2 Juan 1

1Maja na cwiluiitquiendyo̱, matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya na m'aaⁿ' 'u nomnn'aⁿya na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ñequio ntseinda'. Ñ'oom na mayuu' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o na cwila'jomndyo' ñequio ñ'oom na mayuu'. Ndo' nchii macanda̱ ja wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o mati cha'tsondye nn'aⁿ na cwita'jnaaⁿ'na ñ'oom na mayuu'. 2Wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o nc'e ñ'oom na mayuu' na waana' quii' n'o̱o̱ⁿya na ñequii'cheⁿ nnc'oomna' ñ'eⁿndyo̱. 3Nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñe Tsotya̱a̱ya ñequio Jnaaⁿ Jesucristo quiana naya na la'xmaⁿna naquii' n'om'yo' ñequio juu na m'aaⁿ na wi' n'omna 'o ñequio juu na tjaa ñomtiuu c'om'yo' jo nda̱a̱na nc'e ñ'oom na mayuu' ndo' na candya' n'omna 'o. 4Jeeⁿ neiⁿya na ljeiya nt'om ntseinda' cwilajomndyena ñequio ñ'oom na mayuu' cha'xjeⁿ nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ sa̱'ntjoom. 5Ndo' je' 'u nomnn'aⁿya na matseiyu', macaⁿ'a njom' na c'o̱o̱ⁿya na jnda nquiuuya nn'aaⁿya na cwilayu'. Ñ'oomwaa' na matseiljeiya nchii ñ'oom xco na matsa̱'ntjomna', ñecwii xjeⁿ juuna' cha'xjeⁿ ñ'oom na ñejndya̱a̱ najndyee. 6Luaa waa na ma'mo̱ⁿna' na jnda nquiuuya nt'omcheⁿ, na c'o̱o̱ⁿya na cwila'canda̱a̱'ndyo̱ ñ'oom'm na cwitsa̱'ntjomna' cha'xjeⁿ ñ'oom na tyondye'jndyee'yo' na c'o̱o̱ⁿya na wi'n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ na cwila'yu'. 7Jndye nn'aⁿ m'aⁿ tsjoomnancue na cwinquio'nn'aⁿ na cwiluena na tiyuu' na jndyo Jesucristo na ts'aⁿ jom. Ts'aⁿ na luaa' mach'ee cwiluiiñê ts'aⁿ na manquiu'nn'aⁿ, ndo' ts'aⁿ na wjaa nacjoo' Cristo. 8Jo' chii cal'a'yo' cwenta na juu ts'iaaⁿ na jnda̱ ñel'a'yo' titseicwaqueⁿna' na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo cha canda̱a̱' nnto'ñoom'yo' na nntantjom'yo'. 9Meiⁿquia ts'aⁿ na nncwinom' ñ'oom na waa cantyja 'naaⁿ' Cristo, ticaljoo'ñe ñequio ñ'oom na t'mo̱o̱ⁿ, tic'oom tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Sa̱a̱ ts'aⁿ na cwiljoo'ñe ñequio ñ'oom na ma'mo̱ⁿna' cantyja 'naaⁿ' Cristo, tseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ndo' ñequio Cristo. 10Xeⁿ nncwjee'cañoom ts'aⁿ 'o ndo' nchii mañequiaaⁿ ñ'oom na mayuu' cantyja 'naaⁿ' Cristo, meiⁿ tilaljo'yo' jom l'a'yo' meiⁿ na nñequia'yo' na xmaⁿñê. 11Ee ts'aⁿ na mañequiaa na xmaⁿñê, matseijomñe ñequio natia na matseixmaaⁿ. 12Jndye ñ'oom maniom na mañe'catseina̱ⁿtya̱ya ñ'eⁿndyo'. Sa̱a̱ ticatseitiuuya na nncwil'uee'ndyo̱ tsom canchii' ñequio ndaantom. Ee ntyjaa'ya cwii ts'o̱o̱ⁿ na nncjo̱cando̱o̱'a 'o na nlana̱a̱ⁿ ntyja̱a̱ nda̱a̱ya. Ndo' ntyjiiya na t'maⁿ nquioo na neiiⁿya xjeⁿ na nl'aaya na ljo'. 13Joo ntseinda nomnn'aⁿ' na m'aⁿ ñjaaⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ cwila'cwanomna na xmaⁿndyu'. Mantyja luaa' ñ'oom na matseiljeiya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\