2 Tesalonicenses 3

1'O nn'aⁿya, ñ'oom na macanda̱, calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naaⁿyâ na tyuaa' nt'om ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús cha'tso joo, ndo' nnts'aana' na jnda nquiu nn'aⁿ juuna' cha'xjeⁿ na tuii ñ'eⁿndyo' 'o. 2Ndo' mati cataⁿ'yo' na nndyaandyô̱ ljo' na ñe'cal'a nn'aⁿ na tia nn'aⁿndye ñ'eⁿndyô̱ na quie' n'omna ee ticha'tso nn'aⁿ cwilayu'ya n'omna ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 3Sa̱a̱ cwiluiiñê na mayom'm ndo' nñequiaaⁿ na nntsaanajnda̱'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ ndo' na nncwañoom'm 'o ljo' ñe'cats'aa nquii tsaⁿjndii 'o. 4Jâ cwicantyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo' ee 'o cwila'canda̱'yo' ñ'oom na ñet'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱'yo'. Ndo' nquiuuyâ na ntsal'a'ti'yo' cha'xjeⁿ na cwitsa̱'ntjo̱o̱ⁿyâ 'o. 5Nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, cateijneiⁿ 'o na nnc'om'yo' na wi' n'om'yo' nn'aⁿ cha'xjeⁿ m'aaⁿ na candya' ts'oom joona, ndo' na nnc'om nioomcheⁿ n'om'yo' nawi' na cwiwinom'yo' cha'xjeⁿ tyom'aaⁿ jom quia na teinoom nawi' t'maⁿ. 6'O nn'aaⁿya, ñequio xuee' Ta Jesucristo cwitsa̱'ntjo̱o̱ⁿyâ na catjei'ndyo' ñequio ts'aⁿ na matseiyu' na tiñe'cats'aa ts'iaaⁿ meiⁿ tiñe'tseijomñe ñequio ñ'oom na ñet'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱'yo'. 7Sa̱a̱ 'o manquiu'yo' na matsona' na cal'a'yo' cha'na ñel'aayâ. Ee quia na ñet'o̱o̱ⁿyâ quii'ntaaⁿ'yo', meiⁿjom ndii' tîcanty'ia'yo' na tîcal'aayâ ts'iaaⁿ. 8Ee jâ tîcato'ño̱o̱ⁿyâ naya luee'yo' na cwe'yu. Ñetqueⁿndyô̱ na ñel'aayâ ts'iaaⁿ, ñetantjo̱o̱ⁿyâ 'naⁿ na ñetcaⁿna' jâ. Naxuee natsjom ñejla'jnda̱a̱yâ cha ticatua̱a̱'â xuu nacjoo' meiⁿcwiindyo' 'o na nnteix'ee jâ. 9Meiiⁿ na maty'iomna' na cataaⁿyâ nda̱a̱'yo' ljo' na ñetcaⁿna' jâ sa̱a̱ tîcal'aayâ na ljo'. Ee ntyjaa' n'o̱o̱ⁿyâ na cal'o̱o̱ndyo' cha'xjeⁿ na cwil'aayâ. 10Ee quia ñet'o̱o̱ⁿyâ quii'ntaaⁿ'yo' tquia̱ⁿtya̱a̱ⁿyâ ñ'oom nda̱a̱'yo' juu ts'aⁿ na tiñe'cats'aa ts'iaaⁿ, meiⁿ ticatsona' na nlcwaaⁿ'aⁿ. 11Sa̱a̱ cwindya̱a̱yâ na ñ'eeⁿ' nt'omndyo' 'o na tiquil'a'yo' ts'iaaⁿ, cwe' cwiqueⁿndyo' na cwitii'ndyo' ljo' mach'eena' nt'omcheⁿ ntyjee'yo'. 12Nda̱a̱ nn'aⁿ na nmeiiⁿ' m'aⁿ, nc'e najndeii na matseixmaⁿ Ta Jesucristo, cwitsa̱'ntjo̱o̱ⁿyâ ndo' cwijñoom' ntyua̱a̱yâ 'o na cal'a'yo' ts'iaaⁿ na nntantjom'yo' 'naⁿ na macaⁿna' 'o. 13Ndo' 'o, nn'aaⁿya, ticwintqueⁿ'yo' na cwil'a'yo' yuu na maty'iomyana'. 14Queⁿ'yo' cwenta 'ñeeⁿ juu ts'aⁿ na tiñe'catseicanda̱ ñ'oom na cwil'uuyâ nda̱a̱'yo' nacjoo' cartawaañe. Ticala'quii'ndyo' ñ'eⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ cha nlco'tiana' ntyjeeⁿ. 15Sa̱a̱ tinc'om ndiaa'ndyo' ñ'eⁿñê, 'o cala'jndo̱'yo' ts'oom cha'xjeⁿ cwii ts'aⁿ na matseiyu'. 16Nqueⁿ na matsa̱'ntjoom na tseixmaaⁿ na tjaa ñomtiuu c'oom ts'aⁿ jo nnoom quiaaⁿ na 'o tjaa ñomtiuu c'om'yo' na cha'waa xjeⁿ ñequio cha'tso na cwiwinom'yo'. 17Ja Pablo, nnco̱ matseiljeiya xueya nacjoo' cartawaañe cha'xjeⁿ quits'aa cha'tso carta 'naⁿya. 18Juu naya na matseixmaⁿ Jesucristo, c'oomna' ñequio cha'tsondyo'. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\