2 Corintios 6

1Nc'e na cwiluiindyô̱ nn'aⁿ na cwil'a ts'iaaⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, cwil'aayâ ty'oo nda̱a̱'yo' na til'a'yo' na ticato'ñoom'yo' naya na matseixmaaⁿ. 2Ee naquii' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii matsoom: Jndiiya ñ'oom na tsu' no̱o̱ⁿ juu xjeⁿ na tjawee' ts'o̱o̱ⁿ ñ'eⁿndyu'. Teijndeiya 'u juu xuee na seijndaa'ndyo̱ na nncwji'n'maaⁿndyo̱ 'u. Cala'no̱ⁿ'yo' ñ'oomwaa' na tso Ty'o̱o̱ts'om. Je' cwiwee' xjeⁿ na ñecateijneiⁿ 'o. Je' xcwe xjeⁿ na jeeⁿ ñe'cwji'n'maaⁿñê 'o. 3Meiⁿcwii tiquil'aayaayâ cha catseilcwe'na' ts'om ts'aⁿ, tints'aana' na tia ñ'oom cwiwineiⁿ cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na cwil'aayâ. 4Na cha'tso na cwil'aayâ cwijoo'ya n'o̱o̱ⁿyâ na m'mo̱ⁿna' na cwiluiindyô̱ nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om, na jndye nnom nawi' na cwiwino̱o̱ⁿyâ, m'aaⁿyâ na t'maⁿya n'o̱o̱ⁿyâ, ñequio na matseitjo̱o̱na' na nleil'uee'ndyô̱ ndo' cantyja 'naaⁿ' cwii cwii nnom najndei'na' na mat'uiina' jâ, 5cwitjo̱o̱ⁿyâ na cwicacho̱o̱'â cwil'a nn'aⁿ, ndo' na cwitioomna jâ l'aancjo. Quia waa tacwaxua ndyueena cjooyâ. Ndo' mati m'aaⁿyâ na jndei'na' na cwil'aayâ ts'iaaⁿ cha'na meiⁿquiandyo ts'aⁿ na m'aaⁿ moso. Ndo' na macwji'na' tsaⁿtsjom nda̱a̱yâ ndo' mati cwitjo̱o̱ⁿyâ na matseitjo̱o̱na' ljo' nntquia̱a̱yâ, 6mati cwit'mo̱o̱ⁿyâ na cwiluiindyô̱ nn'aⁿ na cwindye'ntjomtyeⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' na lju' na cwitsaam'aaⁿyâ ndo' mati na cwila'no̱ⁿ'â ñ'oom na mayuu' ndo' na m'aaⁿyâ na nioom' n'o̱o̱ⁿyâ ñequio nn'aⁿ, ndo' na ya nn'aⁿndyô̱ quio joona, ma'mo̱ⁿna' na ljo' nc'e m'aaⁿ Espíritu Santo ñ'eⁿndyô̱, ndo' cantyja 'naaⁿ' na xcwee'ya n'o̱o̱ⁿyâ na wi' n'o̱o̱ⁿyâ nn'aⁿ, 7ma'mo̱ⁿna' na ljo' nc'e xcwee' n'o̱o̱ⁿya na cwiñequiaayâ ñ'oom na mayuu', cwiluii na ljo' ñequio najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Ntyjaya ndo' ntyjatymaⁿ' cwiwil'uee'ndyô̱ l'o̱ts'iaaⁿ na maty'iomyana'. 8Quia waa cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ jâ, quia waa ticuee' n'omna jâ. Quia waa cwiluena na ya nn'aⁿndyô̱, ndo' quia waa cwiluena na tia nn'aⁿndyô̱. Quia waa cwiluena na cantundyô̱ meiiⁿ ñ'oom na mayuu' cwilana̱a̱ⁿyâ. 9Waa xjeⁿ na cwil'a nn'aⁿ ñ'eⁿndyô̱ cha'cwijom la'xmaaⁿya nn'aⁿ na tjaa 'ñeeⁿ cwajnaaⁿ' meiiⁿ jndye nn'aⁿ m'aⁿ na cwita'jnaaⁿ'na jâ. Waa xjeⁿ teincuu' m'aaⁿya na ñe'cala'cwjeena jâ sa̱a̱ ndicwaⁿ cwitando̱o̱'a, cwicacho̱o̱'â sa̱a̱ tyoowja̱a̱yâ. 10Meiiⁿ na maniom na matseichjoo'na' n'o̱o̱ⁿyâ sa̱a̱ m'aaⁿyâ na neiiⁿyâ. Meiiⁿ na jneeⁿ'ndyô̱ sa̱a̱ cantyja 'naaⁿyâ maqueⁿna' jndye nn'aⁿ na tyandyena jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. Meiiⁿ na meiⁿchjoo tjaa na cwileiñ'o̱o̱ⁿyâ, sa̱a̱ cha'tsoñ'eⁿ la'xmaⁿna' cwentaayâ. 11'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na m'aⁿ'yo' tsjoom Corinto, tyoonquio̱'nn'aaⁿyâ 'o, ndyeyu cwilana̱a̱ⁿyâ nda̱a̱'yo'. Tyoola'cuu'â nda̱a̱'yo' chiuu m'aaⁿ' n'o̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿndyo'. 12Meiⁿcwii tyooch'eena' na wandii' n'o̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿndyo'. Sa̱a̱ xeⁿ laxmaⁿ'yo' na wandii' n'om'yo' ñ'eⁿndyô̱ quia jo' ncjo'yo' waa chiuu cantyja 'naⁿ'yo'. 13Cha'xjeⁿ nquii tquie ts'aⁿ matseineiⁿ nda̱a̱ ntseinda, mats'aa ty'oo nda̱a̱'yo', c'om'yo' na jnda nquiu'yo' ja cha'xjeⁿ jnda ntyjiiya 'o. 14Tilax'iaa'ndyo' ñequio nn'aⁿ na tyoolayu', ee xeⁿ luaa' cwil'a'yo' tixotseiljoyuna' 'o ñ'eⁿndyena. Ee nn'aⁿ na cwil'a yuu na maty'iomyana' xonda̱a̱ nlajomndyena ñequio juu na matseixmaⁿ natia. Meiⁿ nn'aⁿ na cwila'jomndye ñequio na cwiluiiñe naxuee xonda̱a̱ nnla'x'iaa'ndye ñequio na tseixmaⁿ najaaⁿ. 15Ee xotseitjoom'na Cristo ñequio Satanás. Ndo' mati ts'aⁿ na matseiyu', xonda̱a̱ nntseitjoom'na' jom ñequio cwii ts'aⁿ na tyootseiyu'. 16Nn'aⁿ na cwiluiindye waa' Ty'o̱o̱ts'om, ¿aa nnda̱a̱ nleijom ñ'oom joona ñequio nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye 'naⁿ na nchii jom cwiluiindyena'? Ee 'o cwiluiindyo' wats'om 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na wando', cha'xjeⁿ tsoom: Ja nnc'o̱o̱ⁿ naquii' n'omna, ndo' nncono̱o̱ⁿya quii'ntaaⁿna. Ja nntseixmaⁿya Ty'o̱o̱ts'om cwentaana, ndo' joona nluiindyena tmaaⁿ' cwentaya. 17Ndo' na luaa' waa, mati waa cwiicheⁿ ñ'oom'm na teiljeii na matso nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa. Matsoom: 'O je', calui'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na tia nn'aⁿndye. Catjei'ndyo' cantyja ljo' laxmaⁿ naⁿ'ñeeⁿ. Meiⁿ tant'ue'yo' 'naⁿ na tilju' tseixmaⁿ. Xeⁿ nmeiⁿ' nla'nda̱'yo' quia jo' nloño̱ⁿya 'o. 18Ndo' nntseixmaⁿya Tsotye'yo'. Ndo' mati 'o nla'xmaⁿ'yo' ntseindaaya na naⁿnom ndo' naⁿlcu. Nmeiiⁿ' ñ'oom na tso nqueⁿ na matseixmaaⁿ na catsa̱'ntjoom jaa na tjacantyja na cwiluiiñê najneiⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\