1 Tesalonicenses 4

1Ndo' je' 'o nn'aaⁿya ñequio xuee' Ta Jesús cwitaaⁿyâ nda̱a̱'yo' ndo' cwitsa̱'ntjo̱o̱ⁿyâ 'o na c'om'yo' cha'xjeⁿ na jnda̱ t'mo̱o̱ⁿyâ na cal'a'yo' cha nncjaawee' ts'om Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo'. 2Ndo' manquiu'ya'yo' ñ'oom'ñeeⁿ na tqua̱a̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' ñequio najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesús. 3Ee luaa waa na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo' na calaxmaⁿ'yo' na lju' n'om'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ meiⁿ tanc'om'ya'yo' ñequio nn'aⁿ na cwe' luaa', 4ticwiindyo' 'o nn'aaⁿya, cala'no̱ⁿ'yo' na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na c'om'yo' na yandyo' ñequio lcuu'yo', ndo' na cala't'maaⁿ'ndyo' joona, 5nchii nnc'oom tsaⁿs'a ñequio scoom'm na ncwinom'na' ljo' mach'eeⁿ na tia na matseitioom ñ'eⁿñe cha'xjeⁿ cwil'a nn'aⁿ na tic'om nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 6Meiⁿcwii tsaⁿs'a tintseitjo̱o̱ñe nnom x'iaa' na nnc'oomya ñ'eⁿ scuu' tsaⁿ'ñeeⁿ meiⁿ tinquiu'nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ' ee jeeⁿ t'maⁿ na wi' nntseiquioo Ta Jesús nacjoo' ts'aⁿ na mach'ee cha'tso nmeiⁿ' cha'xjeⁿ na jnda̱ ñejla'candiiyâ 'o. 7Ee nchii na tqueeⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om jaa na nlajomndyo̱ cantyja 'naaⁿ' natia, sa̱a̱ jom l'ue ts'oom na c'o̱o̱ⁿya na lju' n'o̱o̱ⁿya jo nnoom. 8Cwe' jo' xeⁿ m'aaⁿ ts'aⁿ na ticuee' ts'om ñ'oommeiⁿ' na cwit'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo', catsei'no̱ⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ na nchii cwe' ñ'oom na tqueⁿ nn'aⁿ mach'ee na til'ue. Juu mach'ee na til'ue ñ'oom na tqueⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om, na jom tquiaaⁿ Espíritu Santo naquii' n'o̱o̱ⁿyâ. 9Cantyja 'naaⁿ' na c'om'yo' na wi' n'om ntyjee'yo' na cwila'yu', tacaⁿna' na cwinntseiljeiya ñ'oom'ñeeⁿ ee manquiiti Ty'o̱o̱ts'om ma'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo' na c'om'yo' na wi' n'om'yo' joona. 10Ee 'o wi' n'om'yo' nn'aⁿ na cwila'yu' na m'aⁿ ts'o̱ndaa Macedonia. Sa̱a̱ cwitaaⁿyâ nda̱a̱'yo' na c'om'yo' na mat'maⁿti na wi' n'om'yo' joona. 11Cala'jnda̱'yo' na tjoom' ñ'oom nnc'om'yo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo'. Tacatii'ndyo' ñ'oom 'naaⁿna na ticatseixmaⁿna' na nla'jomndyo'. Cjoo' n'om'yo' na cal'a'yo' ts'iaaⁿ 'naⁿ'yo' cha'xjeⁿ ñ'oom na jnda̱ tqua̱a̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ nda̱a̱'yo', 12ee na nl'a'yo' na ljo', nn'aⁿ na tyoola'yu' nla't'maaⁿ'ndyena 'o meiⁿ xotseitjo̱o̱na' 'naⁿ na nleil'uee'ndyo'. 13Ndo' je' 'o nn'aⁿya, tacal'ue n'o̱o̱ⁿyâ na mati ticala'no̱ⁿ'yo' chiuu nnts'aana' ñequio nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ meiⁿ tanc'om'yo' na chjoo' n'om'yo' cha'xjeⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na tintyjaa' n'om Ty'o̱o̱ts'om. 14Ndo' cha'xjeⁿ cwila'yuu'a na tue' Jesús ndo' na tando'xcoom, maluaa' cwila'yuu'a na cantyja 'naaⁿ' jom nñequiaa Ty'o̱o̱ts'om na joo nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ na ñejla'yu' ñ'eⁿñê nnta'ndo'xcona. 15Jo' chii cwil'uuyâ nda̱a̱'yo' ñ'oom na t'mo̱ⁿ nquii na cwiluiiñe na catsa̱'ntjom jaa na ndicwaⁿ cwitando̱o̱'a hasta xjeⁿ na nndyonnaaⁿ'aⁿ, xocwino̱o̱ⁿ'a nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. 16Ee manquiiti Jesús nnaaⁿ cañoom'luee, jndeii' ñ'oom na nntsa̱'ntjoom, ndo' nndyocueeⁿ, xjeⁿ'ñeeⁿ nleic'uaa jndyee' ángel na cwiluiitquieñe ndo' mati ndu 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Quia jo' joo nn'aⁿ na jnda̱ tja̱ na ñejla'yu' ñ'eⁿ Jesús, joona najndyee nnta'ndo'xcona. 17Jnda̱ jo' jaa na ndicwaⁿ cwitando̱o̱'a xjeⁿ'ñeeⁿ ñe'naaⁿ' nncjaachuuna' jaa ñ'eⁿndyena quii' nchquiu na nntjomndyo̱ ñequio Ta Jesús quii' jndye ndo' nnc'o̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya ñ'eⁿñê. 18Jo' chii ñequio ñ'oommeiⁿ' quia'yo' na t'maⁿ n'om nn'aⁿ'yo' na cwila'yu'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\