2 Corintios 1

1Mannco̱ Pablo, cwiluiindyo̱ apóstol, ts'aⁿ na maty'iom Jesucristo ts'iaaⁿ. Matseicwano̱ⁿya cartawaa ñequio Timoteo na m'aⁿ' o' tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ'yo' tsjoom Corinto ndo' mati nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ na cwilayu' ñ'eⁿñê na m'aⁿ ts'o̱ndaa Acaya. 2Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, quiana na nnto'ñoom'yo' naya na laxmaⁿna ñequio na tjaañomtiuu c'om'yo' jo nda̱a̱na. 3Cwila't'maaⁿ'ndyô̱ Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ na wi' ts'oom jaa ndo' na matseiñjoom'm jaa. Jom cwiluiiñê Tsotye Jesucristo na matsa̱'ntjom jaa. 4Manquiityeeⁿ mañequiaaⁿ na cwiñ'omt'maaⁿ'ndyô̱ n'o̱o̱ⁿyâ nawi' na cwiwino̱o̱ⁿyâ. Luaa' mach'eeⁿ cha' nla'xmaaⁿyâ na nnda̱a̱ nñequiaayâ na t'maⁿ n'om nn'aⁿ na cwiwinom nawi'. 5Ee na matcuuti na cwilajomndyô̱ ñequio Cristo nawi' na teinoom, juu nawi'ñeeⁿ matseijndaa'ñena' na t'maⁿti mañequiaaⁿ na cwiñ'omt'maaⁿ'ndyô̱ n'o̱o̱ⁿyâ. 6Ndo' nc'e na ljo', quia matseijaa'ñena' nawi' na cwiwino̱o̱ⁿyâ, luaa' waa cha nntseiñjoom'na' 'o ndo' na nlui'n'maaⁿndyo' ee quia matseiñjoom' Ty'o̱o̱ts'om jâ, mach'eeⁿ na ljo' cha mati nntseiñjoom'na' 'o nawi' na cwiwinom'yo' ndo' na nlui'n'maaⁿndyo' ndo' nc'e jo' ñequio na t'maⁿ n'om'yo' nnda̱a̱ nla'quii n'om'yo' na cwitjom'yo' nawi' cha'xjeⁿ cwiwino̱o̱ⁿyâ. 7Ee tyeⁿ waa na cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo', ee manquiuyaayâ quia maleichuuwi'na' 'o cha'xjeⁿ na cwitjo̱o̱ⁿyâ, mati mañequiaaⁿ na cwiñ'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' cha'xjeⁿ na mañequiaaⁿ na cwiñ'o̱ⁿt'maaⁿ'ndyô̱ n'o̱o̱ⁿyâ. 8'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', l'ue n'o̱o̱ⁿyâ na caliu'yo' cantyja 'naaⁿ' nawi' na tyotseijaa'ñena' nacjooyâ xjeⁿ na tyom'aaⁿyâ ndyuaa Asia. S'aana' na jeeⁿ jaa' juuna' hasta na ntycwii na m'aaⁿ' n'o̱o̱ⁿyâ na nlui'n'maaⁿndyô̱ naquii' nawi'ñeeⁿ, ndo' na ljo' jla'tiuuyâ maxjeⁿ nntseicwjetona' jâ. 9S'aana' nquiuuyâ na matseijomna' jâ cha'na nn'aⁿ na jnda̱ teijndaa' na mañejom na cwje. Tuii na ljo' cha ca'mo̱ⁿyana' nda̱a̱yâ na ñequii'cheⁿ c'o̱o̱ⁿyâ na quit'maⁿ n'o̱o̱ⁿyâ Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaa na cwitando'xco nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, meiⁿ tanc'o̱o̱ⁿyâ na ntyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ chiuu cwilaxmaaⁿ nncjo̱o̱yâ. 10Jnda̱ seicandyaañê jâ nawi' t'maⁿ'ñeeⁿ. Ndo' ndicwaⁿ matseicandyaañê jâ. Jo' chii jom ntyjaa'tyeⁿ n'o̱o̱ⁿyâ na mati xuee na wjaatina' nntseicandyaañetyeeⁿ jâ, 11xeⁿ 'o cwiteijndei'yo' jâ na cwilaneiⁿ'yo' nnoom cantyja 'naaⁿyâ. Ee quia majndye nn'aⁿ cwitjeii'na ncueeyâ jo nnoom, nnts'aana' na majndyendyeti nn'aⁿ nñequiana na quianl'uaaⁿ'aⁿ na matio'naaⁿñê jâ. 12Waa cwii nnom na mañequiaana' na neiiⁿyâ cantyja 'naaⁿ' juuna' na juu na m'aaⁿ'ya n'o̱o̱ⁿyâ matsona' na cwitsaam'aaⁿyâ quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cha'xjeⁿ macaⁿna' na c'oom ts'aⁿ na jnda̱ tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñe cwentaaⁿ'aⁿ na lju' ts'om ndo' mat'maⁿticheⁿ cwilaxmaaⁿyâ na ljo' jo nda̱a̱ 'yo' nc'e juu naya na matseixmaaⁿ, nchii cwe' na jndo̱' n'o̱o̱ⁿ ncjo̱o̱yâ. 13Naquii' joo cartas na cwila'cwano̱o̱ⁿyâ na m'aⁿ'yo' tomti cwit'mo̱o̱ⁿ joona' cha'xjeⁿ ñ'oom na cwiwiljeii nacjoona', ndo' cha'xjeⁿ na cwila'naⁿ'yo' ndo' na cwila'no̱ⁿ'yo' ljo' cwila'candii joona'. Ntyjaa'ya cwii ts'o̱o̱ⁿya na nncue'ntyjo̱ na canda̱a̱' nla'no̱ⁿ'ya'yo' cantyja 'naaⁿyâ, 14cha meiiⁿ na cwe' cwantindyo cwila'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿyâ je', sa̱a̱ juu xuee quia na nncwjee'nnda' Ta Jesús na cwila't'maaⁿ'ndyo̱, 'o nnda̱a̱ nla't'maaⁿ'ndyo' jom cantyja 'naaⁿyâ cha'xjeⁿ jâ nla't'maaⁿ'ndyô̱ jom cantyja 'naⁿ'yo'. 15Nc'e na luaa' waa na ntyjaa'ya cwii ts'o̱o̱ⁿya cantyja 'naⁿ'yo', seitiuuya na wendii' nncwino̱o̱ⁿ na m'aⁿ'yo' na nty'iaya 'o cha we ndii' nñequiaana' na neiⁿ'yo' na nty'ia'yo' ja, 16ee seitiuuya na nty'iaya 'o na mawino̱o̱ⁿya na majo̱ ts'o̱ndaa Macedonia, ndo' na nty'iannda'a 'o quia na nndyolcwa̱'a na nnaaⁿya jo' jo', ndo' na ljo' 'o nnda̱a̱ nnteijndei'yo' ja na jo̱jo̱tya̱ na nncua̱ ndyuaa Judea. 17Ndo' na luaa' seijndaa'ndyo̱, ¿aa mach'eena' nquiu'yo' na cwe' na s'aato̱ na seijndaa'ndyo̱ na luaa'? ¿Aa cwitjei'yo' cwenta na mats'aa cha'na mach'ee ts'aⁿ na m'aaⁿ cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue quia matsjo̱o̱ “majo'ndyo” cwii ñ'oom sa̱a̱ nda̱nquia cwiwitquioo' na ma'mo̱ⁿna' na “nchii jo'”, ndo' xeⁿ matsjo̱o̱ na nchii jo' cwii ñ'oom, sa̱a̱ nda̱nquia ma'mo̱ⁿna' na majo'ndyo juuna'? 18Sa̱a̱ macwji'yuu'ñe Ty'o̱o̱ts'om na nchii la'xmaaⁿyâ nn'aⁿ na mañejuu xjeⁿ cwil'uuyâ nda̱a̱'yo' na waa na l'aayâ sa̱a̱ tical'aayâ. 19Juu Silvano ñ'eⁿ Timoteo ñ'eeⁿna ñ'eⁿndyo̱ na tyoñequiaayâ ñ'oom naya nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' Jesucristo Jnda Ty'o̱o̱ts'om. Ñ'oom'ñeeⁿ nchii we ndii' tseixmaⁿna', na waa xjeⁿ na majo'ndyo ndo' waa xjeⁿ na nchii jo'ndyo juuna'. Cantyja 'naaⁿ' jom, ñequii'cheⁿ tseixmaⁿ ñ'oom'ñeeⁿ ñ'oom na mayuu'. 20Ee cantyja 'naaⁿ' jom, cha'tso ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ, laxmaⁿ joona' na majo'ndyo nc'e Cristo. Ndo' na ljo', quia cwila't'maaⁿ'ndyo̱ Ty'o̱o̱ts'om, cwil'uuya Amén cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús. 21Ee ñequii'cheⁿ mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na 'o ndo' jâ cwiljoo'ndyo̱tya̱a̱ⁿya cantyja 'naaⁿ' Cristo ndo' jnda̱ tqueeⁿ na cwiluiindyo̱ na lju' n'o̱o̱ⁿya. 22Ndo' cha m'mo̱ⁿna' na cwiluiindyo̱ cwentaaⁿ'aⁿ, jnda̱ tquiaaⁿ Espíritu Santo quii' n'o̱o̱ⁿya, cwii na matseicandiina' na nnto'ño̱o̱ⁿya cha'tso na matseijndaa'ñê. 23Macaⁿ'a nnom Ty'o̱o̱ts'om na cwji'yuu'ñê cantyja 'naⁿya na matseina̱ⁿya ñ'oom na mayuu'. Tîcjo̱ tsjom'yo' quia na seijndaa'ndyo̱ na ncjo̱ jo' ee na wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o ee xeⁿ tjo̱ na m'aⁿ'yo' jndei'na na nntseitia'a 'o. 24Ee nchii ñe'qua̱a̱ⁿyâ xjeⁿ 'o cantyja na cwila'yu'yo' ee 'o xcweti waa na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ nc'e na ñe'cateijndeiiyâ 'o na c'om'yo' na neiiⁿ'ti n'om'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\