2 Pedro 1

1Ja Simón Pedro cwiluiindyo̱ moso 'naaⁿ' Jesucristo ndo' apóstol na majñoom na mañequiaya ñ'oom naya nda̱a̱ nn'aⁿ. Matseiljeiya ndo' matseicwano̱ⁿya cartawaañe nda̱a̱ 'o na mati laxmaⁿ'yo' juu na cwila'yu'ya n'om'yo' cha'xjeⁿ jâ, na juu jo' jeeⁿ ndya' jnda tseixmaⁿna'. Laxmaⁿ'yo' juuna' nc'e nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwila't'maaⁿ'ndyo̱ ñequio Jesucristo na macwji'n'maaⁿñê jaa cwiluiiñê na maty'iomyana'. 2Nc'e na cwita'jnaⁿ'yo' Ty'o̱o̱ts'om ñequio Jesús na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, cwijndye naya na cato'ñoom'yo' na la'xmaⁿna ñequio na tjaa ñomtiuu c'om'yo' jo nda̱a̱na. 3Nquii Ty'o̱o̱ts'om, cantyja 'naaⁿ' najndeii na cwiluiiñê, mañequiaaⁿ na cwicandaaya cha'tso na macaⁿna' jaa cha nnda̱a̱ nnc'o̱o̱ⁿya jo nnoom ndo' cha nnda̱a̱ nlajomndyo̱ cantyja na cwiluiiñê. Mach'eeⁿ na ljo' nc'e nqueⁿ na maqueeⁿ'ñê 'o na jeeⁿ ndya' t'maⁿ cwiluiiñe ndo' mati ñequio cha'tso naya na t'maⁿ na mach'eeⁿ. 4Cantyja 'naaⁿ nmeiⁿ', jnda̱ tquiaaⁿ ñ'oom nda̱a̱ya chiuu na nnts'aaⁿ, na joo ñ'oom'ñeeⁿ jeeⁿ jnda laxmaⁿna', cha cantyja 'naaⁿ' joona' 'o nnda̱a̱ ntsalajomndyo' na jom Ty'o̱o̱ts'om teincooñe ndo' cha nnda̱a̱ nndyaandyo' natia na cwajndii na chuu tsjoomnancue na matseiqueeⁿna' ts'om ts'aⁿ. 5Nc'e na luaa', juu na cwilayu'ya n'om'yo', macaⁿna' na c'om'yo' na xcwe cantyja 'naⁿ'yo' ñequio nn'aⁿ, ndo' ñequio juu jo' c'om'yo' na xcwe cala'no̱ⁿ'yo', 6ndo' quia cwilaxmaⁿ'yo' jo' c'om'yo' na queⁿndyo' cheⁿncjo'yo' xjeⁿ, ndo' ñequio juu jo', c'om'yo' na nioom'cheⁿ n'om'yo', ndo' ñequio juu jo', quiandyo' na nleitquioo' na m'aⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, 7ndo' quia laxmaⁿ'yo' jo', c'om'yo' cha'xjeⁿ ñequii ts'aⁿ ntseinda, ndo' na ljo', c'om'yo' na jnda nquiu'yo' nn'aⁿ. 8Ee xeⁿ cwila'xmaⁿ'yo' cha'tso nmeiⁿ' ndo' cwileijndye joona' cantyja 'naⁿ'yo', xocats'aana' na ticwil'uendyo' meiⁿ ticwe' ts'iaaⁿ'ndyo na cwilaxmaⁿ'yo' cwentaa' Ta Jesucristo. 9Sa̱a̱ ts'aⁿ na ticatseixmaⁿ nmeiⁿ', cwiluiiñe ts'aⁿ na tsa̱ manty'iaa' oo nchjaaⁿ'. Jnda̱ tsuu' ts'oom na seilju' Ty'o̱o̱ts'om jom jnaaⁿ'aⁿ na ñeseixmaaⁿ. 10Jo' chii 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om nc'e na tqueeⁿ'ñê 'o ndo' tjeii'ñê 'o cwentaaⁿ'aⁿ, cjoo' n'om'yo' na calaxmaⁿ'yo' nmeiⁿ', ee xeⁿ na nmeiⁿ' cwil'a'yo' quia jo' tijoom nntseilcwe'tya'na' 'o cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 11Ndo' xeⁿ nmeiiⁿ' nl'a'yo', jeeⁿ tinc'uaa' nñequiaaⁿ na nntsaquiee'ndyo' yuu na ticantycwii na matsa̱'ntjom nquii na tjacantyja na t'maⁿ cwiluiiñe ndo' na macwji'n'maaⁿñe jaa, juu Ta Jesucristo. 12Jo' chii ñequii'cheⁿ na matseilcwii'ndyo̱ ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱'yo' meiiⁿ na manquiu'ya'yo' joona' ndo' mantyjiiya na 'o m'aaⁿ'tyeⁿ n'om'yo' ñ'oom na mayuu' na jnda̱ to'ñoom'yo'. 13Ee maxjeⁿ ntyjii na maty'iomyana' na matseilcwii'ndyo̱ ñ'oommeiiⁿ nda̱a̱'yo' yocheⁿ na wa'ndo̱'a. 14Ee ntyjiiya na mawaxjeⁿ na nnc'io̱, cha'xjeⁿ t'mo̱ⁿ Ta Jesucristo no̱o̱ⁿ. 15Sa̱a̱ nnts'aa cha'tso na nnda̱a̱ nnts'aa cha meiiⁿ na jnda̱ ty'io̱ nncjaañjoom' n'om'yo' ñ'oommeiⁿ'. 16Quia na t'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' najndeii na matseixmaⁿ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, ndo' cantyja 'naaⁿ' na nntseixmaaⁿ quia na nndyonnaaⁿ'aⁿ, nchii cwe' cuento ñ'oom'ñeeⁿ, ee jndo̱o̱'nda̱a̱yâ na tjacantyja na t'maⁿ seit'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om jom. 17Ee nty'iaanda̱a̱yâ xjeⁿ na nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om t'maⁿ seit'maaⁿ'ñe jom, tso: “Luaa nquii ti'Jndaaya na jeeⁿ candya' ts'o̱o̱ⁿya jom, ñ'eⁿ jom jeeⁿ neiⁿya.” 18Mancjo̱o̱tya̱a̱yâ jndya̱a̱yâ ñ'oom'ñeeⁿ na tso na jnaⁿna' nandye cañoom'luee, xjeⁿ na t'o̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿñê sjo̱'ñeeⁿ na lju' tseixmaⁿna'. 19Ndo' mati waa na cwileiñ'o̱o̱ⁿya na majndaa'ya, juu ñ'oom na tyolaneiⁿ profetas na tyoñequia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om tandyo xuee, 'o jeeⁿ xcwe nl'a'yo' xeⁿ cwilañ'oom'ndyo' ñ'oom'ñeeⁿ na laxmaⁿna' cha'cwijom lámpara na matseixueeñena' yuu na jaaⁿñe, hasta nquii na cwiluiiñe caxjuuncoo matseixueeñe naquii' n'om'yo'. 20Sa̱a̱ najndyee macaⁿna' na catsei'no̱ⁿ' ts'aⁿ na tjaa'naⁿ cwii ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii nc'e na seijndaa'ñe nquii na seiljeii juuna', 21ee profetas na tyoñequia ñ'oom cantyja 'naaⁿ' 'naaⁿ na quia nluii, tîcalaneiⁿna chiuu tyom'aaⁿ' n'om nquieena. Joona tyolaxmaⁿna nn'aⁿ na tyolaneiⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om chiuu t'mo̱ⁿ Espíritu Santo nda̱a̱na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\