2 Corintios 4

1Jo' chii nc'e na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na wi' ts'oom jâ na mañequiaaⁿ na cwilaxmaaⁿyâ ts'iaaⁿmeiiⁿ na jeeⁿ cajndana', tica'ndya̱a̱nc'uaa'ndyô̱ na cwil'aayâ juuna'. 2Ndo' meiⁿquia na jeeⁿ jnaaⁿ' na cwil'a nn'aⁿ na cwe' nty'iu, jnda̱ tjei'ndyô̱ cantyja 'naaⁿna'. Meiⁿ tjaa'naⁿ cwii nnom na cwil'aayâ cha nñequiu'nn'aⁿna' nn'aⁿ. Meiⁿ tiquilachuii'â ljo' na ma'mo̱ⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Ñequii'cheⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ ñ'oom na mayuu' ndo' nc'e na ljo' cwiñe'quiandyo̱ñ'a̱a̱ⁿyâ jo nnoom meiⁿljo'cheⁿ na m'aaⁿ' n'om nn'aⁿ cantyja 'naaⁿyâ. 3Ee juu ñ'oom naya na cwiñe'quiaayâ, xeⁿ tseixmaⁿna' cha'cwijom cwii 'naⁿ na matseicu'na' nda̱a̱na, macanda̱ nda̱a̱ nn'aⁿ na 'ootsuundye tseixmaⁿna' na ljo'. 4Ee nn'aⁿ tsjoomnancue, cwe' nc'e na tyoola'yu'na, jo' chii juu na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om cwentaana matseicoom'm na nla'no̱ⁿ'na, jo' na tileiqueⁿna cwenta na juu ñ'oom naya cantyja 'naaⁿ' Cristo na jeeⁿ cajnda tseixmaⁿna' na jom jluii'ñê nquii Ty'o̱o̱ts'om. 5Quia cwiñequiaayâ ñ'oom, nchii cwilana̱a̱ⁿyâ chiuu laxmaaⁿ ncjo̱o̱yâ, sa̱a̱ cwilana̱a̱ⁿyâ na Jesucristo cwiluiiñê na catsa̱'ntjoom ndo' na luaa', jâ cwiluiindyô̱ na cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' nc'e na jnda nquiuuyâ Jesús. 6Ee nquii Ty'o̱o̱ts'om na sa̱'ntjoom na cwixueeñe yuu na jaaⁿñe, manquiityeeⁿ jnda̱ s'aaⁿ na seixueeñena' naquii' n'o̱o̱ⁿyâ, cha cantyja 'naaⁿ' juu na caxuee'ñeeⁿ nnda̱a̱ nnta'jnaaⁿ'â na t'maⁿ cwiluiiñê nc'e mañejuu na xuee'ñeeⁿ matseixueeñena' nnom Jesucristo. 7Juu nayawaañe na jeeⁿ jndana', la'xmaaⁿyâ juuna' naquii' seii'â na joo seii'â matseijomna' cha'cwijom ncuaa ts'ocachu. Luaa' waa cha nleitquioo'ya na cwicanda̱a̱ cwil'aayâ ts'iaaⁿmeiiⁿ nc'e Ty'o̱o̱ts'om mañequiaaⁿ na jnda̱a̱yâ, meiⁿ nchii ncjo̱o̱yâ waa na cwila'xmaaⁿyâ. 8Jo' chii meiiⁿ na jndye nnom na ñe'catseic'o̱o̱'na' jâ, sa̱a̱ cwinaⁿndyô̱, meiiⁿ niom na ñe'canchjena' jâ, sa̱a̱ ndicwaⁿ m'aaⁿyâ na quit'maⁿ n'o̱o̱ⁿyâ Ty'o̱o̱ts'om. 9Jndye nn'aⁿ cwintyjo̱ jâ sa̱a̱ tyoo'ndii Ty'o̱o̱ts'om jâ. Cwitmeiiⁿ'ndyena jâ nnom tyuaa, sa̱a̱ ndicwaⁿ m'aaⁿtya̱a̱yâ. 10Meiⁿyuucheⁿ na cwitsaayâ, ñequio seii'â nmeiiⁿ cwitjo̱o̱ⁿyâ na ñe'catseicwjeena' jâ cha'xjeⁿ seicuee'na' Ta Jesús. Luaa' waa cha mati m'mo̱ⁿna' na la'xmaaⁿyâ juu na wando'xcoom. 11Ee yocheⁿ na cwitando̱o̱'â, 'io ndi 'io ñe'catseicwjeena' jâ nc'e na m'aaⁿyâ cantyja 'naaⁿ' Jesús, cha mati cantyja 'naaⁿyâ ñequio seii'â nleitquioo' na la'xmaaⁿyâ juu na wando'xcoom. 12Quia jo' meiiⁿ wi' cwitjo̱o̱ⁿyâ na ñe'catseicwjeena' jâ sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' jo', 'o la'xmaⁿ'yo' na cwitando'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 13Naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsona': “Matseiyu'a ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, jo' chii macwji'yuu'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ'aⁿ.” Mati jâ cwilayu'ya n'o̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿñê ndo' cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja 'naaⁿ' jo'. 14Ee manquiuuyaayâ na nquii Ty'o̱o̱ts'om na tquiaaⁿ na tando'xco Jesús jnda̱ na tue', nnts'aa na nntando̱o̱'xco̱o̱yâ ñ'eⁿñê, ndo' ñecwii tmaaⁿ' nncjachom 'o ñ'eⁿndyo̱ jâ yuu na m'aaⁿ. 15Cha'tso nawi'meiiⁿ na cwiwino̱o̱ⁿyâ ts'iaaⁿ'na' na cateijndeiina' 'o, cha na majndye nn'aⁿ nnto'ñoomna naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ndo' na ljo' jndye joona nñequiana na quianl'uaaⁿ'aⁿ cha catseit'maaⁿ'ñena' jom. 16Jo' chii tica'ndyenc'uaa'ndyô̱ ee meiiⁿ na jaaju'cjena' seii'â sa̱a̱ 'io ndi 'io cwiwiteiiⁿxco naquii' n'o̱o̱ⁿyâ. 17Ee joo nawi' na cwitjo̱o̱ⁿyâ je' ñequio seii'â, cwe' chjootindyo joona', tiyocheⁿ cwiwino̱o̱ⁿyâ joona' ndo' cantyja 'naaⁿ jo' cwicandaaya cwii na tintycwii na matseit'maaⁿ'ñena' jaa na juu jo' t'maⁿti ndo' jndati tseixmaⁿna', nchiiti cha'tso nmeiⁿ'. 18Ee tiquitjaa'ndyô̱ cwenta na wi' na tquioo' na cwitjo̱o̱ⁿyâ. Cwiqua̱a̱ⁿyâ cwenta joo 'naⁿ na tileicanty'iaaya, ee joo na cwinty'iaayâ, ticaljotyeⁿna', sa̱a̱ joo na titquioo' m'aaⁿ ndo' m'aaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\