwe' cwilueya na ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om cwiñequia sa̱a̱ cwe' cantu. 2Luaa waa na nnda̱a̱ nla'no̱ⁿ'yo' aa ndya' mayuu' na nquii Espíritu Santo ma'mo̱o̱ⁿ ñ'oom na mañequiaa ts'aⁿ. Ticwii cwii ts'aⁿ na macwji'yuu'ñe na nquii Jesús na cwiluiiñê Cristo tuiiñê na ts'aⁿ jom, tsaⁿ'ñeeⁿ matseixmaⁿ Espíritu na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na c'oomñe quii' n'o̱o̱ⁿya. 3Ee ts'aⁿ na ticwji'yuu'ñe na ljo', titseixmaⁿ nquii Espíritu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om, tseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ espíritu na m'aaⁿ nacjoo' Cristo. Ndo' 'o jnda̱ jndye'yo' na nncwje'cañoom espíritu'ñeeⁿ ndo' je' maxjeⁿ mam'aaⁿ tsjoomnancue. 4'O ntseindaaya, 'o laxmaⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ndo' jnda̱ tantjom'yo' naⁿ'ñeeⁿ na cwe' cantu ñ'oom cwiñequia, ee nqueⁿ na m'aaⁿ naquii' n'om'yo' jndeiityeeⁿcheⁿ nchiiti juu na m'aaⁿ naquii' n'om nn'aⁿ na laxmaⁿ cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue. 5Naⁿ'ñeeⁿ cwilaxmaⁿna cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue, nc'e na ljo' ñ'oom na cwilaneiⁿna laxmaⁿna' cantyja 'naaⁿ'na'. Ndo' nn'aⁿ na cwilajomndye cantyja 'naaⁿ'na' cwindyena ñ'oom na cwiñequia naⁿ'ñeeⁿ. 6Sa̱a̱ jâ laxmaaⁿyâ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Ts'aⁿ na matseixmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ matseiwe ñ'oom na cwiñequiaayâ, sa̱a̱ ts'aⁿ na titseixmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ ticatseiñ'oom'ñe ñ'oom na cwiñequiaayâ. 7'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jnda ntyjiiya, matsona' na c'o̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya nc'iaaya na cwila'yu'. Juu jo' cwinaⁿna' na m'aaⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om. Jo' chii cwii cwii ts'aⁿ na m'aaⁿ na jnda ntyjii nc'iaa' na cwilayu', cwiluiiñe jnaaⁿ ndo' mawajnaaⁿ' jom. 8Ts'aⁿ na tic'oom na jnda ntyjii x'iaa' na matseiyu' tic'oom tsaⁿ'ñeeⁿ cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ee jom cwiluiiñê na candya' ts'oom nn'aⁿ. 9T'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om na candya' ts'oom jaa ee Jnaaⁿ na ñecwiiñe jñoom juu tsjoomnancue cha nnda̱a̱ nntando̱o̱'a cantyja 'naaⁿ'. 10Juu na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na candya' ts'oom nn'aⁿ, luaa waa cantyja 'naaⁿ'na'. Nchii jaa ty'o̱o̱ⁿ na jnda nquiuuya jom, jom ty'oom na candya' ts'oom jaa ndo' jñoom Jnaaⁿ cha cantyja 'naaⁿ' juu nnda̱a̱ nntseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿya. 11'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jeeⁿ jnda ntyjiiya, nc'e na luaa' waa na candya' ts'om Ty'o̱o̱ts'om jaa, mati matsona' na c'o̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya nn'aaⁿya na cwilayu'. 12Meiⁿjom ndii' tyoonty'iaa' nnom ts'aⁿ Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ quia cwit'mo̱o̱ⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aaⁿya, jom m'aaⁿ quii' n'o̱o̱ⁿya ndo' juu na m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa, mamatseicanda̱a̱'ñeñ'eⁿna' cantyja 'naaⁿya. 13Luaa waa na ma'mo̱ⁿna' na m'aaⁿya cantyja 'naaⁿ'aⁿ ndo' na m'aaⁿ quii' n'o̱o̱ⁿya, na jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo naquii' n'o̱o̱ⁿya. 14Jâ jnda̱ nty'ianda̱a̱yâ jom ndo' cwitjei'yuu'ndyô̱ nda̱a̱'yo' na nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ jñoom Jnaaⁿ tsjoomnancue na nncwji'n'maaⁿñe añmaaⁿ nn'aⁿ. 15Ee meiⁿquia ts'aⁿ na macwji'yuu'ñe na Jesús cwiluiiñê Jnda Ty'o̱o̱ts'om, m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om quii' ts'om ndo' tseixmaⁿ cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 16Luaa waa na cwita'jnaaⁿ'a Ty'o̱o̱ts'om ndo' cwilayuu'a na m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa. Cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om na candya' ts'om nn'aⁿ. Juu na cwiluiiñê na candya ts'oom, ts'aⁿ na matseixmaⁿ jo', wando' cantyja 'naaⁿ'aⁿ ndo' m'aaⁿ quii' ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. 17Luaa waa na ma'mo̱ⁿna' na juu na m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa matseicanda̱a̱'ñena' na tixola'catyuendyo̱ juu xuee quia na nncu'xeeⁿ nn'aⁿ, nc'e na m'aaⁿya tsjoomnancue cha'na Jesucristo. 18Quia na matseixmaⁿ ts'aⁿ juu na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na candya' ts'oom nn'aⁿ ticaty'ue na nncu'xeeⁿ juu ee juu macanda̱a̱' na matseixmaⁿ na m'aaⁿ na candya' ts'oom, macwji'na' na nquiaa'. Xeⁿ na m'aaⁿya na nquiaaya, luaa' waa nc'e na m'aaⁿ' n'o̱o̱ⁿya na nncu'xeeⁿ jaa. Ndo' na ljo' ma'mo̱ⁿna' na juu na m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa, ticanda̱a̱' laxmaaⁿya juu jo'. 19Jaa m'aaⁿya na candya' n'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om nc'e jom ty'oomjñeeⁿ na candya' ts'oom jaa. 20Xeⁿ na nntso ts'aⁿ: “Ja candya' ts'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om”, sa̱a̱ m'aaⁿ na jnoom'm cwii x'iaaⁿ'aⁿ na matseiyu', cwe' tsaⁿcantu jom. Ee xeⁿ tic'oom na jnda ntyjeeⁿ x'iaaⁿ'a na manty'iaaⁿ'aⁿ xonda̱a̱ nnc'oom na candya' ts'oom Ty'o̱o̱ts'om na tyoonty'iaaⁿ'aⁿ. 21Luaa waa ñ'oom na matsa̱'ntjomna' na mañequiaaⁿ nda̱a̱ya na c'o̱o̱ⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aaⁿya na cwila'yu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\