1 Pedro 2

1Nc'e na luaa', catjei'ndyo' cantyja 'naaⁿ' cwii cwii nnom natia, cha'tso na maquiu'nn'aⁿna', cha'tso na we waa na mach'ee ts'aⁿ, cha'tso na cwila'ta̱a̱' n'om nn'aⁿ nc'iaana, cha'tso na cwitio'ñ'oom nn'aⁿ nt'omcheⁿ. 2Cha'xjeⁿ yo'ndaa na 'ndaandye cwil'ueena ndaatsuu' tsondyeena, cjoo' n'om'yo' na cal'ue'yo' ndaatsuu ñequii' cantyja 'naaⁿ' Espíritu, cha cantyja 'naaⁿ' jo' nntsanajnda̱'yo' na laxmaⁿ'yo' nn'aⁿ na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om, 3xeⁿ na aa mayuu'cheⁿ jnda̱ cwiqueⁿ'yo' cwenta na jeeⁿ ya cwiluiiñe nqueⁿ na matsa̱'ntjoom 'o. 4Jo' chii cala'candyoo'ndyo' jo nnom nqueⁿ na cwiluiiñê tsjo̱' na wando', nqueⁿ na tjeii' nn'aⁿ cwenta na xocwil'ueñê, sa̱a̱ tjei' Ty'o̱o̱ts'om jom na l'ueñê ndo' jnda ntyjii jom. 5Ndo' mati 'o, na cwiluiindyo' ljo̱' na cwita'ndo', quiandyo' na mawil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om 'o na cwiluiindyo' wats'om yuu na m'aaⁿ Espíritu, cwiluiindyo' cwii tmaaⁿ' ntyee na lju' n'om, na cantyja 'naaⁿ' Jesucristo cwila't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om, ts'iaaⁿ cantyja 'naaⁿ' Espíritu na jeeⁿ cwijaawee' ts'oom. 6Ee naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': Quii' tsjoom Sión maqua̱ⁿya cwii tsjo̱' na tseixmaⁿna' tsjo̱' nquii tsiaⁿtsjo̱' w'aa. Matso Ty'o̱o̱ts'om: Ja tjeii'a jom cwentaya ndo' jeeⁿ ndya' jnda cwiluiiñê; Meiⁿ'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na matseiyu' ñ'eⁿñê, tijoom xuee nnts'aana' na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na ñentyjaa' ts'om jom. 7Cantyja 'naⁿ' 'o na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê tsjo̱'waa, jeeⁿ jnda cwiluiiñê sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ joo nn'aⁿ na ticalayu' ñ'eⁿñê, matseicanda̱a̱'ñena' na matso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: Juu tsjo̱' na tquiee' luañê na cwil'a w'aa, tseixmaⁿna' tsjo̱' nqui tsiaⁿtsjo̱'. 8Ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom na matseineiⁿna' cantyja 'naaⁿ'aⁿ: Jom matseijomna' cha'cwijom cwii tsjo̱' ty'a, cwii tsjo̱' na matseiquiaana' nn'aⁿ. Tquiaandyena ee tilañ'oom'ndyena ñ'oom cantyja naaⁿ'aⁿ ee luaa' teijnoomna. 9Sa̱a̱ 'o cwiluiindyo' tmaaⁿ nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, cwii tmaaⁿ' ntyee na cwindye'ntjom'yo' nnom nqueⁿ na tjacantyja cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, cwiluiindyo' nn'aⁿ cwii tsjoomnancue na lju' ts'om, cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ na m'aⁿ'yo' cwentaaⁿ'aⁿ, nmeiiⁿ' laxmaⁿ'yo' cha nntjei'yuu'ndyo' na jeeⁿ t'maⁿ ts'iaaⁿ mach'eeⁿ ñ'eⁿndyo', nqueⁿ na t'maaⁿ 'o na calui'yo' naquii' najaaⁿ ndo' na nlajomndyo' ñequio na neiⁿncoo' naxuee na cwiluiiñê. 10Ñet'om'yo' na tîlaxmaⁿ'yo' tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, sa̱a̱ je' je' cwila'xmaⁿ'yo' juuna'. Jaach'eeti xuee tîcaliu'yo' na candya' ts'oom 'o, sa̱a̱ je' je' cwiliu'yo' na ljo' jom ñ'eⁿndyo'. 11'O nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, nc'e na cwiluiindyo' cha'cwijom nn'aⁿ na cwe' cwiquieya, ndo' cwe' cwiwinom'yo' tsjoomnancue, macaⁿ'a nda̱a̱'yo' na tañequiandyo' na joo na l'ue n'om seii'yo' na nnc'oochona' 'o xjeⁿ 'naaⁿna'. 12Xcwe c'om'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na tic'om nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, ee na nl'a'yo' na ljo' meiiⁿ na tia ñ'oom cwilaneiⁿna nacjo'yo' na cha'cwijom tiann'aⁿndyo', nlqueⁿna cwenta naya na cwil'a'yo' ndo' xuee quia na nñequiana cwenta nnom Ty'o̱o̱ts'om, nla't'maaⁿ'ndyena jom cantyja 'naⁿ'yo'. 13Ndo' cwe' nc'e na cwiluiindyo' cwentaa' nquii Ta Jesús, jo' chii catue'ndyo'cje'yo' nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ na m'aⁿ n'iaaⁿ. Najndyee nnom nquii tsaⁿmaⁿts'iaaⁿt'maⁿ, 14ndo' mati nda̱a̱ nn'aⁿ na matsa̱a̱ⁿ'a̱ⁿ nacje 'naaⁿ'aⁿ na cwic'eeⁿ n'iaaⁿ. Ee joona cwito'ñoomna ñ'oom na catu'xeⁿna nn'aⁿ na cwil'a natia. Ndo' mati cwila't'maaⁿ'ndyena nn'aⁿ na cwil'a yuu na maty'iomyana'. 15Ee l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na cal'a'yo' yuu na maty'iomyana' cha cantyja 'naaⁿ' jo' nntseicheⁿna' nn'aⁿ na tijndo̱' n'om na ntjeiⁿ ljo' cwil'a. 16'O cwiluiindyo' nn'aⁿ na jnda̱ seicandyaañe Ty'o̱o̱ts'om naquii' natia. Sa̱a̱ ticala'tiuu'yo' na ljo' s'aaⁿ ñ'eⁿndyo' cha nncju'naaⁿñena' na nl'a'ti'yo' na ticaty'iomyana'. Cal'a'yo' cha'xjeⁿ na macaⁿna' na cal'a nn'aⁿ na cwiluiindye moso jo nnoom. 17C'om'yo' na cwila't'maaⁿ'ndyo' cwii cwii ts'aⁿ cantyjati na matsona'. Mati c'om'yo' na jnda nquiu'yo' nn'aⁿ na cwila'yu'. Cala't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om ñequio na jnda nquiu'yo' jom. Mati tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ, cala't'maaⁿ'ndyo' jom. 18'O na tyeⁿ m'aⁿ'yo' moso nda̱a̱ patrom 'naⁿ'yo', catue'ndyo'cje'yo' nda̱a̱ joona meiiⁿ aa ya nn'aⁿndyena oo aa tiann'aⁿndyena. 19Ee jeeⁿ ya cantyja 'naaⁿ' ts'aⁿ quia mañequiaañe na ñecuaa na ticaty'iomyana' ljo' matjoom ee ntyjeeⁿ xcwe m'aaⁿ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 20Ee xeⁿ cwila'sei'na 'o nc'e cwii nnom na tia na jnda̱ l'a'yo', ¿yuu waa naya 'naⁿ'yo' meiiⁿ na m'aⁿ'yo' na cwiljoya n'om'yo' na cwicacho'yo'? Sa̱a̱ xeⁿ cwila'quii n'om'yo' quia na cwicacho'yo' jnaaⁿ' na l'a'yo' yuu na ya, luaa' jeeⁿ xcwe jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 21T'maⁿ Ty'o̱o̱ts'om 'o na caljoya n'om'yo' meiiⁿ na nntjom'yo' nmeiⁿ', ee teinom Cristo na wi't'maⁿ, cwii na nluii'ndyo' jom na ntsantyjo̱'yo' 'naaⁿ nc'eeⁿ. 22Ee meiⁿcwii tîcatseitjo̱o̱ñê meiⁿ tîquinquiu'nn'aaⁿ. 23Quia na jla'jnaaⁿ' nn'aⁿ jom, tîtseilcweeⁿ'eⁿ ñ'oom jnaaⁿ' nda̱a̱na. Quia na ta'wi'na jom, sa̱a̱ tîco'weeⁿ'eⁿ joona, cwe' 'ndiiñetoom ñequio l'o̱ Ty'o̱o̱ts'om na xcwe macu'xeⁿ. 24Ñequio seiiⁿ'eⁿ tjachom jnaaⁿya nacjoo' ts'oom'naaⁿ cha nla'xmaaⁿya l'oo jo nnom jnaⁿ ndo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ nc'o̱o̱ⁿya cha'xjeⁿ na maty'iomyana'. 25Ee cwitjo̱o̱cheⁿ na tajnaⁿ'yo' Cristo, ñeseijomna' 'o cha'na canmaⁿ na jnda̱ tsuundyeyoo', sa̱a̱ je' na jnda̱ lcwe'yo' cantyja 'naaⁿ' Cristo, mach'eeⁿ cwenta añmaaⁿ'yo' cha'xjeⁿ mateix'ee sto quioo'ñeeⁿ ndo' na mawañoom'm 'o.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\