1 Pedro 4

1Jo' chii, cha'xjeⁿ na tco'wi'na' Cristo ñequio seiiⁿ'eⁿ, mati 'o la'xmaⁿ'yo' na nñequiandyo' na co'wi'na' 'o, ee ts'aⁿ na maco'wi'na' juu ñequio seii', jnda̱ ty'ioo'ñê na ñe'queⁿ jnaⁿ xjeⁿ jom, 2cha cantyjati xuee na wañoom'm nnc'oom cha'xjeⁿ na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, nchii cha'xjeⁿ na queeⁿ ts'om seii' ts'aⁿ. 3Tco xuee na ñel'a'yo' cha'xjeⁿ cwil'a nn'aⁿ na tic'om nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, ñel'a'yo' natia na cwil'a naⁿ'ñeeⁿ, tyom'aⁿ'yo' na queeⁿ n'om'yo' nt'omcheⁿ, ñejla'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ candyee, tyocwa'jndoo'ndyo' ndo' tyowe'yo', ndo' tyola't'maaⁿ'ndyo' joo na cwe' nn'aⁿ l'a. 4Sa̱a̱ je' nc'e na ticalajomndyo'ti'yo' ñequio na mawinom'na' natia na cwil'a naⁿ'ñeeⁿ, jo' matseiñ'eeⁿ'ñena' joona ndo' tia ñ'oom cwilaneiⁿna cantyja 'naⁿ'yo'. 5Sa̱a̱ ncue'ntyjo̱ xjeⁿ na nlcaⁿna' na nñequiana cwenta nnom Nqueⁿ na m'aaⁿc'eeñê na nncu'xeeⁿ nn'aⁿ na cwita'ndo' ndo' nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. 6Jo' chii nda̱a̱ l'oo jnda̱ teineiⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om cha cha'xjeⁿ jom wanoom'm, mati nnda̱a̱ nnta'ndo'na meiiⁿ jnda̱ tu'xeⁿndyena cha'xjeⁿ cwitu'xeⁿndye cha'tso nn'aⁿ. 7Jnda̱ wjaawindyoo' na nntycwii cha'tso. Nc'e na ljo' catjei'ya'yo' cwenta chiuu cwitsam'aⁿ'yo', ndo' calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio na xcwee' n'om'yo'. 8Ndo' na t'maⁿti c'om'yo' na xcwe na m'aⁿ'yo' na jnda nquiu'yo' nc'iaa'yo' na cwilayu' ee quia na m'aaⁿ ts'aⁿ na jnda ntyjeeⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, matseit'maⁿya ts'oom ts'aⁿ na matseitjo̱o̱ñe nnoom. 9Cateix'ee'yo' nn'aⁿ na cwe' cwiquieya l'a'yo', meiⁿ tila'ncjoo'ndyo' ñ'eⁿndyena. 10Cwii cwiindyo' cwicanda'yo' cwii nnom na nnda̱a̱ nl'a'yo' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Cha'xjeⁿ mach'ee cwii ts'aⁿ na mato̱ⁿ' ts'iaaⁿ, jo' cwil'uee'ndyo'ya'yo' jndye nnom naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 11Xeⁿ macandaa' ts'aⁿ na catseineiiⁿ, ñ'oom na mañequiaaⁿ cats'aana' cha'cwijom nquii Ty'o̱o̱ts'om matseineiⁿ. Xeⁿ macandaa' ts'aⁿ na mateijneiⁿ nn'aⁿ, cats'aaⁿ naljo' ñequio najndeii na matseixmaaⁿ na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om. Cha'tso na cwil'a'yo' cal'a'yo' juuna' cha caluiit'maⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nc'e Jesucristo, ee jom tseixmaaⁿ na caluiit'maⁿñê, ticantycwii najndeii na matseixmaaⁿ. Amén. 12'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', tints'aana' na tileicala'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' juu na wi' na cwiwinom'yo' na juuna' matseijomna' cha'cwijom mawinom ts'aⁿ quii' chom, tinc'oom' n'om'yo' na juu jo' t'maⁿ waa na cwichuii'na' ñequio na cwitjoom nt'omcheⁿ nn'aⁿ. 13Nchii jo' na nl'a'yo'. 'O c'om'yo' na neiⁿ'yo' na cwitjom'yo' na ljo' ee cantyja 'naaⁿ' jo' cwilajomndyo' na tco'wi'na' Cristo cha mati canda̱a̱' na neiⁿ'yo' quia na nleitquioo'ñê na nluiit'maⁿñê. 14Xeⁿ na cwitio'ñ'oom nn'aⁿ 'o ee na cwiluiindyo' cwentaa' Cristo matio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om 'o. Mach'eeⁿ na ljo' ee nquii Espíritu na cwiluiiñê m'aaⁿ naquii' n'om'yo'. Mayuu' na cwilaneiⁿna ñ'oom ntjeiⁿ nacjoo' Cristo sa̱a̱ cwiluiit'maⁿñê cantyja 'naⁿ'yo'. 15Xeⁿ na m'aaⁿ cwiindyo' 'o na wi' matjom, nchii cats'aana' na ljo' nc'e na seicuee' ts'aⁿ, oo na mach'uee, oo cwiicheⁿ nnom natia, meiⁿ nchii nc'e na matii'ñe cwii nnom ñ'oom 'naaⁿ' cwiicheⁿ ts'aⁿ. 16Sa̱a̱ xeⁿ maco'wi'na' 'u nc'e na matseijomndyu' ñequio Cristo, ticatsona' na c'oom' na jnaⁿ', 'u catseit'maaⁿ'ndyu' Ty'o̱o̱ts'om na matjom' naljo'. 17Ee jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ na juu na macu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ nnaⁿna quii'ntaaⁿ jaa na laxmaaⁿya nn'aⁿ 'naaⁿ'aⁿ. Ndo' xeⁿ manaⁿna' ñequiondyo̱ jaa majndeiiticheⁿ nn'aⁿ na tilacanda̱a̱'ndye ñ'oom'm. 18Ndo' xeⁿ nc'uaa' nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ na maqueⁿna' joo na tjaa jnaⁿ laxmaⁿ, ¿chiuu nluiiyuu na nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ na tia nn'aⁿndye ñequio nn'aⁿ jnaⁿ? 19Jo' chii nn'aⁿ na wi' cwitjoomna nc'e na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, ñecwitco cal'ana na maty'iomyana', ndo' catioona añmaaⁿna l'o̱ Ty'o̱o̱ts'om na s'aa joona, ee cwiluiiñê na mayom'm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\