2 Pedro 3

1'O nn'aⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, cartawaañe carta jnda̱ we matseicwano̱ⁿya na m'aⁿ'yo'. Ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿ na nnc'oom'ya n'om'yo' ñequio we joona'. 2L'ue ts'o̱o̱ⁿ na cjañjoom' n'om'yo' ñ'oom na tandyo xuee tyoñequia profetas na lju' n'om. Ndo' mati cjaañjoom' n'om'yo' ñ'oom na t'mo̱ⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa ndo' macwji'n'maaⁿñê jaa, ñ'oom na tyoñequia apóstoles 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱'yo'. 3Najndyee c'oom' n'om'yo' ncuee na macanda̱ nnc'om nn'aⁿ na nneiⁿ'ncona nn'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndye Ty'o̱o̱ts'om. Macanda̱ nnc'om naⁿ'ñeeⁿ cantyja 'naaⁿ' natia na cwila'queeⁿ n'omna. 4Nluena: “¿Yuu waa na ma'mo̱ⁿna' na matseicanda̱a̱'ñena' ñ'oom na seineiⁿ Ta Jesús na nncwjee'nnaaⁿ'aⁿ? Ee cantyjati xjeⁿ na tja̱ nn'aaⁿya na tyolayu'jndyee, ñecwiixjeⁿ m'aⁿ cha'tsoñ'eⁿ cha'xjeⁿ quia na tqueⁿ Ty'o̱o̱ts'om joo jo'.” 5Naⁿm'aⁿ' cwil'ayana na cwitsuu' n'omna quia to̱' Ty'o̱o̱ts'om na maqueeⁿ cha'tso, nc'e ñ'oom 'ñom, teitquioo' cha'tso na niom jo nandye mati jlui' tsjoomnancue quii' ndaa ndo' cantyja 'naaⁿ' ndaa'ñeeⁿ. 6Ndo' mati cantyja 'naaⁿ' ndaa, juu tsjoomnancue na tyowaa, tyuii' juuna' ñ'eⁿ ndaalua'nty'a. 7Ndo' mati nc'e ñ'oom 'ndyoo Ty'o̱o̱ts'om, joo ljo̱'luee ñequio tyuaa na waa je', cwileiwena' na lcona' juu xuee quia na nncu'xeeⁿ nn'aⁿ. Xjeⁿ'ñeeⁿ nn'aⁿ natia nn'aⁿndye nntsuundye. 8Sa̱a̱ 'o nn'aⁿya na cwila'yu'yo' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya 'o, tintsuu' n'om'yo' na ntyjii Ty'o̱o̱ts'om cwii xuee matseijomna' cha'na cwii meiⁿ ndyu ndo' cwii meiⁿ ndyu laxmaⁿna' ntyjeeⁿ cha'cwijom cwii xuee. 9Sa̱a̱ nchii cwe' na jeeⁿ nioomñe Ty'o̱o̱ts'om na nntseicaña̱a̱ⁿ ñ'oom na jnda̱ tsoom na nnts'aaⁿ cha'xjeⁿ cwila'tiuu nt'omcheⁿ nn'aⁿ, sa̱a̱ m'aaⁿ nioomcheⁿ ts'oom, ee tical'ue ts'oom na nntsuuñe meiⁿcwii ts'aⁿ. Jom l'ue ts'oom na cha'tsondye nn'aⁿ calcwe' n'omna jnaaⁿna. 10Sa̱a̱ nncue'cañoom xuee quia na nndyonnda' Nquii na matsa̱'ntjom quia na tic'omc'ee nn'aⁿ. Nntseijomna' cha'cwijom quia na nncwjee'cañoom tsaⁿnch'ue natsjom. Jeeⁿ nntseicaty'uena' nn'aⁿ na jndeii nleic'uaa ljo̱'luee na nntsuuna', ndo' cha'tso na teil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om na tqueeⁿ tsjoomnancue nlcoñ'eⁿna' ñequio chom. 11Nc'e na luaa' waa na jnda̱ teijndaa' na nntyuii' cha'tso nmeiⁿ', maty'iomna' na c'om'yo' na lju' n'om'yo' jo nnoom ndo' na xcwee' n'om'yo' na cwila't'maaⁿ'ndyo' jom. 12Cwindo'nty'iaandyo' na nncue'ntyjo̱ xuee quia na nncwjee' Ty'o̱o̱ts'om. Cal'a'yo' cha'tso na nnda̱a̱ nl'a'yo' cha nntseityuaa'na' na nncuee' xuee'ñeeⁿ. Quia jo' nntyuii' ljo̱'luee ñequio chom ndo' 'naⁿ na ñequio tuii tsjoomnancue nndi' joona' ñequio ntsaachom. 13Sa̱a̱ jaa meiⁿndo̱o̱'a na nnc'om ljo̱'luee xco ñequio tsjoomnancue xco na jnda̱ tsoom na nncuaa na cantyja 'naaⁿ joona' ñequii'cheⁿ nncuaa na maty'iomyana', ndo' cha'tso ya. 14Nc'e na luaa', 'o nn'aⁿya na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, yocheⁿ na cwimeiⁿndo̱o̱'a nmeiⁿ', cal'a'yo' cha'tso na nnda̱a̱ nl'a'yo' cha na nljeii Ty'o̱o̱ts'om na ya m'aⁿ'yo' jo nnoom, na tjaa'naⁿ na cwajndiindyo' meiⁿ tacolatjo̱o̱ndyo' jo nnoom. 15Tintsuu' n'om'yo' na juu na meiⁿndoo'nty'iaañe Ta Jesús, luaa' tseixmaaⁿ cha wanaaⁿ na nlui'n'maaⁿndye nn'aⁿ. Mati ti'nn'aaⁿya Pablo na jeeⁿ jnda nquiuuya, luaa' waa ñ'oom na seiljeiⁿ na seicwanoom nda̱a̱'yo' cha'xjeⁿ na matseijndo̱' Ty'o̱o̱ts'om ts'oom. 16Ñequio cha'tso carta na matseiljeiⁿ, matseineiiⁿ cantyja 'naaⁿ' ñ'oommeiⁿ'. Nacjoo' carta'ñeeⁿ ñ'eeⁿ ñ'oom na jndei'na' na nntsei'no̱ⁿ' ts'aⁿ, na joo nn'aⁿ na tyoola'yu'ya n'om ndo' na tijndo̱' n'om, tixcwe cwila'teincoo'na joona' cha'xjeⁿ mati cwil'ana ñequio nt'omcheⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na jnda̱ teiljeii, ndo' wi' ntjoomna na cwil'ana na ljo'. 17Jo' chii 'o nn'aⁿya na wi' ts'o̱o̱ⁿya, nc'e na manquiu'ti'yo' ñ'oommeiⁿ', cal'andyo' cwenta, tints'aana' na joo ñ'oom na cwinquio'nn'aⁿ naⁿ'ñeeⁿ na tia nn'aⁿndye, nnc'oochona' 'o na nncju'tya'na' 'o na xcwe m'aⁿ'yo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 18Jo' chii catsata'jnaⁿ'ti'yo' Ta Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa ndo' na macwji'n'maaⁿñê jaa. Jom candya' ts'oom 'o, catsana'jnda̱'yo' cantyja 'naaⁿ' juu jo'. Ticantycwii na cwiluiit'maⁿñê. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\