2 Timoteo 1

1Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol 'naaⁿ' Jesucristo, Ty'o̱o̱ts'om ty'ioom tsiaaⁿwaañe ja nc'e na l'ue ts'oom, cha'xjeⁿ ñ'oom na jnda̱ tsoom na mañequiaaⁿ na cwita'ndo' añmaaⁿ nn'aⁿ na cwilajomndyena ñ'eⁿ Cristo Jesús. 2Matseiljeiya cartawaañe na matseicwano̱ⁿya juuna' na m'aaⁿ' 'u jndaaya Timoteo na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya. L'ue ts'o̱o̱ⁿ na nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ndo' Ta Jesucristo cwentaaya nntio'naaⁿndyena 'u ñequio naya na la'xmaⁿna, ñequio na wi' n'omna 'u tjaañomtiuu c'oom' jo nda̱a̱na. 3Naxuee ndo' natsjom quia na matseina̱ⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om, ñequii'cheⁿ quijaañjoom' ts'o̱o̱ⁿya 'u. Mandi'ntjo̱ⁿya nnoom ñequio na meiⁿcwii titia ntyjii cha'xjeⁿ tyol'a nn'aⁿ tsjaaⁿ na tuiindyo̱. 4Ñequii'cheⁿ macjaañjoom' ts'o̱o̱ⁿya na tiomna' ndaa n'om njom' quia na to̱ⁿ'ndyo̱ ndo' jeeⁿ ñe'canty'iannda'a 'u cha nñequiaana' na neiⁿya. 5Macjaañjoom' ts'o̱o̱ⁿ na jeeⁿ xcwe matsei'yu'ya' ts'om' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Najndyee tyotseiyu' tso'ndyo' tsaⁿtquiee Loida mati nquii tso'ndyo' Eunice ndo' mantyjiijndaa'ndyo̱ na mati 'u. 6Quia na tio̱o̱ l'o̱o̱ya nacjo', jnda' juu najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om cha nnda̱a̱ nndi'ntjom' nnoom. Cwil'uee'ndyu' juu naya'ñeeⁿ. 7Nchii Ty'o̱o̱ts'om mañequiaaⁿ na m'aaⁿya na nquiaaya. Jom mañequiaaⁿ na laxmaaⁿya najndeii na matseixmaaⁿ ñequio na c'o̱o̱ⁿya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ ndo' mati na queⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ xjeⁿ cantyja 'naaⁿya. 8Ja wa'njo̱o̱ⁿ w'aancjo, sa̱a̱ tinc'oom' na jnaⁿ' na nncwji'yuu'ndyu' cantyja 'naaⁿ' nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, meiⁿ tinc'oom' na jnaⁿ' cantyja 'naⁿya. Ñequio najndeii na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om, catseijomndyu' nawi' na cwiwino̱o̱ⁿya nc'e juu ñ'oom na cwiñequiaaya na macwji'n'maaⁿñê nn'aⁿ. 9Jnda̱ tjei'n'maaⁿñê jaa ndo' maqueeⁿ'ñê jaa na calaxmaaⁿya nn'aⁿ na maqueⁿño̱o̱ⁿ cwentaaⁿ'aⁿ nchii cwe' nc'e cwii nnom na jnda̱ ñel'aaya, sa̱a̱ nc'e na luaa' jnda̱ seijndaa'ñê ndo' na m'aaⁿ na wi' ts'oom jaa nc'e cwilajomndyo̱ ñ'eⁿ Cristo Jesús ee cwii tjo̱o̱cheⁿ na ncuaa tsjoomnancue, m'aaⁿ na candya' ts'oom jaa. 10Je' ma'mo̱o̱ⁿ na candya' ts'oom jaa na jnda̱ jndyo nquii na macwji'n'maaⁿ'ñe jaa, Jesucristo. Jom seityueeⁿ'eⁿ na jndeii na matseixmaⁿ juu na mach'ee na cwiwje nn'aⁿ. Cantyja 'naaⁿ' juu ñ'oom naya na cwiñequiaaya cwito'ñoom nn'aⁿ na ticantycwii na cwita'ndo'na. 11Ty'o̱o̱ts'om ty'ioom ts'iaaⁿ ja na nñequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ ndo' na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na majñoom ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ na ca'mo̱o̱ⁿya juuna' nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos. 12Nc'e na luaa' jo' chii mawino̱o̱ⁿya nawi'meiiⁿ, sa̱a̱ tic'o̱o̱ⁿ na jnaaⁿ'a na ljo' ee mawajnaⁿ'a nqueⁿ na ntyjaa' ts'o̱o̱ⁿ ndo' ntyjiijndaa'ndyo̱ na waa najndeii na matseixmaaⁿ na mach'eeⁿ cwenta juu na m'aaⁿya na quit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jom hasta xuee quia na nncu'xeeⁿ nn'aⁿ. 13Ñ'oom na xcweti na jnda̱ jndi' na tyoñequiaya njom', queⁿ' juuna' jo njom' cwii na ma'mo̱ⁿna' chiuu na ncjaam'aaⁿ' na matsei'yu'ya' ts'om' ndo' na c'oom' na wi' ts'om' nn'aⁿ nc'e na cwilajomndyo̱ ñ'eⁿ Cristo Jesús. 14M'aaⁿ Espíritu Santo quii' n'o̱o̱ⁿya, ñequio na mateijñeiⁿ jaa catsa' cwenta ñ'oom na jeeⁿ xcwe na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om lua̱a̱ya. 15Cha'xjeⁿ na jnda̱ jndi' cha'tsondye nn'aⁿ ndyuaa Asia jnda̱ 'ndyena ja. Quii'ntaaⁿ joona ñ'eⁿ Figelo ñequio Hermógenes. 16C'oom Ty'o̱o̱ts'om nawi' ts'oom nn'aaⁿ' Onesíforo ee jndye ndii' teijneiⁿ ja ndo' meiⁿ tîc'oom na jnaaⁿ'aⁿ na m'aaⁿya pra̱so. 17Ee quia na tyjeeⁿ'eⁿ ñjaaⁿ Roma tyoqueⁿñê na tyol'ueeⁿ ja hasta xjeⁿ na nljeiiⁿcheⁿ ja. 18Xuee quia na nncu'xeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ quiaaⁿ na nnc'oom na wi' ts'oom juu. 'U ntyji' na jeeⁿ t'maⁿ teijneiⁿ jâ tsjoom Éfeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\