1 Timoteo 3

1Luaa ñ'oom na mayuu': xeⁿ m'aaⁿ ts'aⁿ na macantyjaa' ts'oom na nluiitquieñê jo nnom tmaaⁿ' na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, jeeⁿ xcwe na macantyjaa' ts'oom. 2Jo' chii ts'aⁿ na jnda̱ ty'oomna' na cwiluiitquieñe quii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, matsa̱'ntjomna' na tjaa'naⁿ ñ'oom cjoom'm. Ñecwii scoom'm m'aaⁿ. Ts'aⁿ na xcwe matseitiuu jom. Ts'aⁿ na maqueⁿñe cwenta ndo' na cwiluiiñê ts'aⁿ na jnda nquiu nn'aⁿ. Matsona' na ñequii'cheⁿ m'aaⁿc'eeñê na nnteix'eeⁿ nn'aⁿ na cwe' cwiquieya waⁿ'aⁿ, ndo' 'naⁿ'aⁿ na m'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ, 3ticatsona' na tsaⁿcandii jom, meiⁿ na nl'ueeⁿ ndia'. Macaⁿna' ts'aⁿ na yats'aⁿñe jom, ts'aⁿ na xiom'ñe ñequio nn'aⁿ, na tintseiqueeⁿ ts'oom s'om. 4Maty'iomna' na ya maqueeⁿ xjeⁿ nn'aⁿ waⁿ'aⁿ, mati cwila'canda̱a̱'ndye ntseinaaⁿ nnoom, ndo' cwila't'maaⁿ'ndyena jom, 5ee xeⁿ ti'naⁿ'aⁿ na nlqueeⁿxjeⁿ nn'aⁿ waⁿ'aⁿ, tixocanda̱a̱ nnteix'eeⁿ tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 6Nc'e na ljo', ts'aⁿ na nluiitquieñe jo nda̱a̱ nn'aⁿ tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ticatsona' na jom ts'aⁿ na nmeiiⁿndyo tioñe l'o̱ Ty'o̱o̱ts'om, tints'aana' na nnc'oom' ts'oom na jeeⁿ t'maⁿ cwiluiiñê, ndo' na ljo' ntseijndaa'ñena' cantyja 'naaⁿ'aⁿ na waa jnaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ jnaⁿ na t'uiina' tsaⁿjndii. 7Mati macaⁿna' na waa ñ'oom ya cantyja 'naaⁿ'aⁿ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na tyoola'yu', cha ticalui'jnaaⁿ'ñê ndo' na ncjaañ'oom tsaⁿjndii jom xjeⁿ 'naaⁿ'. 8Mati cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na cwindye'ntjom quii' tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, matsona' na macanda̱ ñ'oom ya nquiu nn'aⁿ cantyja 'naaⁿna, ndo' cwila'canda̱a̱'ndyena ñ'om ndyueena. Tinc'omna na nn'aⁿ candyee joona, meiⁿ tinc'omna na queeⁿ n'omna s'om na nchii jndyaa' 'naaⁿna. 9Maty'iomna' cantyja 'naaⁿna na cwiljoo'ndyetyeⁿna ñequio ñ'oom na xcwe na cwila'yuu'a cantyja 'naaⁿ' Cristo na meiⁿcwii ñomtiuu cantyja 'naaⁿ'na'. 10Najndyee macaⁿna' na nlqueⁿ nn'aⁿ cwenta aa cwila'canda̱a̱'ndye naⁿ'ñeeⁿ ndo' xeⁿ teitquioo' na ya cwil'ana, quia jo' ya nndye'ntjomna nnom tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 11Mati matsona' lcuu naⁿ'ñeeⁿ cuaa ñ'oom ya cantyja 'naaⁿna, nchii la'xmaⁿna nn'aⁿ na cwila'tjom cantu, xcwe cantyja 'naaⁿna ndo' cwila'canda̱a̱'ndyena cantyja 'naaⁿ cha'tso. 12Matsona' na cwii tsaⁿs'a na mandi'ntjom, ñecwii scoom'm ndo' ya maqueeⁿ xjeⁿ ntseinaaⁿ ñequio cha'tsondye nn'aⁿ waⁿ'aⁿ. 13Nn'aⁿ na cwindye'ntjom naquii' tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, xeⁿ na ya cwil'ana ts'iaaⁿ'ñeeⁿ quia jo' nnquioo na jnda nquiu naⁿ'ñeeⁿ joona. Ndo' mati nñequiaana' na ti'maaⁿ' n'omna na nntjei'yuu'ndyena na cwila'yu'ya n'omna ñequio Cristo Jesús. 14Ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿ na tyuaa' nncjo̱cando̱o̱'a 'u, jo' chii matseiljeiya ñ'oommeiiⁿ 15cha xeⁿ na nntseitsaaⁿ'ñena' na nncjo̱, quia jo' mantyji'jndaa'ndyu' chiuu matsa̱'ntjomna' na nnc'oom' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwila'yu' na la'xmaⁿna tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om na wando', na juu jo' cwiluiiñena' tax'ee w'aa ñ'oom na mayuu'. 16Ñ'oom na mayuu', juu ñ'oom wanty'iuu' m'aaⁿna' cantyja 'naaⁿ' na cwila't'maaⁿ'ndyo̱, jeeⁿ t'maⁿ tseixmaⁿna', matsona': Teitquioo'ñe Cristo tsjoomnancue na ts'aⁿ jom, cantyja 'naaⁿ' Espíritu teijndaa' na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ, nty'iaa ángeles jom. Nda̱a̱ nn'aⁿ jndye njoomnancue tyoñequia nn'aⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ, nn'aⁿ cha'waa tsjoomnancue tyola'yu'na ñ'eⁿñê, cañoom'luee to'ñom Ty'o̱o̱ts'om jom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\