2 Tesalonicenses 2

1'O nn'aaⁿya, cantyja 'naaⁿ' na nncwjee'nnda' Ta Jesucristo cwentaaya ndo' na nntjomndyo̱ yuu na m'aaⁿ, cwitaaⁿyâ nda̱a̱'yo' 2na tilachui'yo' chiuu m'aaⁿ' n'om'yo' ñ'oomwaa' meiⁿ tiñequiandyo' cantyja cwii nnom na quia nluii nntseicaty'uena' 'o oo cwii ñ'oom na mañequiaa ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' jo' oo cwii carta na waa ñ'oom na jâ jla'cwano̱o̱ⁿyâ juuna' na matsona' na jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ na nncwjeeⁿ'eⁿ. 3Meiⁿcwii tiñe'quiandyo' na nnquiu'nn'aⁿ ñ'oomwaa' 'o ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nncue'ntyjo̱ xuee'ñeeⁿ maxjeⁿ nla'wendye nn'aⁿ nacjoo' Ty'o̱o̱ts'om ndo' nleitquioo'ñe juu tsaⁿs'a na jeeⁿ tiaa', majndaa' na nntsuuñê nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om. 4Jom nncjaⁿ nacjoo cha'tso na la'xmaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ñequio cha'tso nnom na cwila't'maaⁿ'ndye nn'aⁿ. Jo' chii ncjaaqueⁿ'eⁿ naquii' wats'om t'maⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Nncwjeeⁿ'eⁿ ñ'oom na jom cwiluiiñê nquii Ty'o̱o̱ts'om ndo' cala't'maaⁿndye nn'aⁿ jom. 5¿Aa ticjaañjoom' n'om'yo' na jnda̱ tsjo̱o̱ya ñ'oommeiⁿ' nda̱a̱'yo' quia na ñet'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿndyo'? 6Ndo' macwila'no̱ⁿ'ya'yo' 'ñeeⁿ na matseitsaaⁿ'ñeya tsaⁿ'ñeeⁿ cha na ticwitquioo'ñe cwitjo̱o̱cheⁿ na nncue'ntyjo̱ xjeⁿ na ntyjii Ty'o̱o̱ts'om. 7Ee juu ts'iaaⁿ' natia na wanty'iuu' m'aⁿna' je' mach'eena' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ, na maje'ndyo macanda̱ macaⁿna' na nleindyo̱o̱ nqueⁿ na matseitsaaⁿ'ñê na nnc'oom tsaⁿ'ñeeⁿ. 8Quia ljo'cheⁿ nleitquioo'ñe juu tsaⁿ'ñeeⁿ na waljoo'cheⁿ na tia ts'aⁿñe. Ndo' nquii Ta Jesús quia na nncwjeeⁿ'eⁿ ñequio najndeii na neiⁿncoo' nacaxuee na cwiluiiñê, nntseicueeⁿ'eⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ ñequio jndye 'ñom. 9Juu tsaⁿ'ñeeⁿ na wi'ñeti nñoom ñequio najndeii na matseixmaⁿ Satanás. Nnquiu'nn'aaⁿ nn'aⁿ ñequio ts'iaaⁿ na nnts'aaⁿ ndo' ñequio jndye nnom 'naaⁿ na meiⁿjom tiquinty'iaa nn'aⁿ. 10Nntseineiiⁿ cha'tso nnom ñ'oom na wi' na nñequiu'nn'aaⁿ nn'aⁿ na jnda̱ teijndaa' na nntsuundye. Ee joona tînquiandyena na nnquioo na jnda nquiuna ñ'oom na mayuu' na nncwji'n'maaⁿñena' joona. 11Nc'e na luaa', 'ndii Ty'o̱o̱ts'om na cwe' ñ'oom cantu nñe'quiu'nn'aⁿna' joona ndo' nla'yu'na ñ'oom na tiyuu', 12s'aaⁿ na luaa' cha nnt'uiityeⁿna' cha'tsondye nn'aⁿ jnaaⁿ' na ti'cato'ñoomna ñ'oom na mayuu' ee neiiⁿtina na nl'ana natia. 13'O nn'aaⁿya na jeeⁿ candya' ts'om Ta Jesús, jeeⁿ maty'iomyana' na ñequii'cheⁿ nñequiaayâ na quial'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo' ee cwitjo̱o̱cheⁿ na nncuaa tsjoomnancue tjeii'ñê 'o na nlui'n'maaⁿndyo'. Ndo' tqueⁿño̱o̱ⁿ 'o cantyja 'naaⁿ'aⁿ nc'e Espíritu, ndo' teil'uee'ñê ñ'oom na mayuu' na jnda̱ macwila'yu'yo'. 14Ee ñequio juu ñ'oom naya na tyoñequiaayâ nda̱a̱'yo', jo' na tcwaaⁿ 'o cha nnda̱a̱ nla'jomndyo' cantyja na cwiluiit'maⁿñe Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa. 15Jo' chii 'o nn'aⁿya, caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' ñequio ñ'oom na ñet'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo' ñequio carta na jla'cwano̱o̱ⁿyâ na m'aⁿ'yo', tintsuu' n'om'yo' joona'. 16Nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa ndo' nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om na jom nc'e naya na matseixmaaⁿ m'aaⁿ na jeeⁿ wi' ts'oom jaa mañequiaaⁿ na ticantycwii na m'aaⁿya na t'maⁿ n'o̱o̱ⁿya ñequio na cwicantyjaa'ya n'o̱o̱ⁿya jom, 17quiaaⁿ na nla'xmaⁿ'yo' na t'maⁿ n'om'yo' ndo' na nnc'om' jnda̱'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha cha'tso na cwilaneiⁿ'yo' ñequio na cwil'a'yo' nla'xmaⁿ joona' na ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\