1 Tesalonicenses 2

1'O nn'aaⁿya na cwila'yu'yo', mancjo'ti'yo' nquiu'yo' na ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo na sacajndo̱o̱'â 'o. 2'O manquiu'ya'yo' na jeeⁿ t'maⁿ jla'jnaaⁿ' nn'aⁿ tsjoom Filipos jâ ndo' jla'sei'na jâ, sa̱a̱ meiiⁿ na luaa', xcwe xjeⁿ na tjo̱o̱ⁿyâ nawi'waa', tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿyâ na tquiaayâ ñ'oom nda̱a̱'yo' cantyja na macwji'n'maaⁿñê añmaaⁿ nn'aⁿ. 3Ee ñ'oom na cwiñequiaayâ cwiluiiñena' ñ'oom na mayuu', nchii ñ'oom na tijndaa'ya nquiuuyâ, ndo' nchii cwe' na ñe'cala'ntja̱a̱ⁿyâ nn'aⁿ, meiⁿ nchii na cwinquio̱'nn'aaⁿyâ nn'aⁿ. 4Wandyo̱' waa cantyja 'naaⁿyâ, ee tjawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyô̱ ndo' ty'ioom ts'iaaⁿ jâ na nñequiaayâ ñ'oom na macwji'n'maaⁿñê añmaaⁿ nn'aⁿ. Nchii cwil'aayâ ts'iaaⁿ'ñeeⁿ cha na nncjaawee' n'om nn'aⁿ ñ'eⁿndyô̱, sa̱a̱ cha nqueⁿ nncjaawee' ts'oom, ee jom nlqueeⁿ cwenta chiuu n'o̱o̱ⁿyâ. 5'O manquiu'ya'yo' na tijoom ñejla'ca'naaⁿ'ndyô̱ nda̱a̱'yo', meiⁿ nchii tquio̱'nn'aaⁿyâ 'o na nntjeii'â tsjo̱'ñjeeⁿ luee'yo'. Ty'o̱o̱ts'om noom'm na ljo'. 6Meiiⁿjom ndii' tyool'ua̱a̱yâ na nla't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ jâ, meiⁿ nda̱a̱' 'o meiⁿ nda̱a̱ nt'omcheⁿ. 7Jâ tyojndo̱o̱'â 'o ñequio na jnda nquiuuyâ ñ'eⁿndyo' cha'xjeⁿ cwii yuscu na jeeⁿ wi' ts'om ntseinda, ya cwenta mach'ee joona. 8T'maⁿ waa na jeeⁿ wi' n'o̱o̱ⁿyâ 'o, nchii tomti neiiⁿyâ na tyoñequiaayâ ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo' sa̱a̱ mati chiuu waa na tyom'aaⁿyâ quii'ntaaⁿ'yo'. Luaa' waa nc'e na jeeⁿ jnda nquiuuyâ 'o. 9'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' tyootsuu' n'om'yo' chiuu na tyola'jnda̱a̱yayâ na nnta'ntjo̱o̱ⁿyâ na tcaⁿna' jâ. Naxuee natsjom tyol'aayâ ts'iaaⁿ cha tîcatio̱o̱yâ xuu nacjo'yo' na nntei'xe'yo' jâ yocheⁿ na tyoñequiaayâ ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo'. 10'O nn'aaⁿya na cwila'yu'yo', manquiu'yo' ndo' mati mantyjii Ty'o̱o̱ts'om chiuu ñet'o̱o̱ⁿyâ quii'ntaaⁿ'yo'. Tyola'canda̱a̱'ndyô̱ jo nnoom na tyol'aayâ yuu na maty'iomyana' ndo' meiⁿcwii ts'aⁿ xonda̱a̱ ntso na jla'tjo̱o̱ndyô̱ nda̱a̱'yo'. 11'O manquiu'yo' chiuu waa na ñet'o̱o̱ⁿyâ quii'ntaaⁿ'yo' na tyom'aaⁿyâ cha'cwijom mach'ee ts'aⁿ ñequio ntseinda, 12tyolana̱a̱ⁿyâ ñ'oom nda̱a̱'yo' na tyoñequiaana' na t'maⁿ n'om'yo', tyola'jndo̱o̱'â n'om'yo' na c'om'yo' cha'xjeⁿ na matsona' na c'om nn'aⁿ na maqueeⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om na calajomndyena cantyja na matsa̱'ntjoom ndo' ñequio na matseit'maaⁿ'ñena' jom. 13Quia tyondye'yo' ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na tyoñequiaayâ nda̱a̱'yo' mana to'ñoom'yo' juuna'. Jo' na cwiñe'quiaayâ na quianl'uaaⁿ'aⁿ cantyja 'naⁿ'yo'. Ee jla'no̱ⁿ'yo' na ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om juuna' nchii ñ'oom na cwe' cwila'tiuu nn'aⁿ. Ndo' mayuu' na jo' juuna'. Jo' chii cwiwitquioo' ts'iaaⁿ na mach'eeⁿ naquii' n'om' 'o na cwila'yu'yo' ñ'eⁿñê. 14'O nn'aaⁿya, ljo'waayu ñetjom'yo' cha'xjeⁿ ñetjoom ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ndyuaa Judea. Ee nquiee nn'aⁿ tsjom'yo' ñeta'wi'na 'o cha'xjeⁿ tuii ndyuaa Judea, tyota'wi' nn'aⁿ judíos nc'iaana na cwilayu' ñequio Cristo Jesús. 15Nn'aⁿ judíos'ñeeⁿ jla'cuee'na Ta Jesús, cha'xjeⁿ weloona tyola'cwjeena profetas ndo' mati jleintyjo̱ nn'aⁿ judíos jâ. Tiquil'ana yuu na cjaawee' ntyjeeⁿ ñ'eⁿndyena, ndo' m'aⁿna nacjoo cha'tsondye nn'aⁿ, 16ee quia na ñe'calana̱a̱ⁿyâ ñequio nn'aⁿ na tachii judíos cha mati nnda̱a̱ nncwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om joona, tiñe'quiandyena na nl'aayâ na ljo', ndo' na cwil'ana na luaa', cwila'cwaljoo'tina jnaaⁿna jo nnoom. Sa̱a̱ je' juu na jeeⁿ cwajndii na matseiw'eeⁿ nn'aⁿ mama t'uiina' joona. 17'O nn'aaⁿya, cantyjati xuee na tjei'na' jâ quii'ntaaⁿ'yo', meiiⁿ taconty'iaayâ 'o sa̱a̱ ñequii'cheⁿ cwijaañjoom' n'o̱o̱ⁿyâ 'o chiuu cwitsam'aⁿ'ti'yo'. Jo' chii jeeⁿ cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ na nntsaacajndo̱o̱nnda'â 'o. 18Jeeⁿ ñe'catsaayâ na m'aⁿ'yo', majndeiiticheⁿ ja Pablo jndye ndii' s'aana' na ñe'cjo̱ sa̱a̱ seitsaaⁿ'ñe Satanás na nl'aayâ na ljo'. 19¿Ljo' jo' na nñequiaana' na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, ndo' na nñequiaana' na neiiⁿyâ oo na nntantjo̱o̱ⁿyâ jo nnoom? ¿Aa nchii ma'o jo'? Ee ma'o cwiluiindyo' cha'tso nmeiⁿ' na nntseit'maaⁿ'ñena' ja jo nnom Ta Jesucristo quia na nndyonnaaⁿ'aⁿ. 20Nc'e 'o, jo' matseit'maaⁿ'ñena' jâ ndo' mañequiaana' na neiiⁿyâ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\