2 Corintios 7

1'O nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, nc'e na la'xmaaⁿya ñ'oommeiⁿ' na jnda̱ tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ, jo' chii macaⁿna' na cala'lju'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ cha'tso na matseicw'aa'ñena' seii'a ñequio n'o̱o̱ⁿya. Ndo' ñequio na nquiaaya na nc'oom na ticjawee' ntyjeeⁿ ñ'eⁿndyo̱, canda̱a̱' quiandyo̱ñ'a̱a̱ⁿ cha'tso na l'ue ts'oom. 2Cwa quiandyo' na nntseitjoom'nnda'na' jâ ñ'eⁿndyo'. Jâ meiⁿjom ndii' tyool'aayâ nawi'ndyô̱ ñ'eⁿndyo'. Meiⁿ tyoola'tjo̱o̱ndyô̱ nnom meiⁿcwiindyo' 'o, meiⁿ na nñe'nquio̱'nn'aaⁿyâ 'o. 3Sa̱a̱ nchii luaa' matsjo̱o̱ na matseitia'a 'o ee jnda̱ ñetsjo̱o̱ na m'aⁿ'yo' naquii' ts'o̱o̱ⁿya meiiⁿ na nntando̱o̱'â oo meiiⁿ na nncwja̱a̱yâ ñ'eⁿndyo'. 4T'maⁿ waa na t'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya 'o ndo' jeeⁿ neiⁿya 'o. Quii'ntaaⁿ cha'tso nawi' na cwiwino̱o̱ⁿyâ tileicantycwii na m'aaⁿya na neiⁿya. 5Ee cantyjati na squia̱a̱yâ ts'o̱o̱ndaa Macedonia, tileiquiaana' na nnta'jndya̱a̱yâ ee lomañjaaⁿ jndye nnom na tyoco'wi'na' jâ, tyolawendye nn'aⁿ nacjooyâ ndo' macaty'ua̱ya. 6Sa̱a̱ nquii Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaaⁿ na t'maⁿ n'om nn'aⁿ na m'aⁿ na chjoo' n'om, manquiityeeⁿ tquiaaⁿ na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿyâ na tyjee'cañoom Tito jâ, 7ee nchii macanda̱ cwe' na tyje'cañoom jâ, sa̱a̱ mati nc'e na tquia'yo' na neiiⁿ'eⁿ na tyom'aaⁿ ñ'eⁿndyo'. Ee seicañeeⁿ na jeeⁿ ñe'canty'ia'yo' ja, ndo' na tia nquiu'yo' ljo' na tuii quii' ntaaⁿ'yo'. Mati tsoom na tyojoo' n'om'yo' na nla'canda̱'yo' ñ'oom na seijndo̱'a n'om'yo'. Ndo' quia na jndiiya na ljo', t'maⁿti tioo na neiⁿya. 8Ee meiiⁿ na juu carta'ñeeⁿ seichjoo'na' n'om'yo', sa̱a̱ tico'tiana' ntyjii na ljo' s'aa ee jnda̱ ljeiya na cwe' chjootindyo s'aana' na tco'tiana' nquiu'yo', 9sa̱a̱ je' neiⁿya na seicwano̱ⁿya juuna' meiⁿ nchii na seichjoo'na' n'om'yo' na tquiaana' na neiⁿya, tquiaana' na neiⁿya na 'o tioo' n'om'yo', na jo' jo' tjawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' na luaa' tquioo'ya na nchii s'aaya cwii nnom na seilcwe'tya'na' 'o. 10Ee quia na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na matseichjoo'na' ts'om ts'aⁿ cwii na ticatsa̱'ntjomna' na mach'ee, luaa' mach'eeⁿ cha nlcwe' ts'om ts'aⁿ, cha nnda̱a̱ nncwji'n'maaⁿñê juu. Ndo' na luaa' mach'eeⁿ meiⁿ xocatso tsaⁿ'ñeeⁿ na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na lcwe' ts'om. Sa̱a̱ nn'aⁿ na tyoola'yu' meiiⁿ jnaⁿ na laxmaⁿna mach'eena' na chjoo' n'omna, maxjeⁿ tiñe'calcwe' n'omna. Ndo' cwe' jnaaⁿ' jo' cwitsuundye añmaaⁿna. 11Queⁿ'yo' cwenta juu na tyom'aⁿ'yo' na chjoo' n'om'yo' teil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om. Juuna' s'aana' na tqueⁿndyo' na jla'jndaa'ndyo'. S'aana' na jla'lioo'ndyo' na luaa' s'aa tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' t'om'yo' na nquia'yo' xeⁿ chiuu nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyo'. Mati s'aana' na ñe'canty'ia'yo' ja ndo' tqueⁿ'tyeⁿ'yo' na cjameintyjeeⁿ'eⁿ natia na s'aaⁿ. 12Quia jo' nchii cwe' tomti cantyja 'naaⁿ' juu ts'aⁿ na seitjo̱o̱ñe, jo' na seiljeiya carta'ñeeⁿ, meiiⁿ nchii cwe' cantyja 'naaⁿ' tsotyeeⁿ na jlui'jnaaⁿ'ñe, sa̱a̱ seiljeiya juuna' cha' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om nntseica'mo̱ⁿyana' na 'o jnda nquiu'yo' ja. 13Ndo' na maljeiya na ljo', tquiaana' na ty'o̱ⁿt'maaⁿ'ndyo̱ ts'o̱o̱ⁿ. Majndeiiticheⁿ quia na ljeiya na jla'ñ'oom'ndyo' Tito ts'iaaⁿ na tjaaⁿ na m'aⁿ'yo'. Ndo' na teijndei'yo' jom mati tquiaana' na neiⁿya nc'e s'aana' ntyjeeⁿ cha'cwijom na m'aaⁿ waⁿ'aⁿ. 14Meiⁿ tîcalui'jnaaⁿ'ndyo̱ quia na tjei's'aya 'o nnoom, na tsjo̱o̱ya na ntyjiiyaya na 'o nla'canda̱a̱'ndyo' ñ'oom na nntsoom, ndo' cha'xjeⁿ jlui'yuu' cha'tso ñ'oom na jnda̱ tjei'yuu'ndyo̱ nda̱a̱'yo', mati cha'tso ñ'oom na jnda̱ l'uuyâ nnoom cantyja 'naⁿ'yo', jnda̱ jlui'yuu'na'. 15Ndo' nc'e na luaa', jndati ntyjeeⁿ 'o na majaañjoom' ts'oom na tyola'canda̱a̱'ndyo' ñ'oom na tsoom nda̱a̱'yo', na ñequio na tyotue'ndyo'cje'yo' ndo' na cwicatyue' neiⁿ'yo'. 16Jeeⁿ ndyaa' neiⁿya na canda̱a̱'ya nnda̱a̱ nnc'o̱ⁿt'maaⁿ'ndyo̱ ts'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿndyo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\