1 Tesalonicenses 3

1Quia tileicatseiquiiti ts'o̱o̱ⁿ na tjaa ñ'oom cantyja 'naⁿ'yo' seijndaa'ndyo̱ na nljoo'ndyo̱ na ñeⁿnnco̱ tsjoom Atenas. 2Jo' chii jño̱o̱ⁿyâ juu nn'aaⁿya Timoteo na m'aⁿ'yo', jom cwiluiiñê mosoo' Ty'o̱o̱ts'om. Matseijomñê ñ'eⁿndyô̱ na cwiñe'quiaayâ ñ'oom naya 'naaⁿ' Cristo. Tjacanoom'm 'o na nñequiaaⁿ na t'maⁿ n'om'yo' ndo' na nnc'oom'jndeii' n'om'yo' cantyja na jnda̱ jla'yu'yo'. 3Ee na l'ue n'o̱o̱ⁿyâ na meiⁿcwiindyo' 'o tintseilcwe'na' ts'om cwe' nc'e na wi' na cwitjom'yo'. Ee manquiu'yo' na maxjeⁿ mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na catjo̱o̱ⁿya nawi'meiⁿ'. 4Ee quia tyom'aaⁿyâ ñ'eⁿndyo' t'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' na maxjeⁿ nncwino̱o̱ⁿya nawi' ndo' jnda̱ macwiluii naljo' cha'xjeⁿ na manquiu'yo'. 5Nc'e na tileicwiquiiti ts'o̱o̱ⁿ, jo' chii jño̱o̱ⁿya Timoteo na ncjacwax'eeⁿ aa ndicwaⁿ cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ee nquiaya xeⁿ na aa jnda̱ s'aa tsaⁿjndii na jla'tjo̱o̱ndyo' ndo' jo' nnts'aana' na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo ts'iaaⁿ na ñel'aayâ quii'ntaaⁿ'yo'. 6Sa̱a̱ je' jnda̱ jndyolcweeⁿ'eⁿ na ñet'oom Tesalónica ndo' jeeⁿ ya ñ'oom jndyoñ'oom na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' na jnda nquiu'yo' jâ. Tsoom na ñequii'cheⁿ cwijaañjoom' n'om'yo' jâ ñequio na jnda nquiu'yo' ndo' jeeⁿ queeⁿ n'om'yo' na nnty'ia'yo' jâ cha'xjeⁿ ñe'canty'iaayâ 'o. 7Jo' chii 'o nn'aⁿya, quii'ntaaⁿ cha'tso na matseijaa'ñena' nacjooyâ ñequio nawi' na cwiwino̱o̱ⁿyâ t'maⁿ waa na mañequiaana' na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿyâ na cwiljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 8Ndo' na cwindya̱a̱yâ na cwiljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús, mach'eena' cantyja 'naaⁿyâ cha'cwijom na cwiluiindyo̱xco̱o̱yâ. 9Meiiⁿ ncjo̱o̱yâ tileicwijnda̱a̱yâ na cwiñe'quiaayâ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo'. Quianl'uaaⁿ'aⁿ na waljoo'cheⁿ na neiiⁿyâ jo nnoom cantyja 'naⁿ'yo'. 10Naxuee natsjom cwitaaⁿyâ nnom Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ na nnty'iaanda̱a̱yâ 'o na nla'canda̱a̱'ndyo̱tya̱a̱yâ yuu na cwimatseitjo̱o̱na' na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê. 11Cwitaaⁿyâ na nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo cateijndeiina jâ cha nnda̱a̱ nntsaacajndo̱o̱'nndaa'â 'o. 12Mati cwitaaⁿyâ na cateijndeii Ta Ty'o̱o̱ts'om na nncjaaquiendyo' na m'aⁿ'yo' na wi' n'om'yo' cwii cwii ntyjee'yo'. Ndo' catseicwaljoo'tina' na wi' n'om'yo' cha'tso nt'omcheⁿ nn'aⁿ cha'xjeⁿ m'aaⁿ jâ na wi' n'o̱o̱ⁿyâ 'o. 13Quiaaⁿ na nleijndeii' n'om'yo' cha nla'xmaⁿ'yo' na lju' n'om'yo' na canda̱a̱'ndyo' jo nnom Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om quia na nncwjee'nnda' Ta Jesús ñequio cha'tsondye nn'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\