1 Pedro 5

1Nnco̱ na cwiluiitquiendyo̱, waa na ñe'catseijndo̱'a n'om' 'o na cwiluiitquiendyo' quii' ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, ja na ndo̱o̱'no̱o̱ⁿ na wi't'maⁿ na teinom Cristo, ndo' na mati nntseijomndyo̱ na nluiit'maⁿñê quia na nndyonnaaⁿ'aⁿ ndo' mati 'o. 2Nn'aⁿ na cwiluiindye canmaⁿ ntsmeiⁿ' Ty'o̱o̱ts'om cal'a'yo' cwenta joona, nchii ñequio najndei'na' na nl'a'yo' ts'iaaⁿ'ñeeⁿ, meiⁿ nchii na queeⁿ n'om'yo' s'om, sa̱a̱ ñequio na xcwee'ya n'om'yo' cha'xjeⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om l'ue ts'oom, 3Ty'o̱o̱ts'om ty'ioom ts'iaaⁿ 'o, meiⁿ nchii nlqueⁿndyo' na nluiit'maⁿndyo' nda̱a̱ joo nn'aⁿ na cwilayu'. 'O xcweya c'om'yo' jo nda̱a̱na cha nnda̱a̱ nluii'ndyena 'o. 4Ndo' na luaa', nqueⁿ na cwiluiitquieñê na mateix'eeⁿ tmaaⁿ' cwentaaⁿ'aⁿ, quia na nndyonnaaⁿ'aⁿ, nnts'aaⁿ na nnto'ñoom'yo' cwii corona na tijoom nc'uaana' na cantyja 'naaⁿ' jo' nntseit'maaⁿ'ñena' 'o. 5Ndo' mati 'o nn'aⁿ na cjeti m'aⁿ'yo', catue'ndyo'cje'yo' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwiluiitquiendye naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Matsona' na cha'tsondyo'ñ'eⁿ'yo' catue'ndyo'cje'yo' nda̱a̱ nc'iaa'yo' na cwila'yu' ñequio na nioom' n'om'yo', ee waa ljeii na matsona': M'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om nacjoo nn'aⁿ na cwitjeii's'andye, cwitjeii'lcundye, sa̱a̱ nda̱a̱ nn'aⁿ na cwituee'ndyecje mañequiaaⁿ naya na matseixmaaⁿ. 6Jo' chii catue'ndyo'cje'yo' nacje 'naaⁿ' ts'o̱ Ty'o̱o̱ts'om na tjacantyja najndeii cwiluiiñê cha quia nncue'ntyjo̱ xjeⁿ ntyjeeⁿ nntseit'maaⁿ'ñê 'o. 7Catue'yo' nacjoo' nqueⁿ cha'tsoñ'eⁿ na matseiñ'eeⁿ'ñena' 'o ee m'aaⁿ' m'aaⁿ' ts'oom 'o. 8C'om'yo' na jndo̱' n'om'yo' ndo' cal'a'yo' cwenta, ee m'aaⁿ tsaⁿjndii na jnoom'm 'o. Matseijomna' jom cha'cwijom catsiaⁿ liom na manom manomyo' na mal'ueyo' quioo' na nlquiiyo'. 9Calajnda̱'yo' na cwitsa'yo' nacjoom'm ñequio na cwila'yu'ya ñ'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ee manquiu'yo' na cha'waa tsjoomnancue nquiee nn'aⁿ'yo' na cwila'yu', maljoyu na wi' cwiwinomna cha'xjeⁿ na cwitjom'yo'. 10Ndo' nda̱nquia cwantindyo xuee na cwiwinom'yo' nawi'meiiⁿ, manquiiti Ty'o̱o̱ts'om nnts'aaⁿ na laxmaⁿ'yo' na canda̱a̱'ndyo', na nncwintyje'tyeⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ, na nc'om'yo' na jnda̱'yo' jo nnoom, na tjaa'naⁿ na cwii nntseits'eiina' 'o. Nnts'aaⁿ na nmeiiⁿ' nc'e naya na matseixmaaⁿ na m'aaⁿ na candya' ts'oom 'o. Jnda̱ maqueeⁿ'ñê 'o na nla'jomndyo' yuu na caxuee na ticantycwii na cwiluiiñê nc'e Jesucristo. 11Ñenqueⁿ tintycwii na tseixmaaⁿ najneiⁿ na catsa̱'ntjoom. Amén. 12Mateijndeii Silvano ja na teiljeii carta chjoowaañe. Macwjii'a cwenta na cwiluiiñê ts'aⁿ na matseiyu' na xcwee' ts'oom. Cantyja 'naaⁿ' juuna' mañequiaya na t'maⁿ n'om'yo' ndo' macwji'yuu'ndyo̱ na juu naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, cwiluiiñena' na mayuu'. 13Tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿna Babilonia, na ljo'yu macwjeeⁿ'eⁿ joona cwentaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ macwjeeⁿ'eⁿ 'o, cwila'cwanomna na xmaⁿndyo'. Ndo' mati maljo' mach'ee jndaaya ti'Marcos. 14Cwii cwiindyo' ñequio luee'yo' quia'yo' na xmaⁿndye ntyjee'yo'. Nda̱a̱ cha'tsondyo' na laxmaⁿ'yo' cwentaa' Cristo, quiaa Ty'o̱o̱ts'om na nnto'ñoom'yo' na meiⁿcwii ñomtiuu tinc'om'yo' jo nda̱a̱na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\