1 Timoteo 4

1Ma'mo̱ⁿjndaa'ñe Espíritu Santo na ncuee na macanda̱ nt'om nn'aⁿ nntjeii'ndye cantyja na matseiyu'ya ts'om ts'aⁿ ñ'eⁿ Cristo, na nla'jomndyena ñequio jndye espíritu na cwinquio'nn'aⁿ, ndo' ñ'eⁿ ñ'oom na cwila'cwanom naⁿjndii. 2Nn'aⁿ na tixcwe 'oom'aⁿ na cantundyena nl'ana na luaa'. Nc'e natia na cwil'ana, juu na m'aaⁿ' n'omna leica'mo̱ⁿna' nda̱a̱na na tixcwe 'oom'aⁿna. 3Cwilue naⁿ'ñeeⁿ na ticwanaaⁿ na ncoco ts'aⁿ, ndo' na niom nantquie na cwitsa̱'ntjomna na ticwanaaⁿ na nlcwa' ts'aⁿ, meiiⁿ na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om joona' na jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a cwiwil'uee'ndyo̱ joona' ndo' cwiñe'quiaaya na quianl'uaaⁿ'aⁿ, ndo' mati nn'aⁿ na cwita'jnaaⁿ' ñ'oom na mayuu'. 4Ee cha'tso na tqueeⁿ, ya laxmaⁿ joona', meiⁿ ticatsona' na c'o̱o̱ⁿya na ticuee' n'o̱o̱ⁿya joona' na nñequiaaya na quianl'uaaⁿ'aⁿ cantyja 'naaⁿna', 5ee cantyja 'naaⁿ' ñ'oom'm ñequio na cwilana̱a̱ⁿya nnoom, jo' na maqueⁿlju'na' joona'. 6Xeⁿ na m'mo̱ⁿ' ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu', nntseixmaⁿ' cwii mosoo' Jesucristo na canda̱a̱' wjaawijndu' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na cwila'yuu'a ñequio ñ'oom na xcweti m'aaⁿ na matseijomndyu'. 7Tintseiñ'oom'ndyu' ñ'oom na tiyuu'na' na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na ticjaawee' ts'om Ty'o̱o̱ts'om. Queⁿya ts'om' na matseit'maaⁿ'ndyu' jom. 8Waa na mateijndeiina' ts'aⁿ quia na matseits'eiiñê na maleinoom. Sa̱a̱ t'maⁿti mateijndeiina' jom quia na matseijneiⁿ na matseit'maaⁿ'ñê Ty'o̱o̱ts'om. Ee quia na cwila't'maaⁿ'ndyo̱ jom jndye mateijndeiina' jaa cha'waa xuee na m'aaⁿya tsjoomnancue ndo' mati na nnc'o̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱'a. 9Ñ'oommeiⁿ' jeeⁿ xcwe cwit'mo̱o̱ⁿna', jo' chii cha'tsondye nn'aⁿ macaⁿna' na cato'ñoomna joona'. 10Ee jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a cwila'jnda̱a̱ya ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ndo' cwiñe'quiandyo̱ na wi' cwitjo̱o̱ⁿya ee na m'aaⁿya na ntyjaa'tyeⁿ n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿ nqueⁿ na wanoom'm. Cha'tsondye nn'aⁿ nnda̱a̱ nlui'n'maaⁿndye cantyja 'naaⁿ'aⁿ ndo' majndeiiticheⁿ cwilui'n'maaⁿndye joo nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿñê. 11Ca'mo̱ⁿ' ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱ nn'aⁿ. Catsa̱'ntjom' na cala'canda̱a̱'ndyena joona'. 12Tiñequiaandyu' na ticuee' n'om nn'aⁿ 'u cwe' ee na titquiendyu'. Cantyja na matseineiⁿ', catseixmaⁿ' cwii na m'mo̱ⁿna' nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu' chiuu na nnc'oom'aⁿna, ndo' mati cantyja chiuu na wjaam'aaⁿndyu' nda̱a̱ nn'aⁿ, ndo' cantyja na m'aaⁿ' na wi' ts'om' joona, ndo' cantyja na matsei'yu'ya' ts'om' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ndo' cantyja na lju' nquiu nn'aⁿ cantyja 'naⁿ'. 13Cwitjo̱o̱cheⁿ na nncua̱cano̱o̱ⁿya na m'aaⁿ', queⁿndyu' na catsei'naⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na jnda̱ teiljeii nda̱a̱ nn'aⁿ. Cwil'uee'ndyu' juuna' cha nñequiaana' na t'maⁿ n'omna ndo' ca'mo̱ⁿ' juuna' nda̱a̱na. 14Joo najndeii na tseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na tquiaaⁿ na matseixmaⁿ' cha nnda̱a̱ nndi'ntjom' nnoom ya ya cwil'uee'ndyu' joona'. Ee jnda' joona' quia tioo nn'aⁿ na cwiluiitquiendye lueena nacjo' ndo' jla'neiⁿna ñ'oom cantyja 'naⁿ' na t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om naquii' n'omna. 15Ñequio na xcwee' ts'om' queⁿndyu' naquii' ñ'oommeiⁿ', cha jo nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ nleitquioo' na xcweti wjaam'aaⁿ'. 16Cats'aandyu' cwenta cantyja 'naⁿ' ndo' cantyja ñ'oom na ma'mo̱o̱ⁿ'. Ticwinchqueⁿ' na mache' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Ee xeⁿ luaa' nlqueⁿndyu' nchii macanda̱ nncu' nlui'n'maaⁿndyu' mati nn'aⁿ na cwindye ñ'oom na mañequiaa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\