2 Pedro 2

1Mati tiempo'ñeeⁿ tyom'aⁿ profetas na tiyuu' ñ'oom tyoñequia nda̱a̱ nn'aⁿ Israel, ndo' majo'ti nnts'aana' quii'ntaaⁿ'yo'. Joona cwe' nty'iu nt'mo̱o̱ⁿna ñ'oom na nntsei'ndaa'na' 'o, hasta nluena na tiyuu' ñ'oom cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ na macwji'n'maaⁿñê joona, ndo' na luaa' n'omna tyuaa' nnt'uiiwi'na' joona. 2Jndye nn'aⁿ nla'jomndye natia na jeeⁿ wi' laxmaⁿna, ndo' jnaaⁿ' na luaa' laxmaⁿ naⁿ'ñeeⁿ, tis'a ñ'oom ncwineiⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 3Nc'e na jeeⁿ queeⁿ n'omna s'om, jo' na nl'ana nawi' 'o ñequio ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿna nda̱a̱'yo' na tiyuu' sa̱a̱ Ty'o̱o̱ts'om teiyo seijndaa'ñê na nnt'uiityeⁿna' joona, ndo' maxjeⁿ nluii cha'xjeⁿ na jnda̱ seijndaa'ñê. 4Ee ángeles na l'a jnaⁿ tîcatseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om. Tioom joona naquii' b'io yuu na jaaⁿñe, na chu'tyeⁿndyena l'uaancjo na caljoo'ndyetyeⁿna jo' jo' na nncwindoo'na hasta quia na nncu'xeeⁿ cha'tso. 5Meiⁿ nn'aⁿ na tyom'aⁿ tsjoomnancue teiyo, tîcatseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om joona quia seiquioom ndaalua'nty'a nacjoona na tia nn'aⁿndyena. Manda̱ tjei'n'maaⁿñê Noé, ndi ñ'eeⁿ ntquiee' nn'aaⁿ' tsaⁿ'ñeeⁿ. Jom tsaⁿ na tyoñequiaa ñ'oom nda̱a̱ nn'aⁿ na c'omna cantyja na maty'iomyana'. 6Ndo' mati seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om na tyuii' tsjoom Sodoma ñ'eⁿ Gomorra na tco ñ'eⁿna' cwe' tsjaa' 'ndiina'. S'aaⁿ na ljo' cha na m'mo̱ⁿna' nda̱a̱ nn'aⁿ na quia nnc'om na tal'ana cha'xjeⁿ tyol'a naⁿ'ñeeⁿ. 7Sa̱a̱ seicandyaañê Lot na tyom'aaⁿ tsjoom'ñeeⁿ ee tyotseixmaⁿ cantyja na maty'iomyana'. Tyotsei'ndaa'na' ntyjeeⁿ na tyonty'iaaⁿ'aⁿ na cwajndii natia na tyol'a naⁿ'ñeeⁿ. 8Juu Lot'ñeeⁿ tyoluiiñê cantyja na maty'iomyana'. Jo' chii 'io ndi 'io tyotsei'ndaa'na' ntyjeeⁿ na tyonty'iaaⁿ'aⁿ ndo' tyoñeeⁿ cha'tso nnom natia na tyol'a naⁿ'ñeeⁿ. 9Jo' chii nn'aⁿ na cwiñequiandyeñ'eⁿ cantyja na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, mantyjiijndaa'ñê chiuu nntseicandyaañê ts'aⁿ quia na maqueⁿna' xjeⁿ juu. Ndo' mati nn'aⁿ na cwiñequiandye cantyja 'naaⁿ' natia, nljoo'ndyena nacje 'naaⁿ' nawi' na nt'uiityeⁿna' joona xuee na nntu'xeⁿndye nn'aⁿ. 10Maluaa' nnts'aaⁿ ñequio nn'aⁿ na cwe' cwiñe'quiandyeto cantyja na neiⁿnco nquiu nn'aⁿ tsjoomnancue, ndo' na ticuee' n'omna na nntsa̱'ntjom Ta Jesús joona. Tjaa na matseicaty'uena' joona na cwiñe'quiandyetona cantyja na l'ue n'om nquieena. Meiⁿ tinquiaana na nluena cwii ñ'oomntjeiⁿ nacjoo joo na jnda̱ti na t'maⁿ cwiluiindye na m'aⁿ yuu na jeeⁿ neiⁿncoo', 11sa̱a̱ wandyo̱' waa cantyja 'naaⁿ ángeles ee meiiⁿ na jnda̱tina ndo' t'maⁿti laxmaⁿna, sa̱a̱ tiquila'jnaaⁿ'na joo na jeeⁿ t'maⁿ cwiluiindye jo nnom nquii na matsa̱'ntjom. 12Sa̱a̱ joo nn'aⁿ na tiyuu' ñ'oom na cwiñequia matseijomna' joona cha'cwijom quioo' na tijndo̱' n'om. Ee quioo' cwe' cwil'atoyo'. Tuiindyeyo' na nda̱a̱ nnt'ue nn'aⁿ na nla'cwjeena jooyo'. Naⁿ'ñeeⁿ meiiⁿ ñ'oom na ticala'no̱ⁿ'na sa̱a̱ cwilaneiⁿna ñ'oom ntjeiⁿ cantyja 'naaⁿna', ndo' nncwjena cha'xjeⁿ cwiwje quioo', 13nnt'uiiwi'na' joona nc'e na jnda̱ ta'wi'na nt'omcheⁿ. Joona m'aⁿna na neiiⁿna na cwiñequiandyena cantyja 'naaⁿ joo na neiⁿnco nquiu nn'aⁿ tsjoomnancue. Matseijnaaⁿ'na' 'o na cwilajomndyena ñ'eⁿndyo' quia cwicwa'yo' na cwila't'maaⁿ'ndyo' xjeⁿ na cwila'neiiⁿ'ndyena na cwiñequiandyena ñequio na neiⁿnco n'omna na manquiu'nn'aⁿna' joona. 14Na nty'iaana cwii yuscu, queeⁿ n'omna jom, tyoojaacjoona na cwila'tjo̱o̱ndyena. Nn'aⁿ na tityeⁿ cwila'yu', cwi'oochoondyena naⁿ'ñeeⁿ na n'ndye ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Laxmaⁿna nn'aⁿ na queeⁿ n'om 'naaⁿ' cwiicheⁿ ts'aⁿ na ñe'cuaana' lueena. Laxmaⁿna nn'aⁿ na nlco'wi' Ty'o̱o̱ts'om. 15La'xmaⁿ naⁿm'aⁿ' nn'aⁿ na jnda̱ tsuundye ee jnda̱ 'ndyena nato na yuu. Joona cwila'jomndyena ñ'oom na tyoñequiaa profeta Balaam jnda Beor na tyoqueⁿ ts'oom na nncwantjoom s'om cantyja 'naaⁿ' natia na nnts'aaⁿ. 16Sa̱a̱ na tia na s'aaⁿ, jndi'tiaaⁿ'aⁿ ñ'oom 'ndyoo ts'aⁿ na seineiⁿ snom tsmeiiⁿ'eⁿ, ndo' na ljo' seitsaaⁿ'ñena' na ntjeiⁿ ljo' wjacats'aaⁿ. 17Naⁿm'aⁿ' na cwit'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo', la'xmaⁿna cha'cwijom lui' na jnda̱ tcaaⁿ, cha'cwijom nchquiu na lomañjaaⁿ mantquie jndye. Ndo' jnda̱ teijndaa' cantyja 'naaⁿna na ticantycwii na ljoo'ndyetyeⁿna yuu na jaaⁿ ntom. 18Naⁿm'aⁿ' s'a ñ'oom cwilaneiⁿna na tixocateijndeiina' ts'aⁿ na c'oom cha'xjeⁿ na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om, cantyja 'naaⁿ' natia na cwiluii ndo' na queeⁿ n'om nn'aⁿ, cwil'a naⁿm'aⁿ' na joo nn'aⁿ na quia jnaⁿcheⁿna' na cwindyaandye natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue, quiandye naⁿ'ñeeⁿ cantyja na l'ue n'omna. 19Cwiluena xeⁿ nntseijomñe ts'aⁿ ñequio ñ'oom na cwiñequiana, nnc'oom candyaañe ts'aⁿ sa̱a̱ nquiee tquiena laxmaⁿna na cwindye'ntjomtyeⁿna nda̱a̱ natia, ee meiⁿquia na maqueⁿna' xjeⁿ 'naaⁿ'na' ts'aⁿ, tseixmaⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ ts'aⁿ na mandi'ntjomtyeⁿ nnom juuna'. 20Ee quia matseiyu' ts'aⁿ ñequio nquii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom, nquii Jesucristo na macwji'n'maaⁿñe nn'aⁿ, ee na matseiyu' ts'aⁿ jo' jnda̱ jndyaañê natia na matseixmaⁿ tsjoomnancue ndo' nda̱quia xeⁿ nntseijomñennaaⁿ'aⁿ ñequio natiameiⁿ', cwajndiiti nntjoom, nchiiti na tjom jñeeⁿ. 21Tit'maⁿti nnt'uiina' naⁿm'aⁿ' xeⁿ tyootajnaaⁿ'na ñ'oom na mayuu', sa̱a̱ nc'e na ta'jnaaⁿ'na juuna' ndo' nda̱quia tjeii'lcwe'ndyena, tyeⁿti nt'uiina' joona nc'e ta'jnaaⁿ'na ñ'oom na lju' na matsa̱'ntjomna'. 22Ndo' na luaa' waa ma'mo̱ⁿna' na mayuu' ñ'oom na tjañoom'. Matso ñ'oom'ñeeⁿ: “Juu catsue' wjaacwa'nnaaⁿ'aⁿ 'naⁿ na jnda̱ to̱o̱ⁿ. Ndo' catscu na jnda̱ seicanda̱a̱' ts'aⁿ, wjaalcwe'yo', nntseicantyeeⁿñennda'yo' quii' tsoo'.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\