1 Tesalonicenses 1

1Ja Pablo matseiljeiya cartawaañe, ñequio Silvano ñ'eⁿ Timoteo, matseicwano̱ⁿya juuna' nda̱a̱' 'o tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ'yo' tsjoom Tesalónica, 'o na cwila'xmaⁿyo' cwentaa' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ndo' mati Ta Jesucristo. Quiana na nnto'ñoom'yo' naya na cwila'xmaⁿna ndo' na nnda'yo' na tjaa ñomtiuu c'om'yo' jo nda̱a̱na. 2Ñenquii'cheⁿ na cwiñe'quiaayâ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo' na cha'tsondyo'. Cwijaañjoom' n'o̱o̱ⁿyâ 'o quia na cwilana̱a̱ⁿyâ nnoom. 3Tyootsuu' n'o̱o̱ⁿyâ 'o jo nnom nquii Tsotya̱a̱ya na jeeⁿ xcwee' n'om'yo' na cwila'yu'ya n'om'yo'. Jo' chii jndye ts'iaaⁿ na ya cwileitquioo' na cwil'a'yo'. Ndo' jeeⁿ cwiqueⁿya n'om'yo' na cwitei'jndei'yo' nc'iaa'yo' nc'e na wi' n'om'yo' joona. Ndo' tîca'ndye'nc'uaa'ndyo' na wi' na cwitjom'yo' nc'e na ntyjaa' n'om'yo' Ta Jesucristo. 4'O nn'aaⁿya, Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ na candya' ts'oom 'o, ndo' manquiuuyaayâ na jnda̱ tjeii'ñê 'o cwentaaⁿ'aⁿ. 5Ee quia tyoñequiaayâ ñ'oom nda̱a̱'yo' na macwji'n'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, nchii cwe' tomti teil'uena' nc'e ñ'oom na tyolana̱a̱ⁿyâ sa̱a̱ nc'e najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo ndo' na tquiaana' na jla'no̱ⁿ'yo' na juu ñ'oom'ñeeⁿ ñ'oom na mayuu' jo'. Ndo' ñequio na tyol'ua̱a̱yâ chiuu na nnteijndeiina' 'o. 6Jo' chii mati 'o macwitsantyjo̱'yo' cha'xjeⁿ na cwil'aayâ. Ndo' maluaa', macwitsantyjo̱'yo' naxeⁿ' nquii Ta Jesucristo. Nc'e jo' na tquiaa Espíritu Santo na jeeⁿ neiⁿ'yo' meiiⁿ wi' ñel'a nn'aⁿ tsjom'yo' jnda̱ na to'ñoom'yo' ñ'oom naya na tyoñequiaayâ nda̱a̱'yo'. 7Ndo' na luaa', tyolaxmaⁿ'yo' cwii na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱ nn'aⁿ ts'o̱ndaa Macedonia ñequio Acaya chiuu na nnc'oom'aⁿna. 8Ee na m'aⁿ' 'o jnaⁿna' na tjanty'ee ñ'oom naya 'naaⁿ' Ta Jesucristo. Ndo' je' tachii macanda̱ ndyuaa'yo' Macedonia ñequio Acaya sa̱a̱ mati jndye joo jnda̱ manquiu nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om'yo' ñequio Ty'o̱o̱ts'om. Jo' chii meiⁿ tacaⁿtina' na nl'uuyâ ñ'oom cantyja 'naⁿ'yo' nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ. 9Ee manquieeti naⁿ'ñeeⁿ cwila'neiⁿna chiuu waa na sacajndo̱o̱'â 'o ndo' na ya to'ñoom'yo' jâ. Mati cwila'neiⁿna chiuu waa na jnda̱ 'ndye'yo' na tyola't'maaⁿ'ndyo' 'naⁿ na cwe' nn'aⁿ nl'a, ndo' je' naxeⁿ' Ty'o̱o̱ts'om macwitsantyjo̱'yo'. Je' jnda̱ macwindye'ntjom'yo' nnom nqueⁿ na wanoom'm, na macanda̱ jom cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om. 10Mati cwila'neiⁿ naⁿ'ñeeⁿ na cwimeiⁿndo'yo' na nncwjee'nnda' Jesús, Jnda Ty'o̱o̱ts'om na nnaaⁿ cañoom'luee, nquii na tquiaaⁿ na wando'xco jnda̱ na tue', nquii na macwji'n'maaⁿñe jaa na wi' na jeeⁿ cwajndii na quia nncwjee'cañoom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\