2 Corintios 8

1Ndo' je' 'o nn'aaⁿyâ na cwila'yu'yo', l'ue n'o̱o̱ⁿyâ na caliu'yo' cantyja 'naaⁿ' naya na mach'ee Ty'o̱o̱ts'om ñequio ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿna ts'o̱o̱ndaa Macedonia. 2Ee joona meiiⁿ jndye nnom nawi' na jaa'na' na cwiwinomna, m'aⁿna na neiiⁿna, ndo' meiiⁿ na jeeⁿ nty'iaandyena sa̱a̱ ndoo' ntyjii ts'aⁿ na tyandyena na tinc'uaa' tquiana s'om na nnteijndeiina nn'aⁿ na matseitjo̱o̱na'. 3Macwji'yuu'ndyo̱ cantyja 'naaⁿna ee tquiana ñequio na xcwee' n'omna, ndo' meiⁿ titomndyo tquiana ee maxjeⁿ ljo' l'ue n'omna. 4Jndye ty'oo tyol'ana nda̱a̱yâ na nnta'ncueeyâ na nla'jomndyena na nnteijndeiina nn'aaⁿya na cwila'yu' Jerusalén. 5Meiⁿ nchii l'ana cha'xjeⁿ na jla'tiuuyâ, ee tquiandyejndyeena naquii' l'o̱ Ta Jesús na caluii ñ'eⁿndyena yuu na macaⁿna', nda̱ jo' jluena nda̱a̱yâ na cal'uuyâ chiuu l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na cal'ana. 6Nc'e na luaa' waa, l'aayâ ty'oo nnom Tito na catseicanda̱a̱'ñê ts'iaaⁿ nayawaañe na to̱'jñeeⁿ quii'ntaaⁿ'yo' na cwila'tjom'yo' s'om'ñeeⁿ. 7Ee 'o jndye nnom cwiwitquioo' na 'o ma'naⁿ'ti'yo' nchiiti nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwila'yu': 'O t'maⁿti waa na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 'O jndyendyo' ya cwit'mo̱ⁿ'yo' ñ'oom'm nda̱a̱ nt'omcheⁿ. 'O xcweti cwila'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 'O queeⁿti n'om'yo' na cwindye'ntjom'yo' nnoom. 'O jnda nquiu'yo' ñ'eⁿndyô̱. Nc'e na nmeiⁿ' la'xmaⁿ'yo', jo' chii matsona' na mati nncwinom'yo' nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwilayu' na t'maaⁿ'ti nñequia'yo' na nnteijndeiina' nc'iaa'yo' na cwila'yu'. 8Na matsjo̱o̱ ñ'oomwaa', nchii na matsa̱'ntjo̱ⁿya 'o chiuu cal'a'yo'. Sa̱a̱ ñequii'cheⁿ l'ue ts'o̱o̱ⁿ na caliu'yo' na nt'omcheⁿ nn'aⁿ queeⁿ n'omna na cwil'ana na ljo'. Ndo' na nla'jomndyo' m'mo̱ⁿyana' na xcwee' n'om'yo' na jnda nquiu'yo' naⁿ'ñeeⁿ. 9Ee macwila'no̱ⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' juu naya na matseixmaⁿ Ta Jesucristo. Ee meiiⁿ ñet'oom na tjacantyja na tyañê cañoom'luee, sa̱a̱ nc'e na jeeⁿ candya' ts'oom 'o s'aañe cheⁿnqueⁿ na nty'iaa'ñeñ'eeⁿ. Ndo' na ljo' s'aaⁿ maqueeⁿ 'o na cwiluiindyo' na tyandyo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 10Matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo' chiuu waa na m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oomwaa' cha cateijndeiina' 'o. Ee 'o machu'cheⁿ jla'tiuu'yo' na ñe'cateijndei'yo' nn'aⁿ Jerusalén ndo' xjeⁿ'ñeeⁿ jla'cato̱'yo' na nla'tjom'yo' s'om. 11Jo' chii cjoo' n'om'yo' na nla'canda̱a̱'ndyo' ñ'oomwaa', ee tyom'aⁿ'yo' na queeⁿ n'om'yo' na nñequia'yo' s'om na nnteijndeiina' nn'aⁿ na cwila'yu' jo' jo', cha'xjeⁿ na s'aana' naquii' n'om'yo' quia jo', jo' quia'yo' cantyjati na cwileiñ'om'yo'. 12Ee xeⁿ na mayuu' na l'ue ts'om ts'aⁿ na nñequiaa cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, jom maco'ñoom na maleiñ'oom ts'aⁿ, nchii macaaⁿ na ticuaa l'o̱ ts'aⁿ. 13Meiⁿ nchii matsjo̱o̱ na cateijndei'yo' nt'omcheⁿ nn'aⁿ cha na catseitjo̱o̱na' na cwileil'uee'ndyo'. 14Maty'iomna' na tjoom' cateijndeii nn'aⁿ nc'iaana na cwila'yu'. Je' 'o na majndaa'ti m'aⁿ'yo' maxjeⁿ nnda̱a̱ nnteijndei'yo' nn'aⁿ Jerusalén 'naⁿ na matseitjo̱o̱na' joona, cha cwiicheⁿ ndii' quia na nda̱a̱ nliu joona mati nnda̱a̱ nnteijndeiina yuu na matseitjo̱o̱na' 'o, ndo' na luaa' nl'a'yo', ñe'cwii xjeⁿ nnteijndeiina' 'o ñ'eⁿndye joona, 15cha'xjeⁿ matso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: “Ts'aⁿ na majndye maná tyocañeⁿ', tîtseicwaljoo'na', ndo' mati juu ts'aⁿ na tijndye tyocañeⁿ', tîcatseitjo̱o̱na' jom.” 16Mañequiaya na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿ' nn'aaⁿya Tito. Ee cha'xjeⁿ na m'aaⁿ' ts'o̱o̱ⁿ chiuu nnteijndeitya̱ 'o, maluaa' m'aaⁿ' ts'oom cantyja 'naⁿ'yo'. 17Ee neiiⁿ'eⁿ quia tsjo̱o̱ya nnoom na cjaacanty'iaa'nnaaⁿ'aⁿ 'o. Ndo' nc'e na queeⁿ ts'oom na ñe'cateijneiⁿ 'o, jo' chii mawjaacando'nnaaⁿ'aⁿ 'o ee mati jom l'ue ts'oom na ljo'. 18Ñ'eⁿ Tito cwijño̱o̱ⁿyâ cwiicheⁿ nn'aaⁿya na matseiyu'. Quii'ntaaⁿ ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ waa ñ'oom na jeeⁿ ya mañequiaa tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 19Ndo' nchii macanda̱ na luaa' waa. Joo ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ndyuaameiiⁿñe, jnda̱ ty'ioomna ts'iaaⁿ jom, na nncjaañ'eeⁿ ñ'eⁿndyô̱ quia nntsaayâ Jerusalén na nntsaaca'ndya̱a̱yâ s'om na cwil'a'yo' naya naⁿ'ñeeⁿ, na cantyja 'naaⁿ' jo' matseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om ndo' m'mo̱ⁿna' na ñe'cateijndeiiya naⁿ'ñeeⁿ. 20We ndyeendyô̱ ñecwi nntsaayâ Jerusalén cha tjaa 'ñeeⁿ nntseitiuu na tis'a cwil'aayâ ñ'eⁿ s'om'ñeeⁿ. 21Ee nchii macanda̱ jo nnom Ty'o̱o̱ts'om cwiqueⁿndyô̱ na nl'aayâ yuu na maty'iomyana', sa̱a̱ mati jo nda̱a̱ nn'aⁿ. 22Ñequiondye joona cwila'cwano̱o̱ⁿyâ cwiicheⁿ nn'aaⁿya na jndye nnom na mach'eeⁿ ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱yâ na jeeⁿ queeⁿ ts'oom ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om ndo' je' majndeiiticheⁿ na luaa' ee cantyja 'naⁿ'yo' mañ'oom t'maaⁿ'ñê ts'oom. 23Xeⁿ m'aaⁿ ts'aⁿ na mawax'ee 'ñeeⁿ cwiluiiñe Tito, candu'yo' na cwiluiiñê x'iaya. Matseijomñê ñ'eⁿndyo̱ na cwindye'ntjo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo'. Ndo' xeⁿ cwita'x'ee nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ nt'omcheⁿ naⁿm'aⁿ' candu'yo' na ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ cwijñoomna naⁿm'aⁿ' ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ ndo' matseit'maaⁿ'ñena' Cristo cantyja 'naaⁿna. 24Jo' chii cat'mo̱ⁿ'ndyeyu'yo' na mayuu'cheⁿ jnda nquiu'yo' naⁿm'aⁿ' cha caliu ticwii cwii tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. Ee na nl'a'yo' na ljo', cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'yu' nliuna na ticantundyô̱ na cwitjeii'â ñ'oom na jeeⁿ ya cwila'canda̱a̱'ndyo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\