2 Tesalonicenses 1

1Ñ'eⁿ Silvano ndo' ñ'eⁿ Timoteo, ja Pablo matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya juuna' na m'aⁿ' 'o tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ tsjoom Tesalónica, na cwila'xmaⁿ'yo' cwentaa' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ndo' Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa. 2Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Jesucristo, quiana na canda̱a̱'ya nto'ñoom'yo' naya na la'xmaⁿna ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu tinc'om'yo' jo nda̱a̱na. 3'O nn'aⁿya, ñequii'cheⁿ macaⁿna' na nñequiaayâ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo', ndo' maty'iomyana' na cwil'aayâ na ljo' ee wjaawixcweti na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê ndo' nc'e cwii ndo' cwiindyo' wi'ti n'om'yo' ntyjee'yo'. 4Hasta quii'ntaaⁿ ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ cantyja 'naⁿ'yo'. Cwitjei's'aayâ 'o na m'aⁿ' nioom'cheⁿ n'om'yo' meiiⁿ na jndye nnom nawi' na cwiwinom'yo' ndo' na cwintyjo̱ nn'aⁿ 'o sa̱a̱ cwit'mo̱ⁿ'yo' na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 5Nc'e na luaa' cwil'a'yo', ma'mo̱ⁿna' na jeeⁿ xcwe macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwenta cantyja 'naⁿ'yo'. Ee matsa̱a̱ⁿ'a̱ⁿ 'o na la'xmaⁿ'yo' na nntsaquiee'ndyo' yuu na matsa̱'ntjoom. Nc'e na ljo', je' cwiwinom'yo' nawi'. 6Ty'o̱o̱ts'om mach'eeⁿ na maty'iomyana' na joo nn'aⁿ na cwita'wi' 'o je', nlco'weeⁿ'eⁿ joona. 7Ndo' mati 'o na wi' na cwitjom'yo' nñequiaaⁿ na nnta'jndya̱a̱yâ ñ'eⁿndyo' majuu xuee quia na nleitquioo'ñennda' Ta Jesús. Ee mats'ia jo' na nnaaⁿ cañoom'luee nndyocueeⁿ. Nleitquioo'ñê naquii' ntsaachom ñequio ángeles cwentaaⁿ'aⁿ na jeeⁿ jnda̱. 8Nñoom na nnt'ueeⁿ nn'aⁿ na ticala'xmaⁿna cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om meiⁿ tical'añ'oomndyena ñ'oom na tseixmaⁿ Ta Jesús na macwji'n'maaⁿñê añmaaⁿ nn'aⁿ. 9Naⁿ'ñeeⁿ tixocantycwii na nnt'uiityeⁿna' joona. Ndo' tquia nncwji'ndyo̱na' joona ñequio yuu na nnc'oom Jesucristo na nluiit'maⁿñê ndo' ñequio najndeii na matseixmaaⁿ. 10Nluii na ljo' juu xuee quia na nñoom na nla't'maa'ndye nn'aⁿ 'naaⁿ'aⁿ jom, na cha'tsondye nn'aⁿ na cwila'yu'na ñ'eⁿñê nncjaawee' n'omna, mati ñ'eⁿ' 'o na jnda̱ macwila'yu'yo' ñ'oom na tyoñequiaayâ cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 11Jo' chii ñequii'cheⁿ cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo'. Cwitaaⁿyâ nnom nqueⁿ na jnda̱ tqueeⁿ 'o na cala'xmaⁿ'yo' cwentaaⁿ'aⁿ na ñequii'cheⁿ nncjaawee' ts'oom ñ'eⁿndyo'. Mati cwitaaⁿyâ na nñequiaaⁿ cantyja najneiⁿ naquii' n'om'yo' cha nnda̱a̱ nla'canda̱'ndyo' cha'tso ñ'oom na ya na cwiqueⁿ n'om'yo', ndo' na nntseicanda̱a̱'ñena' cha'tso ts'iaaⁿ na ya na cwil'a'yo' nc'e na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê. 12Nc'e na luaa', nntseit'maaⁿ'ñena' xuee' Ta Jesús cantyja 'naⁿ'yo', ndo' mati nntseit'maaⁿ'ñê 'o nc'e naya na matseixmaⁿ nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwila't'maaⁿ'ndyo̱ ndo' cantyja 'naaⁿ' Ta Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\