1 Timoteo 2

1Najndyee matseijndo̱'a ts'om' na maty'iomna' na cataaⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om 'naⁿ na macaⁿna' jaa, ndo' calana̱a̱ⁿya nnoom cwentaa cha'tsondye nn'aⁿ. Quiaaya na quianl'uaaⁿ'aⁿ cantyja 'naaⁿna. 2Laxmaaⁿya na cataaⁿya nnoom cantyja 'naaⁿ cha'tsondye nn'aⁿ na cwiluiindye gobiernom, ñequio joo nn'aⁿ na laxmaⁿ naⁿmaⁿn'iaaⁿ cha nnda̱a̱ nnc'o̱o̱ⁿya na ya m'aaⁿya, tjaa'naⁿ ndia', na xcwee' n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' tjaa'naⁿ ñ'oom tia cwila'neiⁿ nn'aⁿ cantyja 'naaⁿya. 3Maty'iomyana' na luaa' cal'aaya. Ndo' nquii Ty'o̱o̱ts'om na macwji'n'maaⁿñê jaa cjaawee' ts'oom na ljo', 4ee l'ue ts'oom na cha'tsondye nn'aⁿ nlui'n'maaⁿndye ndo' na nnta'jnaaⁿ'na ñ'oom na mayuu'. 5Ñecwii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ ndo' ñe'cwii m'aaⁿ na matseiljoyaañe jom ñ'eⁿ nn'aⁿ, manquii Jesucristo na ts'aⁿ jom. 6Ee tquiaañê na tueeⁿ'eⁿ cha ntioom na cho'jnaⁿ cha'tsondye nn'aⁿ cha nnda̱a̱ nlui'n'maaⁿndyena, teitquioo' na jo' quia na tue'ntyjo̱ xjeⁿ. 7Nc'e na luaa', ty'ioom ts'iaaⁿ ja na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na mañequiaa ñ'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ ndo' ts'aⁿ na majñoom ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ, na ca'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos ñ'oom na xcweti na cala'yu'ya n'omna, ñ'oom na mayuu' matseina̱ⁿ, nchii cwe' cantu. 8Meiⁿyuucheⁿ joo na cwitjomndye nn'aⁿ l'ue ts'o̱o̱ⁿ cala'neiⁿ naⁿnom nnom Ty'o̱o̱ts'om na nlawena lueena ñequio na xcwee' n'omna. Tic'omna na wjeena nc'iaana, meiⁿ ticañjom n'omna ñ'oom na nquiuna ñequio nc'iaana. 9Ndo' mati yolcu l'ue ts'o̱o̱ⁿ na cwee'na liaa na cwe' na ya xjeⁿ na nchii jeeⁿcheⁿ tycwi' nchii liaa jnda. Cal'ana xjeⁿ cha'tso cantyja 'naaⁿna. Ticwinom'na' na nla'chjoomndyena soonqueⁿna, meiⁿ ticwinom'na' na nla'chjoomndyena ñ'eⁿ 'naⁿ na cwiluiina' ñequio s'om cajaⁿ oo ñequio ta̱' perla na jeeⁿ jnda. 10Sa̱a̱ yolcu na cwiñequiaandye na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om joona, cal'ana cha'tso nnom ts'iaaⁿ na ya, ee macanda̱ cantyja 'naaⁿ joo jo' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om cha'cwijom matseichjoomñena' joona. 11Matsona' na candyecheⁿ yolcu ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ ndo' na catuee'ndyecjena: 12ee tyooñequiaya na nnt'mo̱o̱ⁿ yolcu quia na cwitjomndye nn'aⁿ meiⁿ na nlqueⁿna xjeⁿ tsaⁿs'a. L'ue ts'o̱o̱ⁿ na cwe' candyecheⁿna. 13Ee najndyee s'aa Ty'o̱o̱ts'om Adán, jnda̱ chii s'aaⁿ Eva, 14ndo' nchii Adán tquiu'nn'aⁿna', tquiu'nn'aⁿna' yuscu'ñeeⁿ, ndo' jnda̱ na tquiu'nn'aⁿna' juu, jo' seijndaa'ñena' na waa jnaaⁿ'aⁿ. 15Sa̱a̱ nlui'n'maaⁿndye yolcu xeⁿ cwila'canda̱a̱'ndye na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na c'om ndana ndo' m'aⁿna na cwila'yu'ya n'omna ñ'eⁿñê, ñequio na m'aⁿna na jnda nquiuna nt'omcheⁿ ndo' na 'oom'aⁿna na lju' n'omna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\