1 Pedro 3

1'O yolcu na m'aⁿ s'aa'yo', mala'ti' catue'ndyo'cje'yo' nda̱a̱na cha 'ñeeⁿ joona na tyoola'yu' ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, nc'oola'no̱ⁿ'na na mayuu' juuna' nc'e na cwiqueⁿna' cwenta chiuu m'aⁿ'yo' joo nda̱a̱na meiiⁿ tyoondu'yo' nda̱a̱na, 2ee na cwiqueⁿna cwenta na xcwe tsam'aⁿ'yo' jo nda̱a̱na ñequio na cwila't'maaⁿ'ndyo'. 3Juu na cwilatycwi'ndyo' cantyja 'naⁿ'yo' til'a'yo' cwe' ñequio 'naⁿ na cwiwitquioo' cha'na cwila'tycwi'yo' soonqueⁿ'yo', 'naⁿ na tuiina' ñequio s'om cajaⁿ oo liaa na jeeⁿ chjoom. 4'O calaxmaⁿ'yo' na tycwi'ndyo' naquii' n'om'yo', na juu na neiⁿncoo'ndyo' xocantycwiina', na nleitquioo' jo' laxmaⁿ'yo' quia na ya nn'aⁿndyo' meiⁿ titsei'ndaa'na' 'o ljo' na cwitjom'yo'. 5Ee yolcu na tyom'aⁿ na tandyo xuee na tyoluiindye na lju' n'om, maluaa' tyola'xmaⁿna, tyocantyjaa' n'omna Ty'o̱o̱ts'om ndo' tyotuee'ndyecjena nda̱a̱ s'aana. 6Maluaa' tyotseixmaⁿ Sara. Tyotseicanda̱a̱'ñê nnom Abraham, ndo' tsoom nnom saaⁿ'aⁿ Ta. 7Ndo' mati 'o naⁿnom na m'aⁿ lcuu'yo', c'oom'ya n'om'yo' cantyja 'naaⁿna, cala't'maaⁿ'ndyo' joona na ticwe'ntyjo̱ na jnda̱na cha'na 'o, sa̱a̱ mati nc'e juu naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na ñecwii xjeⁿ mañequiaaⁿ na laxmaⁿna na ticantycwii na cwita'ndo'na cha'xjeⁿ 'o. Luaa' cal'a'yo' cha tintseicu'na' na nñeeⁿ ñ'oom na cwitaⁿ'yo' nnoom. 8Ndo' cha'tsondyo' c'om'yo' ñequio nn'aⁿ na cwila'yu' na ñecwii cwila'tiuu'yo' na jnda nquiu'yo' joona. C'om'yo' na wi' n'om'yo' cha'cwijom ñenquii ts'aⁿ ntseinda 'o. Cal'a'yo' na jndati nquiu'yo' nt'omcheⁿ ñequio na nty'iaandyo' ñ'eⁿndyena. 9Ts'aⁿ natia mach'ee 'o, tilalcwe'yo' nawi' nacjoo' tsaⁿ'ñeeⁿ. Xeⁿ na matseijnaaⁿ'aⁿ 'o, 'o tila'jnaⁿ'yo' jom. 'O cwiicheⁿ ljo cal'a'yo', cataⁿ'yo' na catio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om ts'aⁿ na nmeiiⁿ' mach'ee, ee jnda̱ seijndaa'ñê na 'o nnto'ñoom'yo' na nntio'ñaaⁿñê 'o. 10Ee waa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': Meiⁿquia ts'aⁿ na ñe'c'oom na ya quii'ntaaⁿ nc'iaa', xeⁿ ntyjaa' ts'om na cha'tso xuee na wando' nnc'oom na neiiⁿ', quia jo' cats'aañe cheⁿnquii xjeⁿ tsaa. Tantseineiⁿ ñ'oom na tia, meiⁿ tañe'quiaañe na nntseineiⁿ cantu. 11Cwji'ñê cantyja 'naaⁿ' natia, cats'aaⁿ yuu na ya, cal'ueeⁿ na caljoyaandye nn'aⁿ ñ'eⁿ nc'iaana. Queⁿñê na cats'aaⁿ naljo'. 12Ee maqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om cwenta nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿ'aⁿ, ndo' mañeeⁿ ñ'oom na cwilaneiⁿna nnoom, sa̱a̱ nn'aⁿ na cwil'a natia, m'aaⁿ nacjoo naⁿ'ñeeⁿ. 13Ee xeⁿ ñequii'cheⁿ cwil'a'yo' na ya, ¿'ñeeⁿ nnda̱a̱ nnts'aa nawi'ñe ñ'eⁿndyo'? 14Sa̱a̱ meiiⁿ xeⁿ cwiwinom'yo' nawi' na jnda̱ l'a'yo' naya, matio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om 'o. Meiⁿ ncwii ts'aⁿ tinc'om'yo' na nquia'yo' juu, tila'catyuendyo'. 15'O naquii' n'om'yo' cala't'maaⁿ'ndyo Cristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom 'o. Ñequii'cheⁿ c'omc'eendyo' na nt'o̱'yo' nnom ts'aⁿ na mawax'ee chiuu waa na cwicantyjaa' n'om'yo' jom, 16c'om'yo' cha'xjeⁿ na macaⁿna' cha meiⁿcwii ñomtiuu tacandii' nquiu'yo' cha joo nn'aⁿ na tia cwilaneiⁿna cantyja chiuu cwitsaam'aⁿ'yo' na cwilayu'yo' ñ'eⁿ Cristo, nc'omna na jnaaⁿna cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na cwilaneiⁿna. 17Ee xeⁿ na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, yati na co'wi'na' ts'aⁿ nc'e mach'ee yuu naya, nchiiti na co'wi'na' juu na mach'ee natia. 18Cristo ñejom tjoom nawi' nc'e jnaaⁿ jaa, tacaⁿna' na cue'nnaaⁿ'aⁿ. Jom na ticatseixmaaⁿ jnaⁿ tueeⁿ'eⁿ cwentaa jaa nn'aⁿ jnaⁿ, cha nnda̱a̱ nncwjaa'ñê jaa cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Cantyja 'naaⁿ' seiiⁿ'eⁿ tueeⁿ'eⁿ, sa̱a̱ nc'e espíritu 'naaⁿ'aⁿ tando'xcoom. 19Ndo' cantyja 'naaⁿ' espíritu na tseixmaaⁿ, tjanquiaaⁿ ñ'oom nda̱a̱ espíritu 'naaⁿ l'oo na m'aⁿ jnaⁿ, 20na joona xuee'ñeeⁿcheⁿ ñejla'tjo̱o̱ndyena yocheⁿ na tyom'aaⁿ Noé. Xjeⁿ'ñeeⁿ tyomeiⁿndoo'nty'iaañe Ty'o̱o̱ts'om na calcwe' n'omna' yocheⁿ na tjaluii w'aandaa, na cantyja 'naaⁿ' juuna' ñe'ñeeⁿ ts'aⁿ jlui'n'maaⁿñe naquii' ndaatioo'ñeeⁿ. 21Ndaatioo'ñeeⁿ matseijomna' juu ndaa na cwiwits'oomndyo̱, na cantyja 'naaⁿ' jo' laxmaaⁿya nn'aⁿ na cwilui'n'maaⁿndyo̱ je'. Na cwiwits'oomñe ts'aⁿ tica'mo̱ⁿna' cantyja 'naaⁿ' na nlju'ñê, cantyja 'naaⁿ' juuna' ma'mo̱ⁿna' na macaⁿ ts'aⁿ na tic'oom na m'aaⁿ' m'aaⁿ' ts'oom jo nnom Ty'o̱o̱ts'om ndo' na tseixmaⁿ ts'aⁿ na cwilui'n'maaⁿñe nc'e na tando'xco Jesucristo. 22Tjalcweeⁿ'eⁿ cañoom'luee ndo' wacatyeeⁿ ntyjaa' ts'o̱ Ty'o̱o̱ts'om ntyjaya yuu cwituee'ndyecje cha'tso ángeles ñequio nt'omcheⁿ nnom na cwiluiitquiendye ndo' m'aⁿ nt'omcheⁿ na waa na jnda̱ la'xmaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\