2 Corintios 9

1Cantyja 'naaⁿ' na nla'tjom'yo' s'om na nl'a'yo' naya nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, meiⁿ tacaⁿna' na nntseiljeitya̱ya ñ'oommeiⁿ'. 2Ntyjiiyaya na queeⁿ n'om'yo' na nntei'jndei'yo'. Jnda̱ ñetjeii's'aya 'o nda̱a̱ nn'aⁿ ñjaaⁿ ts'o̱ndaa Macedonia na 'o na m'aⁿ'yo' ts'o̱ndaa Acaya, machu' jla'jndaa'ndyo' na nntei'jndei'yo'. Ndo' majndye nn'aⁿ ts'o̱ndaa Macedonia mati ñe'catei'jndeiina nc'e 'o jeeⁿ queeⁿ n'om'yo' ñ'oom'ñeeⁿ. 3Sa̱a̱ meiiⁿ na luaa', majño̱o̱ⁿya naⁿm'aⁿ' na nnc'oona na m'aⁿ'yo' cha ticats'aana' na tiyuu' ñ'oom ya na jnda̱ tsjo̱o̱ya cantyja 'naⁿ'yo', cha na c'omc'eendyo' cha'xjeⁿ na jnda̱ tsjo̱o̱ nda̱a̱na. 4Ee quia na nntsquia̱a̱ya na m'aⁿ'yo' ñequio nn'aⁿ Macedonia na nnc'oo ñ'eⁿndyo̱, ndo' xeⁿ nleitquioo' na tic'omc'eendyo' ñequio s'om'ñeeⁿ, jeeⁿ t'maⁿ nlui'jnaaⁿ'ndyo̱, ndo' mati 'o. 5Nc'e na ljo' matsona' na caⁿ'a nda̱a̱ nn'aaⁿya nmeiiⁿ na nnc'oojndyeena na m'aⁿ'yo' na nla'canda̱a̱'ndyo' s'ommeiⁿ' na jnda̱ jndu'yo' na nñequia'yo'. Ndo' na luaa', joo s'ommeiⁿ' cwiñequia'yo' joona' ñequio na xcwee' n'om'yo', nchii cwe' na jndeii' ndyua̱a̱yâ. 6Sa̱a̱ cjaañjoom'ya n'om'yo' ñ'oomwaa na cwe' tjañoom': Juu ts'aⁿ na tijndye tsjaaⁿ manom', tit'maⁿ nntseiwe. Sa̱a̱ ts'aⁿ na maya tsjaaⁿ manom', majndyeti nntseiwe. 7Quia jo' cwii cwiindyo' 'o catseitiuu cwanti na nñequiaa na nnteijndeii ts'iaaⁿwaa'. Nchii nñequiaa ñequio najndei'na' oo na tixcwee' ts'om, ee cjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na cwiñequia 'naⁿ na waa luee ñequio na jnda nquiuna jom. 8Ee jom canda̱a̱'ya nnda̱a̱ nñequiaaⁿ cha'tso na macaⁿna' 'o hasta waljoo'cheⁿ na nleil'uee'ndyo', ndo' mati nnda̱a̱ nnteijndei'yo' nt'omcheⁿ. 9Cha'xjeⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii na matsona': Ty'o̱o̱ts'om ñequio na xcwee' ts'oom mateix'eeⁿ nn'aⁿ na nty'iaandye, Cha'tso na maty'iomyana' na matseixmaaⁿ, m'aaⁿ ndo' m'aaⁿna'. 10Jo' chii nquii Ty'o̱o̱ts'om na mañequiaaⁿ tsjaaⁿ na nnom' ts'aⁿ, ndo' na cwiwe' ntjom cha niom na lcwa' ts'aⁿ, nñequiaaⁿ na nleil'uee'ndyo' ndo' nleijndyena' cha nnda̱a̱ nnteijndei'yo' nt'omcheⁿ nn'aⁿ na macaⁿna' joona. 11Ndo' na luaa', nleijndye 'naⁿ'yo' cha ñequio na xcwee' n'om'yo' nnda̱a̱ nnteijndei'yo' nt'omcheⁿ nn'aⁿ. Ndo' quia na nntsañ'o̱o̱ⁿyâ tsjo̱'ñjeeⁿ na cwiñequia'yo' nnts'aana' na joo nn'aⁿ na matseitjo̱o̱na' nñequiana na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om. 12Ndo' na ljo' nl'a'yo', nchii macanda̱ na matseijndaa'ñena' ljo' na macaⁿna' naⁿ'ñeeⁿ, mati nla't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om na nluena na quianl'uaaⁿ'aⁿ cantyja 'naⁿ'yo'. 13Joona nla't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om ee juu na cwiteijndei'yo' joona m'mo̱ⁿna' nda̱a̱na na cwilacanda̱a̱'ndyo' chiuu cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom naya 'naaⁿ' Cristo. Ndo' mati nla't'maaⁿ'ndyena jom na jeeⁿ xcwee' n'om'yo' na cwiteijndei'yo' joona ndo' mati nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwila'yu'. 14Ndo' nc'e na ljo', nnts'aana' na nla'neiⁿna nnom Ty'o̱o̱ts'om na catio'naaⁿñê 'o. Nnc'omna na jnda nquiuna 'o nc'e cantyja 'naaⁿ' juu naya na matseixmaaⁿ, jo' na cwil'a'yo' naya joona. 15Quial'uaa' Ty'o̱o̱ts'om ee jnda̱ tquiaaⁿ cwii na jeeⁿ cajnda na cwicandaaya na tjaa'naⁿ ñ'oom na nnda̱a̱ nlana̱a̱ⁿya na nleixcwe na m'mo̱ⁿna' na ljo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\