2 Corintios 11

1Toom cwe' na nnc'omt'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' ñ'eⁿndyo̱ na nntseina̱ⁿ cha'xjeⁿ ts'aⁿ na cwe' matseineiⁿto. Cwa, cal'a'yo' na ljo'. 2Ee m'aaⁿya na xua̱ya 'o cha'xjeⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om m'aaⁿ na xueeⁿ 'o. Ee seijndaa'ndyo̱ ñomca 'naⁿ'yo' ñequio nquii Cristo. Ndo' ñe'catio̱o̱ya 'o l'o̱o̱ⁿ na nla'xmaⁿ'yo' cha'cwijom cwii yuscundyua na tyoom'aaⁿ ñ'eⁿ tsaⁿs'a. 3Eva tquiu'nn'aⁿ catsuu jom cantyja na jndo̱' ts'omyo'. Mati macat'ua̱ na joo ñomtiuu 'naⁿ'yo' nnquiu'nn'aⁿna' 'o, nnts'aana' na nla'tquio̱o̱'ndyo' ñequio na xcwe c'oom ts'aⁿ na candya' ts'om Cristo. 4Ee 'o cwiljoya n'om'yo' ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwe' cwiquieya na m'aⁿ'yo' na cwila'neiⁿna nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' cwiicheⁿ Jesús, tanchii nquii Jesús na tyoñequiaayâ ñ'oom' nda̱a̱'yo'. Ndo' wandyo̱' espírtu na cwito'ñoom'yo', tanchii nquii Espíritu Santo na to'ñoom'yo'. Ñ'oom na cwiñequia naⁿ'ñeeⁿ cantyja chiuu na nlui'n'maaⁿñe añmaaⁿ' ts'aⁿ, wandyo̱' juuna' ñequio ñ'oom na tyoñequiaayâ nda̱a̱'yo'. 5Naⁿ'ñeeⁿ na cwiquie'cañom 'o na cwiluena na joona cwiluiindyena apóstoles na tjacantyja, sa̱a̱ meiⁿchjoo ticats'aana' ntyjii na cjeti matseixmaⁿya ñ'eⁿndye joona. 6Ee meiiⁿ na aa ti'naⁿya na ya nntseinchu'a ñ'oom cha'xjeⁿ joona, sa̱a̱ xcweya ñ'oom mantyjiiya cantyja 'naaⁿ' Jesucristo ndo' juu jo' jnda̱ t'mo̱o̱ⁿndyeyuuyâ nda̱a̱'yo' cantyjati cha'tso na tyol'aayâ. 7Tîcwantjo̱ⁿya na tyoñequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo', ndo' nc'e na ljo' ¿aa mach'eena' ndoo' nquiu'yo' na jeeⁿ seitjo̱o̱ndyo̱ nda̱a̱'yo' na tju'ndyo̱cja̱ cha nluiit'maⁿndyo' 'o? 8Nt'omcheⁿ ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ tquiana s'om na tcaⁿna' ja. S'om'ñeeⁿ teil'uee'ndyo̱ cha nnda̱a̱ ndi'ntjo̱ⁿya nda̱a̱'yo'. 9Xjeⁿ na ñet'o̱o̱ⁿya quii'ntaaⁿ'yo' ndo' na ñeseitjo̱o̱na' ja, tîcju'a xuu nacjo'yo'. Ee nn'aⁿ na cwila'yu' na m'aaⁿ Macedonia tquiecanomna ja, tquiana s'om na seitjo̱o̱na' ja. Na cha'tsoñ'eⁿ seijndo̱ na tîcatio̱o̱ xuu nacjo'yo', ndo' ñecwitco na nnts'aa na ljo'. 10Cha'xjeⁿ ñ'oom na mayuu' cantyja 'naaⁿ' Cristo m'aaⁿna' ñ'eⁿndyo̱, jo' chii meiⁿcwii ts'aⁿ ts'o̱ndaa Acaya xonnda̱a̱ nnts'aa na nntseitsaaⁿ'ñe na macwji's'andyo' na neiⁿya na mats'aa naljo'. 11Ndo' na luaa' matsjo̱o̱, ¿aa nla'tiuuto'yo' na tiwi' ts'o̱o̱ⁿya 'o? Mantyjiicheⁿ Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o. 12Sa̱a̱ xuee na cwiwjaatina' jo̱ts'aa cha'xjeⁿ jnda̱ ñes'aa cha nntseitsaaⁿ'ñena' na nntjeii's'andye cheⁿnquiee naⁿ'ñeeⁿ na cwiluena na ljo'yu cwil'ana ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ na cwil'aayâ. 13Ee naⁿm'aⁿ' nchaal'uuyuu' na apóstoles joona, la'xmaⁿna nn'aⁿ na cwe' cwinquio'nn'aⁿ. Joona cwe' cwil'ayana na cwiluiindyena nn'aⁿ na cwindyentjom nnom Cristo. 14Meiⁿ ticats'aana' na jeeⁿ m'aaⁿ' n'om'yo' na nmeiⁿ' cwil'ana ee mati Satanás mach'eeyaaⁿ na cwiluiiñê cwii ángel na caxueeñe. 15Nc'e na luaa' ts'oom, mati nn'aⁿ na cwindye'ntjom nnoom, cwe' cwil'ayana na m'aⁿna cantyja na maty'iomyana', sa̱a̱ na macanda̱ nnt'uiityeⁿna' joona cantyjati na jnda̱ ñel'ana. 16Matsjo̱o̱nnda'a tila'tiuu'yo' na ja ntjeiⁿndyo̱, sa̱a̱ xeⁿ na ljo' cwil'a'yo', quiandyo' na nntseina̱ⁿ cha'na ts'aⁿ na ntjeiⁿñe cha nncju'naaⁿñena' na nncwji's'andyo̱ cantyja 'naⁿya. 17Ñ'oom na matsjo̱o̱, nchii ñ'oom na sa̱'ntjom Ta Jesús na catsjo̱o̱ya. Cwe' na matsjo̱o̱ nnco̱ ee mat'uiina' cantyja na macwji's'andyo̱. 18Nc'e jndye nn'aⁿ m'aⁿ na cwitjeii's'andye cha'na cwil'a nn'aⁿ tsjoomnancue, mati ja nncwji's'andyo̱ cantyja 'naⁿya. 19Ndoo' nquiu'yo' na jeeⁿ jndo̱' n'om'yo' ee na cwindye'yo' ñ'oom na cwiñequia naⁿntjeiⁿm'aⁿ'. 20Ee cwiljoya n'om'yo' quia cwil'a naⁿ'ñeeⁿ na cwindye'ntjom'tyeⁿ'yo' nda̱a̱na, quia cwitjeii'na 'naⁿ'yo', ndo' quia cwitmeiiⁿ'na nda'watmeiⁿ nda̱a̱'yo'. 21Meiiⁿ na jeeⁿ jnaaⁿ'a na nntsjo̱o̱ na ljo', sa̱a̱ tileic'o̱ⁿ t'maaⁿ'ndyô̱ n'o̱o̱ⁿyâ na nl'aayâ cha'xjeⁿ cwil'a naⁿ'ñeeⁿ. Meiiⁿ na matseina̱ⁿya cha'na ts'aⁿ na jnda̱ teintjeiⁿñe, sa̱a̱ yuu na wanaaⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye naⁿ'ñeeⁿ, mati wanaaⁿ na ljo' nnts'aa ja. 22Joona, ¿aa cwiluiindyena nn'aⁿ hebreos? Mati ja majo' cwiluiindyo̱. ¿Aa nn'aⁿ na jndyowicantyjoo' tsjaaⁿ Israel joona? Mati majo' ja. ¿aa tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjoo' joona? Majo' ja. 23Joona, ¿aa cwiluiindyena nn'aⁿ na cwindye'ntjom nnom Cristo? Ntyjii na matseina̱ⁿ cha'na ts'aⁿ na ntjeiⁿñe, sa̱a̱ ja t'maⁿti ts'iaaⁿ'ñeeⁿ mats'aa, nchiiti joona. Majndyeti ndii' jla'sei' nn'aⁿ ja jnaaⁿ' na mañequiaya ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Jndyeti ndii' tuee' nn'aⁿ ja w'aancjo nc'e na mandi'ntjo̱ⁿya nnom Cristo. Ndo' jndye ndii' waa na teincuu' na nntseicuee'na' ja. 24'Om ndii' tyola'sei' nn'aⁿ judíos ja na cwii cwii ndii' na l'ana na ljo', ntquiuunchoo'nqui waljoo' ñjeiiⁿ ndii' tioona 'naⁿ ja. 25Ndyee ndii' tyotjaa' nn'aⁿ romanos ja ñ'eⁿ n'ooml'eii. Cwii ndii' tyotmeiiⁿ' nn'aⁿ ljo̱' ja. Ndo' ndyee ndii' seijomna' na tyuii' w'aandaa xjeⁿ na wa'ñjo̱o̱ⁿya ts'om ndaaluee. Cwii ndii' tyowantyjo̱ nnom ndaaluee meiⁿchaa' xuee ndo' meiⁿchaa' tsjom. 26Na jndye joo mano̱o̱ⁿya ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, jndye ndii' maco'wi'na' ja na cwicwjee' jndaa. Ndo' mati teincuu' quia na matjomndyo̱ naⁿcanty'ue. Quia waa nquiee nn'aⁿya nn'aⁿ judíos cwil'ana na teincuu' m'aaⁿya, ndo' quia waa majo'ti cwil'a nn'aⁿ na nchii judíos. Quiju'na' na waa na teincuu' cjoya naquii' njoom, ndo' mati jo ndo' jnda̱a̱. Quia waa teincuu' m'aaⁿna' na mawity'io̱ya ndaaluee, ndo' mati quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwe' cwil'aya na cwila'yu'. 27Quia waa na matseicwejndyaa'ndyo̱ñ'a̱ⁿ naquii' ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Quia waa maquiina' ja ndo' macwji'na' tsaⁿtsjom no̱o̱ⁿ. Majndye ndii' m'aaⁿya na tileicaljeiya ljo' na nlquia̱a̱ya ndo' na jaa' m'aaⁿna' na ñec'ua ndaa. Ndo' jndye ndii' mawejndo̱'a. Quia waa teiⁿ m'aaⁿya na matseitjo̱o̱na' liaa na nlcwa̱ya. 28Ndo' wandyo̱' nmeiⁿ', 'io ndii 'io jaawa jaacue na m'aaⁿ' m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ cantyja 'naaⁿ' cwii cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 29Ee quia na m'aaⁿ ts'aⁿ na tijndeii' ts'oom cantyja na matseiyoom'm mati mach'eena' na tijndo̱ cantyja na matseiyu'a. Quia na cwinajndeii jnaⁿ ñ'eⁿ cwii nn'aⁿya na matseiyu', matjo̱ⁿ na jnaaⁿ'a ndo' matseilioo'ndyo̱. 30Xeⁿ macaⁿna' na nntseit'maaⁿ'ndyo̱ cheⁿnnco̱, nntseina̱ⁿya cantyja 'naaⁿ' joo na cwit'mo̱o̱ⁿna' na ticwi'naⁿya. 31Nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê Tsotye Ta Jesucristo cwentaaya, mantyjeeⁿ na matseina̱ⁿya ñ'oom na mayuu'. 32Quia ñet'o̱o̱ⁿya tsjoom Damasco, nquii Aretas tyom'aaⁿ gobiernom. Jom ty'ioom ts'iaaⁿ cwii ts'aⁿ Damasco na sa̱'ntjom na cat'ue sondaro ja xjeⁿ na jo̱caluii'a 'ndyoots'a nnom tsjoom'ñeeⁿ. 33Sa̱a̱ jla'c'o̱ⁿ nn'aⁿ ja cwii mantana tatsiaⁿ nnom tsjoom na wa'njo̱o̱ⁿya cwii tsquieel'o̱o̱. Ndo' laa'ti' jlui'n'maaⁿndyo̱ naquii' l'o̱ tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ'ñeeⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\