1 Tesalonicenses 5

1'O nn'aaⁿya, cantyja 'naaⁿ' cwaaⁿ xuee oo cwaaⁿ xjeⁿ na nndyonnda' Ta Jesús, meiⁿ ticaⁿna' na nntseiljeiya. 2Ee manquiu'ya'yo' nncue'ntyjo̱ xuee na nndyonnda' Ta Jesús xjeⁿ na tic'om c'ee nn'aⁿ na nluii na ljo'. Matseijomna' cha'na quia na macwjee' tsaⁿnch'ue. 3Xcwe xjeⁿ quia cwilue nn'aⁿ: “Je' tjaa'naⁿ tia', tjaa'naⁿ na teincuu'”, majuu xjeⁿ'ñeeⁿ ñejomto nquioo nawi' t'maⁿ nacjoona cha'xjeⁿ quia na manaⁿna' na maquiina' yuscu na manntseincuii, meiⁿ tjaa'naⁿ na cwii nnda̱a̱ nndyaandye nn'aⁿ juu nawi'ñeeⁿ. 4Sa̱a̱ 'o nn'aⁿya, ticalaxmaⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' na jaaⁿñe, jo' chii juu xuee na nncwjee'nnda' Ta Jesús xocatseijomna' juuna' cantyja 'naⁿ'yo' cha'na quia na nncwjee' tsaⁿnch'ue waa' ts'aⁿ. 5Jaa la'xmaaⁿya cantyja 'naaⁿ' naxuee. Tila'xmaaⁿya cantyja 'naaⁿ' natsjom oo cantyja 'naaⁿ' najaaⁿñe. 6Jo' chii maty'iomna' na c'o̱o̱ⁿya na wando' n'o̱o̱ⁿya ndo' queⁿndyo̱cheⁿncjo̱o̱ya xjeⁿ cantyja 'naaⁿya jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Ee ticatsona' na c'o̱o̱ⁿya cha'cwijom na cwindaaya cha'na nt'omcheⁿ nn'aⁿ na tyoola'yu'. 7Ee nn'aⁿ na cwinda, natsjom cwindana, ndo' nn'aⁿ na cwicandyee, natsjom cwindyeena, 8sa̱a̱ nc'e na cwilaxmaaⁿya cantyja 'naaⁿ' naxuee, cwa queⁿndyo̱cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ, cha'waati xuee c'o̱o̱ⁿya cha'na ts'aⁿ na canda̱a̱' xqueⁿ. Matsona' na cata'ñoom'ndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ya ñequio na cwilayu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' ñequio juu na m'aaⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ ñequio juu na ntyjaa' n'o̱o̱ⁿ na nncwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om añmaaⁿya cha'xjeⁿ mawañoom' tjaⁿxqueⁿxjo xqueⁿ sondaro. 9Ee nchii seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nnt'uiityeeⁿ jaa naquii' nawi' t'maⁿ. Sa̱a̱ tqueeⁿ jaa na nndaaya na nlui'n'maaⁿndyo̱ nc'e nquii Ta Jesucristo. 10Jom tueeⁿ'eⁿ cwentaaya cha tjoom' na nntando̱o̱'a ñ'eⁿñê quia na nndyonnaaⁿ'aⁿ, meiiⁿ na ndicwaⁿ tando̱o̱'a ndo' meiiⁿ na aa jnda̱ tja̱a̱ya. 11Jo' chii cwii ndo' cwiindyo' quia'yo' na t'maⁿ n'om ntyjee'yo' na nc'oonajnda̱na cha'xjeⁿ na cwil'a'yo'. 12'O nn'aⁿya, cwitaaⁿyâ na cala'tmaaⁿ'ndyo' nn'aⁿ na cwil'a ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om quii'ntaaⁿ'yo' na cwijndoo'na ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ ndo' na cwila'jndo̱'na n'om'yo'. 13Maty'iomna' na cala't'maaⁿ'ndyo' naⁿ'ñeeⁿ ñequio na jnda nquiu'yo' joona, ee joona jeeⁿ cwila'jnda̱na naquii' ts'iaaⁿwaa'. C'om'yo' na tjoom' ñ'oom ñequio nc'iaa'yo' na tjaa ndia' cacho'yo' ñ'eⁿndyena. 14Ndo' cwila'jndeii' ndyua̱a̱yâ nda̱a̱'yo' 'o nn'aⁿya, na cala'tia'yo' nn'aⁿ'yo' na tiñe'cal'a ts'iaaⁿ. Quia'yo' na t'maⁿ n'om nn'aⁿ na leic'om t'maaⁿ'ndye n'om. Cateijndei'yo' nn'aⁿ na tijnda̱na na tila'yu'ya n'omna. C'om' nioomcheⁿ n'om'yo' ñequio cha'tsondye nn'aⁿ. 15Xeⁿ tis'a cwil'a nn'aⁿ 'o, cal'andyo' cwenta na tinl'a'yo' wi' joona. 'O xuii' cal'a'yo', 'o ñequii'cheⁿ cal'a'yo' yuu na ya ñ'eⁿ nn'aⁿ, meiiⁿ mancjo'ti'yo' oo meiiⁿ ñ'eⁿ meiⁿquia ts'aⁿ. 16Ñequii'cheⁿ c'om'yo' na neiⁿnco n'om'yo'. 17Tintsawi'ntyje'yo' na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om. 18Cha'tso na mach'eena' ñequiondyo' quia'yo' na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om ee luaa' l'ue ts'oom ñ'eⁿndyo' 'o na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Cristo Jesús. 19Tila'tsaaⁿ'ndyo' ts'iaaⁿ na mach'ee Espíritu Santo quii'ntaaⁿ'yo'. 20Joo ñ'oom na cwiñequia nn'aⁿ na ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱na, til'a'yo' na ticuee' n'om'yo' ñ'oom'ñeeⁿ. 21Cha'tso ñ'oommeiⁿ' catjei'yo' cwenta aa xcwe joona', ndo' ñ'oom na cwiwitquioo' na xcwe, caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' ñequio joona'. 22Cala'tquio̱o̱'ndyo' ñequio cha'tso nnom natia. 23Manquiiti Ty'o̱o̱ts'om, nqueⁿ na mañequiaaⁿ na tjaa ñomtiuu m'aaⁿ ts'aⁿ jo nnoom, jom queⁿño̱o̱ⁿ 'o na canda̱a̱'ndyo'. Cwañom'm cha'waa espíritu 'naⁿ'yo', ñequio añmaaⁿ'yo' ndo' seii'yo' cha caljoo' joona' na meiⁿcwii jnaⁿ tilaxmaⁿna' hasta xjeⁿ na nncwjee'nnda' Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa. 24Nquii Ty'o̱o̱ts'om na macwaaⁿ 'o cwiluiiñê na mayom'm, maxjeⁿ nntseicana̱a̱ⁿ cha'tso nmeiⁿ' cantyja 'naⁿ'yo'. 25'O nn'aaⁿya ñequii'cheⁿ calaneiⁿ'yo' cantyja 'naaⁿyâ nnom Ty'o̱o̱ts'om. 26Quia'yo' na xmaⁿndye cha'tso nn'aaⁿya na m'aⁿ ñ'eⁿndyo' na cwitaⁿ'yo' lueena. 27Ñequio na jndeii ts'iaaⁿ na matseixmaⁿya na tquiaa Ta Jesucristo matio̱o̱ya xuuwaañe nacjo'yo' na cala'naⁿ'yo' cartawaa na nndye cha'tsondye nn'aaⁿya na cwila'yu'. 28Nquii Ta Jesucristo cwentaaya quiaaⁿ na nla'xmaⁿ'yo' naya na matseixmaaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\