1 Timoteo 1

1Nnco̱ Pablo cwiluiindyo̱ apóstol cwentaa' Jesucristo. Nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê na macwji'n'maaⁿñê jaa sa̱'ntjoom na matseixmaⁿya na ljo' ñequio Ta Jesucristo na cantyja 'naaⁿ' jom m'aaⁿya na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿya. 2Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na m'aaⁿ' 'u Timoteo, na cwiluiindyu' jndaaya nc'e na matseiyu'ya ts'om' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Cristo Jesús na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa na ñequiana na nnco'ñom' naya na la'xmaⁿna ñequio na m'aⁿna nawi' n'omna nn'aⁿ ndo' na meiⁿcwii ñomtiuu tinc'oom' jo nda̱a̱na. 3Cha'xjeⁿ na tsjo̱o̱ya njom' quia na jluii'a Macedonia na caljoo'ndyu' Éfeso na catsa̱'ntjom' nt'omcheⁿ nn'aⁿ na ticat'mo̱o̱ⁿna ñ'oom na tiyuu', 4tilqueⁿ' cwenta ñ'oom na cwe' cuento laxmaⁿna' ñequio ñ'oom cantyja 'naaⁿ weloo nn'aⁿ na ñet'om teiyo ee ñ'oommeiⁿ' cwil'ana' na cwe' cwila'ñ'eeⁿ' ndyuee nn'aⁿ meiⁿ ticateijndeiina' ts'aⁿ na nntseiyu'ya ts'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 5Ts'iaaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ na sa̱'ntjo̱ⁿya na c'o̱o̱ⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya cwii ndo' cwii nn'aⁿ ñequio na lju' n'o̱o̱ⁿya na m'aaⁿ'ya n'o̱o̱ⁿya ñequio na xcwee' n'o̱o̱ⁿya na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 6Ñ'eeⁿ nn'aⁿ jnaaⁿ' ñ'oom'ñeeⁿ na jnda̱ tju'tya'na' joona cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na mayuu', ñ'oom na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo cwila'jomndyena. 7Ñe'calaxmaⁿna nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na matsa̱'ntjomna' meiiⁿ ticala'no̱ⁿna ljo' tseicandii ñ'oom na cwila'neiⁿna cantyja 'naaⁿ'na', meiⁿ ljo' na ma'mo̱ⁿ ñ'oom na cwiñequiana ñequio na t'maⁿya n'omna. 8Manquiuuya na jeeⁿ l'ue ljeii na tqueⁿ Moisés xeⁿ mawil'uee'ñe ts'aⁿ juuna' cha'xjeⁿ na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om. 9Macaⁿna' na cjaanjoom' n'o̱o̱ⁿya na nchii teijndaa' ljeii na qui cwentaa nn'aⁿ na cwil'a na maty'iomyana'. Teijndaa' juuna' cwentaa nn'aⁿ na quie' n'om, cwentaa nn'aⁿ na ticatuee'ndyecje, cwentaa nn'aⁿ na tia cwil'a, nn'aⁿ na laxmaⁿ jnaⁿ, cwentaa nn'aⁿ na ticala't'maaⁿ'ndye Ty'o̱o̱ts'om oo cwiicheⁿ nnom na matseit'maaⁿ'ñe ts'aⁿ, teijndaa' juuna' cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na cwila'cwjee tye ndyeena ndo' mati cwentaa cha'tsondye nn'a na cwila'cwjee nn'aⁿ, 10cwentaa nn'aⁿ na cwe' m'aⁿya ñequio nn'aⁿ, cwentaa naⁿnom na m'aⁿ ñequio tyjenom, cwentaa nn'aⁿ na cwila'jnda ntyje nn'aⁿndyena, cwentaa nn'aⁿ na cwilaneiⁿ cantu, cwentaa nn'aⁿ na tyeⁿ cwiqueⁿ ñ'oom na nlacanda̱ sa̱a̱ tiquil'a, ljeii'ñeeⁿ m'aⁿna' na mat'uiina' meiⁿquia na wjaana' nacjoo' ñ'oom na xcwe na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ. 11Juu ñ'oom xcwewaa' ñecwii xjeⁿ matseicandiina' ñequio ñ'oom na jeeⁿ jnda'na' cantyja na cwilui'n'maaⁿndye nn'aⁿ. Nquii Ty'o̱o̱ts'om na tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñê maty'ioom ts'iaaⁿ ja na mañequiaya ñ'oom'ñeeⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. 12Mañequiaya na quianl'uaa' Ta Jesucristo cwentaaya na mañequiaaⁿ najndeii' ts'o̱o̱ⁿ na maqueeⁿ cwenta na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na matseicanda̱ na macwjaa'ñê ja naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ. 13Jaach'ee xuee tyotseina̱ⁿya ñ'oom ntjeiⁿ nacjoom'm, ñetco̱'wi'a nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿñê, ndo' tyotseijnaaⁿ'a jom. Sa̱a̱ ty'oom Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'oom ñ'eⁿndyo̱, ee xjeⁿ'ñeeⁿ meiⁿ tyootseiyu'a meiⁿ tîcaljeii na tixcwe tyots'aa. 14Juu naya na matseixmaⁿ Jesucristo, tquiaaⁿ na canda̱a̱'ya matseixmaⁿya juuna' ndo' t'mo̱o̱ⁿ na jeeⁿ wi' ts'oom ja ndo' jndaya na matseiyu'ya ts'o̱o̱ⁿ ñ'eⁿñê, joona' na cwila'xmaaⁿya nc'e na cwila'jomndyo̱ ñ'eⁿñê. 15Ñ'oomwaa ñ'oom na mayuu' juuna', ndo' matsona' na cha'tsondye nn'aⁿ cala'yu'na juuna': jndyo Cristo Jesús tsjoomnancue cha nncwji'n'maaⁿ'ñê nn'aⁿ jnaⁿ, quii'ntaaⁿ joona ja cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na t'maⁿti ñeseitjo̱o̱ndyo̱ nnoom. 16Luaa waa na ty'oom Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'oom ñ'eⁿndyo̱ cha cantyja 'naⁿya m'mo̱ⁿ Jesucristo na m'aaⁿ na nioom'cheⁿ ts'oom. Ndo' cantyja 'naaⁿya waa na ma'mo̱ⁿna' chiuu nc'om nn'aⁿ na nla'yu' ñ'eⁿñê cha nnto'ñoomna na ticantycwii na cwita'ndo' añmaaⁿna. 17Nc'e na luaa', cha'waati xuee cala't'maaⁿ'ndyo̱ nqueⁿ na ticantycwii na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, nqueⁿ na wanoom'm ndo' na wanoom'm, nqueⁿ na leicanda̱a̱ nty'iaa ts'aⁿ jom, na macanda̱ nqueⁿ cwiluiiñê Ty'o̱o̱ts'om ndo' na jndo̱' ts'oom. 18'U jndaaya Timoteo, luaa ñ'oom na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'u. Ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om matseijomna' cha'cwijom tia'. C'oom' na ti'maaⁿ' ts'om' na matseijndu' naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ. Catsa' na ljo' na matseiyu'ya' ts'om' ñ'eⁿñê ndo' ñequio na tico'tiana' ntyji' nc'e na matseicanda̱' cha'xjeⁿ ñ'oom na ñejlue nn'aⁿ na cwila'yu' cantyja 'naⁿ' quia na jla'neiⁿna ñ'oom na t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'omna. 19Ñ'eeⁿ' nn'aⁿ na tila'ñ'oomndye na maco'tiana' nquiuna, ndo' nc'e na ljo', juu na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jnda̱ tyuii'na'. 20Luaa' tseixmaⁿ Himeneo ñequio Alejandro. Jo' chii jnda̱ tio̱o̱ya joona l'o̱ Satanás, cha cala'no̱ⁿ'na na tantjeii'na ñ'oom ntjeiⁿ nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\