1 Timoteo 5

1Cwii ts'aⁿ na jnda̱ tquieñe, tintseitia' jom. Catseijndo̱' ts'oom cha'cwijom na cwiluiiñe tsotye'. Ndo' nn'aⁿ na cje m'aⁿ, catsa' ñ'eⁿndyena cha'cwijom na cwiluiindyena nt'iu' nncu'. 2Nda̱a̱ yolcu na jnda̱ tquiendye, catseineiⁿ' ñ'eⁿndyena na cha'na tso'ndyo'. Ndo' ñ'eⁿ yolcu na cje m'aⁿ, catsa' na cha'na nt'iu' nncu' sa̱a̱ ñequio na meiⁿcwii tjaa'naⁿ na matseitiuu' ñ'eⁿndyena. 3Cal'uee'ndyu' chiuu nntei'jndei'yo' yolcu na jnda̱ ljondye na mayuu'cheⁿ tjaa 'ñeeⁿ na nnda̱a̱ nntei'x'ee joona. 4Ee cwii yuscu na jnda̱ ljoñe xeⁿ m'aⁿ ntseinaaⁿ oo ntseindacantyjoom macaⁿna' najndyee cala'no̱ⁿ' naⁿ'ñeeⁿ na jndei'na' na joona catei'x'eena jom ee cha'cwijom chojnaⁿna nnoom na seiqueeⁿ joona. Jeeⁿ xcwe na nl'ana na ljo' ndo' cjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om. 5Juu yuscu na jnda̱ ljoñe na tue' saa' ndo' na mayuu' tjaa'naⁿ nn'aaⁿ'aⁿ na nntei'x'ee jom, m'aaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ na macanda̱ nquii Ty'o̱o̱ts'om na macantyjaa' ts'oom. Jo' chii naxuee ndo' natsjom macaaⁿ nnom. 6Sa̱a̱ yuscu na jnda̱ ljoñe na mach'ee cantyja na neiⁿnco tsjoomnancuee, meiiⁿ na ndi wanoom'm, sa̱a̱ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om matseijomna' jom cha'cwijom ts'oo. 7Ñ'oommeiⁿ' catsa̱'ntjom' nn'aⁿ na cwila'yu' na cala'canda̱a̱'ndyena joona' cha xocuaa ñ'oom na tis'a cwil'ana. 8Ee ts'aⁿ na tic'oom' ts'om cantyja 'naaⁿ' nn'aaⁿ' na tjawitquio̱o̱', majndeiiticheⁿ nn'aaⁿ' nquii, tsaⁿ'ñeeⁿ macwji'ñê na matseiyu'ya ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om ndo' na ljo' mach'eeⁿ wi'ñetyeeⁿ nchiiti ts'aⁿ na tyootseiyu'. 9Quia cwiwiljeii ncuee yolcu na jnda̱ ljondye, macanda̱ cala'ljei'yo' xuee' yuscu na jnda̱ jnda̱a̱' ndyeen'aaⁿ chuu' ndo' na macanda̱ ñ'eⁿ saa' ñet'oom. 10Macaⁿna' na waa ñ'oomya cantyja 'naaⁿ'aⁿ, na ya seiqueeⁿ ntseinaaⁿ, tyotseiljoom nn'aⁿ na cwe' tyoquieya waⁿ'aⁿ, mati tyoju'ñe cjeeⁿ na tyondi'ntjoom nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om, ndo' tyoteijneiⁿ nn'aⁿ na wi' cwiwinom, ñequii'cheⁿ tyojoo'ya ts'oom na ñes'aaⁿ cha'tso nnom naya. 11Sa̱a̱ yolcu na jnda̱ ljondye na titquiendye, tintseiljei' ncueena, ee quia na wjaachuuna' joona na neiⁿnco nquiuna na ñec'omnnda'na na we ca'na quia jo' ñe'c'unconnda'na. Ndo' jo' nntjeii'ndyena na macanda̱ Cristo cwicantyjaa' n'omna. 12Ndo' na luaa', matseijndaa'ñena' na cwila'tjo̱o̱ndyena na tyoola'canda̱na na macanda̱ Cristo m'aⁿna na quit'maⁿ n'omna. 13Ndo' mati cwe' w'aa ndo' w'aa nc'iaana cwi'oona, ndo' na ljo', cwila'nchqueeⁿ'ndyena. Ndo' nchii macanda̱ jo', mati cantundyena, cwitii'ndyena ljo' cwitjoom nt'omcheⁿ nn'aⁿ, cwila'neiⁿna ñ'oom na ticatsona' na nluena. 14Nc'e na luaa' waa, jo' na l'ue ts'o̱o̱ⁿ na yolcu na jnda̱ ljondye na cje m'aⁿna, c'unconnda'na, c'om ndana, cateix'eena w'aana meiⁿ tinquiana na wanaaⁿ na nla'neiⁿ nn'aⁿ ñ'oom wi' nacjoo nn'aⁿ na cwila'yu'. 15Ee ñ'eeⁿ' yolcu na jnda̱ ljondye na jnda̱ tjeii'ndyena cantyja 'naaⁿ' Cristo na cwilajomndyena cantyja ñaaⁿ' Satanás. 16Cwii tsaⁿscu na matseiyu', xeⁿ quii'ntaaⁿ nn'aaⁿ'aⁿ na jnda̱ teitquio̱o̱' m'aⁿ yolcu na jnda̱ ljondye, macaⁿna' na cateix'eeⁿ yolcu'ñeeⁿ cha ticaⁿna' na joo nn'aⁿ tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om cateix'eena yolcu'ñeeⁿ. 17Nn'aⁿ na cwiluiitquiendye na ya cwilei'choondyena tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, matsona' na canda̱a̱' cala't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ joona. Majndeiiticheⁿ nquieena na laxmaⁿna na cwiñequiana ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om ndo' na cwit'mo̱o̱ⁿna juuna'. 18Ee waa ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': “Tincwjaa'ndyu' bosa 'ndyoo quioo'jndyo na mach'ee ts'iaaⁿ.” Ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom na matsona': “Naⁿntjom laxmaⁿna na nnto'ñoomna na cwitantjomna.” 19Quia na waa ñ'oom nacjoo' cwii ts'aⁿ na cwiluiitquieñe nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu', tintseiñ'oom'ndyu' ñ'oom'ñeeⁿ xeⁿ tjaa'naⁿ we oo ndyee ts'aⁿ na nncwji'yuu'ñe juuna'. 20Sa̱a̱ nn'aⁿ na cwiluiitquiendye quii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, xeⁿ cwila'tjo̱o̱ndyena meiⁿ tiñe'ca'ndyena na ljo' cwil'ana, catseitia' joona jo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwila'yu' cha' catseicaty'uena' joona. 21Jo nnom Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo, ndo' jo nda̱a̱ ángeles na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, catseicanda̱a̱'ndyu' ñ'oommeiⁿ', meiⁿ tintsa' na wja'ñ'oomndyu' ñ'eⁿ cwii ts'aⁿ sa̱a̱ cwiicheⁿ tineiⁿ'. 22Tintseicjeendyu' na nndio' l'o̱' cjoo' cwii ts'aⁿ na nluiitquieñe ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, cha xeⁿ waa na matseitjo̱o̱ñê tixocats'aana' na nnt'uii jnaaⁿ'aⁿ 'u. 'U cwji'ndyu' cantyja 'naaⁿ' cha'tso nnom natia. 23Quia na wi' tsia', nchii ñequii'cheⁿ ndaatioo ma'ua'. Mati c'ua' chjoowi' winom. 24Nt'om nn'aⁿ mañoom' cwiwitquioo' na cwila'tjo̱o̱ndye cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnt'uiina' joona sa̱a̱ nt'omcheⁿ nn'aⁿ nda̱nquia cwiwitquioo' naljo' laxmaⁿna. 25Ndo' maljo'yu waa cantyja 'naaⁿ' ts'aⁿ na mach'ee yuu naya, mañoom' cwiwitquioo' na ya mach'eeⁿ, ndo' ts'iaaⁿ ya na cwil'a nn'aⁿ meiiⁿ titquioo'na', sa̱a̱ nda̱nquia nleitquioo'na'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\