2 Timoteo 2

1Quia jo' 'u jndaaya, c'oom'jndeii' ts'om' cantyja 'naaⁿ' naya na laxmaaⁿya nc'e na cwilajomndyo̱ ñ'eⁿ Cristo Jesús. 2'U jnda̱ ñejndi' ñ'oom na tyoñequiaya nda̱a̱ jndyendye nn'aⁿ, ñ'oom'ñeeⁿ caty'iom' ts'iaaⁿ nn'aⁿ na cwicantyjaa' n'om Ty'o̱o̱ts'om na nnt'mo̱o̱ⁿna joona' nda̱a̱ nt'omcheⁿ nn'aⁿ. 3'U cwiluiindyu' sondaro 'naaⁿ' Jesucristo. Jo' chii catseiquii ts'om' nawi' na mawi'noom' ee na mandi'ntjom nnoom. 4Tixocatii'ñe cwii sondaro ts'iaaⁿ na tseixmaⁿ tsjoomnancue, ee l'ue ts'oom na nquii ts'aⁿ na matsa̱'ntjom jom c'oom na ya ntyjii ñ'eñê. 5Ndo' maljoyu cantyja 'naaⁿ' cwii ts'aⁿ na maleinom na ñecwantjom, tixocwantjoom xeⁿ ticatseicaña̱a̱ⁿ ñ'oom na cwiqueⁿna nnoom. 6Ndo' mati ts'aⁿ na mach'ee ts'iaaⁿ jnda̱a̱ tseixmaaⁿ na jom nleil'uee'ñe jñeeⁿ na cwiwe' ntjoom'm. 7Yaya c'oom' ts'om' cantyja 'naaⁿ' ndyee nnom ñ'oommeiⁿ' na matsjo̱o̱ quia jo' nquii Ty'o̱o̱ts'om nñequiaaⁿ na nntsei'no̱ⁿ' joona'. 8Cjaañjoom' ts'om' cantyja 'naaⁿ' Jesucristo. Tuiiñê tsjaaⁿ rey David na jndyowicantyjoo', tando'xcoom jnda̱ na tueeⁿ'eⁿ. Luaa' ñ'oom na mañequia nda̱a̱ nn'aⁿ na cantyja 'naaⁿ' juuna' macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ. 9Nc'e na mañequiaya ñ'oom nayawaañe jo' na wi' matjo̱ⁿ, ndo' jnaaⁿ' jo' na chu'tyeⁿndyo̱ ñ'eⁿ l'uaancjo cha'xjeⁿ cwii ts'aⁿ na t'maⁿ jnaaⁿ', sa̱a̱ ñ'oom naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om xocanda̱a̱ nla'tyeⁿ nn'aⁿ juuna'. 10Jo' chii matseiquii ts'o̱o̱ⁿ cha'tso na matjo̱ⁿ cha nnteijndeiina' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ cha mati nnto'ñoomna na macwji'n'maaⁿñê joona nc'e Cristo Jesús, juu jo' na jeeⁿ jndana' ndo' na ticantycwii na matseixmaⁿ ts'aⁿ juuna'. 11Ñ'oomwaa jeeⁿ mayuu' juuna': Xeⁿ la'xmaaⁿya l'oo cantyja 'naaⁿ' Jesucristo mati nntando̱o̱'a ñequioñê, 12xeⁿ cwila'jomndyo̱ nawi' na tjoom, mati nla'jomndyo̱ cantyja na matsa̱'ntjoom, sa̱a̱ xeⁿ cwitjei'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ'aⁿ, mati nncwji'ñê cantyja 'naaⁿya. 13meiⁿ xeⁿ jaa tila'canda̱a̱ya sa̱a̱ jom ñequii'cheⁿ na matseicaña̱a̱ⁿ, ee tixocanda̱a̱ nncwji'ñe cheⁿnqueⁿ cantyja na matseixmaaⁿ. 14Catseilcwii'ndyu' ñ'oommeiiⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. Ñequio na ndo' Ty'o̱o̱ts'om catsa̱'ntjom' na tacala'ntja'ndyena na cwe' cantyja 'naaⁿ ñ'oom na niom naquii' ntaaⁿ'yo' ee tjaa 'ñeeⁿ mateijndeiina', ndo' yacheⁿ matseiñ'eeⁿ'ñena' nn'aⁿ na cwindye. 15Catseijndu' naquii' ts'iaaⁿ na mache' cha nncjaawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿndyu', quia jo' xocats'aana' na tia ntyji' ee cwiluiindyu' mosoom'm na xcwe mandi'ntjom nnoom. Catsei'no̱ⁿ' chiuu ma'mo̱ⁿ ñ'oom na mayuu' ndo' xcwe ca'mo̱ⁿ' juuna'. 16Tintseijomndyu' ñ'oom na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo na cwila'neiⁿ nn'aⁿ na cwe' cwila'ñ'eeⁿ'to ndyuee. Ee naⁿ'ñeeⁿ yacheⁿ wjaachuuna' joona na 'ool'atina natia. 17Ndo' mati ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿna wjaanty'eena' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cha'cwijom cwii tycu. Maluaa' mach'eena' ñequio ñ'oom na ma'mo̱ⁿ Himeneo ñequio Fileto, 18joona jnda̱ to̱ⁿ'ndyena ñequio ñ'oom na mayuu', ee cwiluena na jnda̱ teinom na nlcwinnda' nn'aⁿ na jnda̱ tja̱, ndo' na laa'ti' ñ'oom na cwiñequiana, matseityuii'na' na cwila'yu'ya n'om nt'omcheⁿ nn'aⁿ. 19Sa̱a̱ jnda̱ tqueⁿtyeⁿ Ty'o̱o̱ts'om ñ'oom na matseijomna' cha'na tsiaⁿtsjo̱', na teiljeiina': “Mawajnaaⁿ'ya Ty'o̱o̱ts'om cha'tsondye nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaaⁿ'aⁿ”, ndo' mati waa cwiicheⁿ ñ'oom'm na matsona': “Cha'tsondye nn'aⁿ na cwilcwii'na xuee' Ty'o̱o̱ts'om, catjeii'ndyena cantyja 'naaⁿ' natia.” 20Waa' cwii tsaⁿtya, jndye nnom 'naⁿ niom na cwiwil'ue. Nt'om joona' tuii ñequio s'om cajaⁿ ndo' s'om xuee, sa̱a̱ nt'om tuiina' ñ'eⁿ n'oom oo ts'ocachu. Nt'om joona' cwiwil'uena' ts'iaaⁿ na ya sa̱a̱ nt'om joona' cwiwil'uena' ts'iaaⁿ na cwe' cwantindyo. 21Cha na nnda̱a̱ nleil'uee'ñe Ty'o̱o̱ts'om jaa cwii ts'iaaⁿ na jnda, macaⁿna' na cala'xmaaⁿya na lju' n'o̱o̱ⁿya, na cwitjei'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ' natia, quia jo' nnda̱a̱ nleil'uee'ñê jaa cwii ts'iaaⁿ na ya juuna'. 22Tica'ndiindyu' na wjaañ'oomna' 'u ñ'eⁿ natia na cwila'queeⁿ n'om nn'aⁿ na cje m'aⁿ. Catseijomndyu' ñequio nn'aⁿ na 'oom'aⁿ cantyja na maty'iomyana', ñequio nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ñequio nn'aⁿ na m'aⁿ na wi' n'om ntyjee, ñequio nn'aⁿ na ya m'aⁿ ñ'eⁿ nt'omcheⁿ tjaa'naⁿ ndia' cachona. 23Tintseijomndyu' ñequio ñ'oom na cwe' cwila'ñ'eeⁿ'to ndyuee nn'aⁿ na tjaa ljo' mateijndeiina' ee ntyji'ya' na cwe' jnaaⁿ' jo' na cwila'ntja'ndye nn'aⁿ. 24Ee ts'aⁿ na mandi'ntjom nnom Ty'o̱o̱ts'om, ticatsona' na nntii'ñe ndia'. Jom matsona' na c'oom na ya ts'aⁿñe ñequio cha'tsondye nn'aⁿ, ndo' tseixmaaⁿ ts'aⁿ na 'naaⁿ' m'mo̱ⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ, tintseitioom na ndioomndye nn'aⁿ na cwila'tjo̱o̱ndye nnoom. 25Nn'aⁿ na cwila'wendye nacjoom'm macaⁿna' na m'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱na ñequio na nioom' ts'oom na ntyjaa' ts'oom na nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om na nlcwe' n'omna ndo' na nla'no̱ⁿ'na ñ'oom na mayuu', 26cha nntseijndo̱'na' n'omna ndo' na nndyaandyena cantyja 'naaⁿ' juu teinco' na seijndaa'ñe tsaⁿjndii na maleichom joona pra̱so na cwil'ana yuu na l'ue ts'oom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\