2 Corintios 12

1Tjaa'naⁿ naya 'naaⁿ' ts'aⁿ na macwji's'añe cheⁿnquii, sa̱a̱ nntseina̱ⁿtya̱ cantyja 'naaⁿ' joo na tco'na' no̱o̱ⁿ ñ'eⁿ joo ñ'oom na t'mo̱ⁿ Ta Jesucristo no̱o̱ⁿ. 2Wajnaⁿ'a cwii ts'aⁿ na matseiyu' ñ'eⁿ Cristo. Jnda̱a̱' canchoo'ñequiee chu na tjañ'oom Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ cañoom'luee na jnda̱ ndyee. Aa ndiñ'eⁿ seiiⁿ'eⁿ oo aa ticañ'eⁿ, jo' ticaljeii, Ty'o̱o̱ts'om ntyjii. 3Ntyjiiya na tja tsaⁿ'ñeeⁿ jo' jo', ¿aa ndiñ'eⁿ seiiⁿ'eⁿ oo aa ticañ'eⁿ? jo' ticaljeii, Ty'o̱o̱ts'om ntyjii, 4sa̱a̱ tjañ'oomna' tsaⁿ'ñeeⁿ paraíso yuu na m'aaⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om. Jo' jo' jndii tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'oom na cwe' wanty'iuu' m'aaⁿna' na ticwanaaⁿ na nntseiteincoo' ts'aⁿ joona'. 5Nnda̱a̱ nntseit'maaⁿ'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿ cha'na tsaⁿ'ñeeⁿ, sa̱a̱ cantyja 'naⁿya tixotseit'maaⁿ'ndyo̱, macanda̱a̱ nntseit'maaⁿ'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ joo na cwit'mo̱o̱ⁿna' na ticwi'naⁿya. 6Meiiⁿ xeⁿ na nntseit'maaⁿ'ndyo̱ cantyja 'naⁿya, tixocats'aana' na tseixmaⁿya cha'xjeⁿ ts'aⁿ na meiⁿ cwe' tijndo̱'to ts'om ee ñ'oom na mayuu' matseina̱ⁿ, sa̱a̱ tixocats'aa na ljo', cha titseitiuu ts'aⁿ na t'maⁿ cwiluiindyo̱, nchiiti cantyja na cwindyena na matseina̱ⁿ oo na mats'aa. 7Joo nmeiⁿ' na tco'na' no̱o̱ⁿ na jeeⁿ t'maⁿ la'xmaⁿna', cha nntseicu'na' na nntseis'andyo̱ na cwii nnom na nty'ia, nc'e jo' jnaⁿna' na tyoquiina' ja cha'cwijom ndii' tsioom quii' seii' ts'aⁿ, luaa' s'aa Satanás cha co'wi'na' ja. 8Ndyee ndii' tcaaⁿ'a nnom Ta Jesús na cwjeeⁿ'eⁿ juu nawi'ñeeⁿ. 9Sa̱a̱ nqueⁿ tsoom no̱o̱ⁿ: “Juu naya na matseixmaⁿya, macwiwijndeiina' cantyjati na macaⁿna' 'u, ee t'maⁿti cwiwitquioo' juu najndo̱ quia na mateijndeiya ts'aⁿ yuu na tileicanda̱a̱ nnts'aaⁿ.” Luaa' tsoom. Jo' chii m'aaⁿya na neiⁿya ndo' matseit'maaⁿ'ndyo̱ meiiⁿ na nquiu nn'aⁿ na cje mats'aa, cha juu najndeii na cwiluiiñe Cristo nleitquioo' na m'aaⁿna' ñ'eⁿndyo̱. 10Jo' chii m'aaⁿya na neiⁿya meiiⁿ na cje mats'aa, meiiⁿ cwila'jnaaⁿ' nn'aⁿ ja, meiiⁿ na matseitjo̱o̱na' na nleil'uee'ndyo̱, meiiⁿ cwintyjo̱ nn'aⁿ ja, ñequio joo na wi' na mawino̱o̱ⁿya nc'e na cwiluiindyo̱ cwentaa' Cristo. Ee quia na majucjena' ja, sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ'aⁿ m'aaⁿya najndo̱. 11Na nmeiiⁿ' matseina̱ⁿya, maty'iomna' cantyja 'naⁿya na tseixmaⁿya ts'aⁿ na tijndo̱'to ts'om sa̱a̱ 'o cwil'a'yo' najndei'na' na catsjo̱o̱ya na ljo'. Ee matsona' na 'o ya ñ'oom nntjei'yuu'ndyo' cantyja 'naⁿya. Ee meiiⁿ ja tit'maⁿ cwiluiindyo̱ sa̱a̱ tjaa'naⁿ cwii nnom na tit'maⁿ tseixmaⁿya ñequio joo apóstoles na cwindu'yo' na jeeⁿ t'maⁿ cwiluiindye. 12Quia na tyom'aaⁿya quii'ntaaⁿ'yo', tyom'aaⁿ niomcha̱ⁿya xjeⁿ na teil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om ja na tyoch'eeⁿ 'naaⁿ ñequio ts'iaaⁿ t'maⁿ na tixocaluiina' cantyja najndeii nquii ts'aⁿ, niom ts'iaaⁿ na tuii na tquiaana' na tyojaawee' n'om'yo' ndo' cha'tso nmeiⁿ' tyot'mo̱o̱ⁿndyeyuna' na cwiluiindyo̱ apóstol quii'ntaaⁿ'yo'. 13Cantyja 'naⁿ'yo' ñequio nt'omche ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, ñecwii xjeⁿ mats'aaya ñ'eⁿndyo' cha'xjeⁿ ñequio joona. Macanda̱ tîcaⁿ'aⁿ na catei'xe'yo' ja. Calat'maⁿ n'om'yo' ja na mach'eena' nquiu'yo' na cantyja 'naaⁿ' jo' seitjo̱o̱ndyo̱ nda̱a̱'yo'. 14Je' matseijndaa'ndyo̱ na nnda̱ ndyee ndii' na majo̱cando̱o̱'nnda'a 'o. Meiⁿ xocaⁿ'a na nntei'xe'yo' ja ee nchii mal'ua̱ya 'naⁿ'yo', mal'ua̱ya na 'o ncwantjo̱ⁿya ee matsona' na nquiee tquie nn'aⁿ nla'catsuundyena cwentaa ndana, nchii ndana nnteix'ee joona. 15Ndo' ñequio na xcwee'ya ts'o̱o̱ⁿ hasta meiiⁿ na nntseicatsuuya cha'tso na matseixmaⁿya, mati meiiⁿ cha'waa cantyja 'naⁿya cha na nnteijndeiina' añmaaⁿ'yo'. Ndo' nnts'aa naljo' meiiⁿ 'o ticajnda nquiu'yo' ja sa̱a̱ ja t'maⁿ wi'ts'o̱o̱ⁿya 'o. 16Tîcatio̱o̱ xuu 'o na catei'xe'yo' ja, sa̱a̱ nt'omndyo' 'o cwitjei'yo' cwenta na ta'ntjo̱ⁿya 'o ñequio cwii na tquiu'nn'aⁿna' 'o cha'cwijom tyuu'ndyo' ñ'eⁿ cwii teiⁿco'. 17¿Aa nnts'aacheⁿna' cwitjei'yo' cwenta na tquiu'nn'aⁿya 'o ñequio cwii nn'aⁿya na jño̱o̱ⁿya na m'aⁿ'yo'? 18Tcaaⁿ'a nnom Tito na cjacanty'iaaⁿ'aⁿ 'o ndo' jño̱o̱ⁿya cwiicheⁿ nn'aaⁿya na matseiyu' ñ'eⁿñê. ¿Aa nnts'aacheⁿna' na tquiu'nn'aⁿ Tito 'o? ¿Aa tiyuu' na wendyô̱ ñecwii xjeⁿ m'aaⁿ' n'o̱o̱ⁿyâ? 19Nnda̱a̱ nnts'aana' na cwila'tiuu'yo' cwe' na jeeⁿ cwila'cajñoom'ndyô̱ nda̱a̱'yo' sa̱a̱ tiyuu' naljo'. Cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa', wandyo̱' waana', ee ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom na cwilana̱a̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' ndo' na cwila'xmaaⁿyâ cwentaa' Cristo. Jo' chii 'o nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, cwil'aayâ na ljo' cha nnteijndeiina' 'o na nntsanajnda̱'yo'. 20Ee macaty'ua̱ xeⁿ na nncua̱caño̱o̱ⁿnnda'a 'o nnda̱a̱ nnts'aana' na xocaljeiya 'o cha'xjeⁿ na ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿ, meiⁿ 'o xocaliu'yo' ja cha'xjeⁿ na ntyjaa' n'om'yo'. Nquiaya na nljeiya na cwila'ntja'ndyo', na cwila'ta̱a̱' n'om'yo' nc'iaa'yo', cwilawjee'yo' joona, cwitjei'ya'ndyo' cheⁿncjo'yo', ndo' cwilaneiⁿ'yo' cantu nacjoona, na cwitio'ñ'oom'yo' joona, na cwitjei's'andyo', cwitjei'lcundyo' cheⁿncjo'yo' ndo' na tixcwe m'aⁿ'yo' cha'xjeⁿ matsona' na c'om'yo'. 21Matseicaty'uena' ja quia na ncua̱caño̱o̱ⁿnnda'a 'o, nquii Ty'o̱o̱ts'omya nnts'aaⁿ na nlui'jnaaⁿ'ndyo̱ quii'ntaaⁿ'yo' ndo' na nntseity'ioona' ja cantyja 'naaⁿ jndyendyo' 'o na jaach'ee xuee cwila'tjo̱o̱ndyo' nnoom meiⁿ tyoolcwe' n'om'yo' jnaⁿ'yo', na tilju' tsaam'aⁿ'yo' jo nnoom, na ndicwaⁿ cwim'aⁿ'ya'yo' ñequio nn'aⁿ ndo' na cwila'queeⁿ n'om'yo' chiuu tseixmaⁿ tsjoomnancue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\