2 Corintios 10

1Ja Pablo, nc'e Cristo m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa ndo' t'maⁿ ts'oom ñ'eⁿndyo̱ waa na mats'aa ty'oo nda̱a̱'yo'. Ee waa ñ'oom quia na m'aaⁿya ñ'eⁿndyo', jeeⁿ nioom' ts'o̱o̱ⁿ sa̱a̱ quia na tquia m'aaⁿya ñ'eⁿndyo', jeeⁿ s'andyo̱. 2Macaⁿ'a cwii naya'ñeeⁿ nda̱a̱'yo' quia na jnda̱ tua̱nnda'a na m'aⁿ'yo', nt'omndyo' 'o na cwindu'yo' na mats'aa cha'xjeⁿ cwil'a nn'aⁿ na tyoola'yu', til'a'yo' na nlcaⁿna' na nntseijndeii' 'ndyo̱ nacjo'yo'. Ee quia na jnda̱ mam'aaⁿ quii'ntaaⁿ'yo' nliu'yo' na ti'maaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ na nntseijndeii' 'ndyo̱ nacjoo naⁿ'ñeeⁿ. 3Ee meiiⁿ na laxmaaⁿyâ cha'xjeⁿ nt'omcheⁿ nn'aⁿ sa̱a̱ tiquila'jnda̱a̱yâ cha'xjeⁿ cwil'a joona na cwila'jnda̱na na cala'jomndye nn'aⁿ ñequio ñ'oom na cwiñequiana. 4Ee l'o̱ ts'iaaⁿ na cwiwil'uee'ndyô̱ cha catyuii' ts'iaaⁿtyeⁿ na matseijndaa'ñe tsaⁿjndii tila'xmaⁿna' cha'xjeⁿ joo na cwiwil'uee'ndye nt'omcheⁿ nn'aⁿ. Juu najndeii na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om, tseixmaⁿna' l'o̱ ts'iaaⁿ 'naaⁿyâ na nntseityuii'na' najndeii na matseixmaⁿ tsaⁿjndii. 5Ñequio najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om cwila'tyuii'â cha'tso ñ'oom na jndo̱' n'om nn'aⁿ na cwi'oo nacjoom'm. Ndo' mati meiⁿquia na matseit'maaⁿ'ñe cheⁿnquii ts'aⁿ, na juu jo' matseitsaaⁿ'ñena' na nntsei'no̱ⁿ' ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Cha'tso cantyja na matseitiuu ts'aⁿ, mats'aa na cju'cjena' juu jo' cantyja 'naaⁿ' Cristo, cha catseicanda̱a̱'ñe ts'aⁿ jo nnoom. 6Ndo' quia na jnda̱ macwila'canda̱a̱'ndyo'ñ'eⁿ'yo', m'aⁿc'a̱a̱yâ na nnta'wii'a meiⁿquia nn'aⁿ na cwila'wendye nacjooyâ. 7'O macanda̱ cwe' ljo' na cwiwitquioo', jo' cwitjei'yo' cwenta. Meiⁿ'ñeeⁿcheⁿ 'o na macwji' cwenta na m'aaⁿñe cantyja 'naaⁿ' Cristo, matsona' na cwji'ya tsaⁿ'ñeeⁿ cwenta na mati jâ majo' la'xmaaⁿyâ. 8Meiⁿ ticats'aana' na tia ntyjii na matseijndeii' 'ndyo̱ naquii' ts'iaaⁿ na matseixmaⁿya na ty'iom Ty'o̱o̱ts'om ja. Ee tquiaaⁿ na matseixmaⁿya na ljo' cha nnteijndeiina' na nntsanajnda̱'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ, nchii cha nlco'wi'na' 'o. 9Meiⁿ ticatsona' na cwiindyo' 'o nnc'oom' ts'om na matseiljeiya cartameiiⁿ cwe' cha catseicaty'uena' juu. 10Waa ñ'oom na cwilue nt'om nc'iaa'yo' na matseiteincuu'ndyo̱ ndo' na jeeⁿ jnda̱ ñ'oom cho carta 'naⁿya. Mati cwiluena quia mawa̱ na m'aⁿ'yo' quia jo' cwiwitquioo' na ja ts'aⁿ na meiⁿ cwe' ti'naaⁿ'to meiⁿ ti'naⁿya na nntseichu'a ñ'oom. 11Nquii ts'aⁿ na luaa' m'aaⁿ' ts'om, catsei'no̱o̱ⁿ'o̱ⁿ quia na jnda̱ mam'aⁿtjo̱o̱ⁿ'a mati mañe'cwii xjeⁿ nnts'aa cha'xjeⁿ ñ'oom na teiljeii cjoo' cartawaañe. 12Tquie nn'aⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na jeeⁿ neiⁿncoo' ñ'oom cwila'neiⁿna nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' chiuu cwila'xmaⁿ nquieena. Jâ xocal'aayâ na ljo'. Laxmaⁿna nn'aⁿ na cwe' cwil'ato quia na cwitjeii' cheⁿnquieena cwenta cantyja 'naaⁿna ñequio chiuu cwi'oom'aⁿ nt'omcheⁿ nc'iaana. 13Sa̱a̱ tixocwino̱o̱ⁿ'â na nla't'maaⁿ'ndyo̱ cheⁿncjo̱o̱yâ cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na laxmaaⁿyâ. Jâ ñequii'cheⁿ nlana̱a̱ⁿyâ cantyjati na matseijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om ee jom tquiaaⁿ na squia̱'caño̱o̱ⁿyâ 'o na m'aⁿ'yo' tsjoom Corinto. 14Jo' chii quia cwil'uuyâ na Ty'o̱o̱ts'om ty'ioom ts'iaaⁿ jâ na cala'candiiyâ 'o cantyja 'naaⁿ' Cristo, tyoowino̱o̱ⁿ'â meiiⁿ na wanaaⁿ na nla't'maaⁿ'ndyo̱ cheⁿncjo̱o̱yâ. Ee majâ squia̱'caño̱o̱ⁿjndya̱a̱yâ 'o ñequio ñ'oom naya'ñeeⁿ. 15Meiⁿ tixocal'uuyâ na cwentaa jâ ts'iaaⁿ na jnda̱ mach'ee cwiicheⁿ. Jâ wandyo̱' cwil'aayâ. Cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ na juu na cwilayu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, nleit'maⁿtina' cha' cantyja 'naaⁿ' jo' nncjaawit'maⁿti ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ na cwil'aayâ quii'ntaaⁿ'yo', sa̱a̱ na nluii naljo' cha'xjeⁿ na matseijndaa'ñê. 16Quia jo' nnda̱a̱ nntsañ'o̱o̱ⁿyâ ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ na tquiati m'aⁿna ñequio tsjom'yo' yuu na tyoondyena juuna'. Ee naljo' nntseitsaaⁿ'ñena' na l'uuyâ na ts'iaaⁿ na mach'ee cwiicheⁿ ts'aⁿ tseixmaⁿna' ts'iaaⁿ na l'aa jâ. 17Jo' chii ts'aⁿ na ñe'catseit'maaⁿ'ñe cheⁿnquii, catseit'maaⁿ'ñe cantyja na mach'ee Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñe. 18Ee nchii matseit'maaⁿ'ñena' ts'aⁿ quia na matseijndeii cheⁿnquii na jeeⁿ cwijaacanjoom' cantyja 'naaⁿ'. Matseit'maaⁿ'ñena' juu quia na macjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\