1 Juan 5

1Ticwii cwii ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'om na Jesús cwiluiiñe Cristo, macwiluiiñê cwii jnda Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' ticwii cwii ts'aⁿ na candya' ts'om nqueⁿ na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya, mati matsona' na c'oom tsaⁿ'ñeeⁿ na jnda ntyjii nn'aⁿ na cwiluiindye ntseinaaⁿ. 2Quia laxmaaⁿya na candya' n'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om ndo' cwila'canda̱a̱'ndyo̱ yuu na matsa̱'ntjoom jaa, quia jo' mati cwila'no̱o̱ⁿ'a na m'aaⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya ntseinaaⁿ. 3Luaa waa na ma'mo̱ⁿna' na candya' n'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om na cwila'canda̱a̱ya ñ'oom na tqueeⁿ na matsa̱'ntjoom, ndo' joona' nchii cwii na xocanda̱a̱ nla'canda̱a̱'ndyo̱, 4ee cwii cwii ts'aⁿ na cwiluiiñe jnda Ty'o̱o̱ts'om cwii canda̱a̱ manaⁿñe ñequio na tixcwe na matseixmaⁿ tsjoomnancue. Cwinaⁿndyo̱ nc'e na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Cristo. 5Macanda̱ ts'aⁿ na matseiyu'ya ts'om na nquii Jesús cwiluiiñe Jnda Ty'o̱o̱ts'om nnda̱a̱ nnaⁿñê ñequio na matseixmaⁿ tsjoomnancue. 6Cantyja na jndyo Jesucristo tsjoomnancue, niom we nnom na ma'mo̱ⁿna' cantyja 'naaⁿ' jo', ndaatioo ndo' niom', nchii ñequii'cheⁿ cantyja 'naaⁿ' ndaatioo sa̱a̱ ñ'eⁿ ndaatioo ndo' niom'. Nquii Espíritu macwji'yuu'ñe cantyja 'naaⁿ' na ljo' ndo' jom cwiluiiñê ñ'oom na mayuu'. 7Cañoom'luee m'aⁿ ndyee na cwitjei'yuu'ndye cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa': Nquii Tsotya̱a̱ya, ndo' Nquii na cwiluiiñe ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ndo' Espíritu Santo. Ndo' ndyeendye joona ñecwii cwiluiindyena. 8Ndo' nnom tsjoomnancue m'aⁿ ndyee na cwitjei'yuu'ndye cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa': Nquii Espíritu, ndaa ndo' niom', ndo' ndyeendye joo ñecwii ñ'oom cwilajomndye. 9Ndo' nc'e na cwito'ño̱o̱ⁿya ñ'oom na cwitjei'yuu'ndye nn'aⁿ, majndeiiti nnda̱a̱ nnto'ño̱o̱ⁿya ñ'oom na macwji'yuu'ñe Ty'o̱o̱ts'om na juuna' jndati tseixmaⁿna', ee tseixmaⁿna' ñ'oom na jnda̱ tjei'yuu'ñê cantyja 'naaⁿ' Jnaaⁿ. 10Ee ts'aⁿ na matseiyu' ñequio Jnaaⁿ, mawaa ñ'oom na macwji'yuu'ñena' quii' ts'om, sa̱a̱ ts'aⁿ na ticatseiyu' ñequio Ty'o̱o̱ts'om mach'ee na cantuñê ee ticatseiyu' ñ'oom na jnda̱ tjei'yuu'ñê cantyja 'naaⁿ' Jnaaⁿ. 11Ndo' ñ'oom'ñeeⁿ, luaa waa na macwji'yuu'ñena', jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na laxmaaⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱'a, ndo' na laxmaaⁿya juuna' nc'e Jnaaⁿ. 12Jo' chii ts'aⁿ na matseixmaⁿ cwentaa' nquii na cwiluiiñe Jnda Ty'o̱o̱ts'om matseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ na ticantycwii na wando' añmaaⁿ', sa̱a̱ ts'aⁿ na ticatseixmaⁿ cwentaa' Jnaaⁿ, ticatseixmaⁿ na wando' añmaaⁿ'. 13Matseiljeiya cartawaañe cwenta' 'o na cwilayu'yo' ñ'eⁿ Jnda Ty'o̱o̱ts'om cha cala'no̱ⁿ'yo' na laxmaⁿ'yo' na ticantycwii na cwitando'yo'. 14Cwiñ'o̱o̱ⁿt'maaⁿ'ndyo̱ n'o̱o̱ⁿya Ty'o̱o̱ts'om ee cwila'no̱o̱ⁿ'a quia cwitaaⁿya cwii naya nnoom cha'xjeⁿ na l'ue ts'oom, mañeeⁿ ñ'oom na cwitaaⁿya. 15Ndo' cha'xjeⁿ cwila'no̱o̱ⁿ'a na mañeeⁿ ñ'oom na cwitaaⁿya nnoom, mati nquiuuya na cwito'ño̱o̱ⁿya ñ'oom na jnda̱ taaⁿya nnoom. 16Cwii ts'aⁿ na matseiyu', quia nljeii cwii x'iaa' na matseiyu' na matseitjo̱o̱ñe tsaⁿ'ñeeⁿ cwii nnom jnaⁿ na nchii wjaañ'oomna' juu na nntsuuñe, macaⁿna' na caⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ cwii naya nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' jom nñequiaaⁿ na nncwando' añmaaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. Waa jnaⁿ na wjaañ'oomna' ts'aⁿ na nntsuuñe, tjaa'naⁿ nasei meiⁿ cwii caⁿ ts'aⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. 17Cha'tso nnom natia, laxmaⁿna' jnaⁿ ndo' waa jnaⁿ na ticjaañ'oomna' ts'aⁿ na nntsuuñe. 18Manquiuuya na ts'aⁿ na matseixmaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om tiquich'eeya jnaⁿ ee Jnda Ty'o̱o̱ts'om mach'ee cwenta, meiⁿ ticwanaaⁿ na ntsei'ndaa' tsaⁿjndii juu. 19Manquiuuya na cwiluiindyo̱ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ndo' cha'tsondye nn'aⁿ na laxmaⁿna cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue m'aⁿna nacje 'naaⁿ' tsaⁿjndii. 20Ndo' mati manquiuuya na jnda̱ jndyo Jnda Ty'o̱o̱ts'om ndo' jnda̱ teijndo̱' n'o̱o̱ⁿya na cwila'no̱o̱ⁿ'a na cwitajnaaⁿ'a nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê na mayom'm. Tjoom' cwitsaam'aaⁿya cantyja 'naaⁿ' nquii na cwiluiiñe na mayuu', juu Jnaaⁿ Jesucristo. Ñ'oomwaa' ma'mo̱ⁿna' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê na mayom'm ndo' mati mañequiaa ñ'oom'ñeeⁿ na tseixmaⁿ ts'aⁿ na ticantycwii na wando'. 21'O ntseindaaya, macanda̱ Ty'o̱o̱ts'om cala't'maaⁿ'ndyo', nchii cwe' cwii na l'a nn'aⁿ na cwiluena na jeeⁿ t'maⁿ ñ'oom. Mantyjati luaa'ndyo matsjo̱o̱.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\