2 Timoteo 3

1Catsei'no̱ⁿ' na ncuee na macanda̱ wi'ti nntjoom nn'aⁿ. 2Ee quia ljo'cheⁿ nnc'om nn'aⁿ na cwila'neiiⁿ'ndye cheⁿnquieena. Neiiⁿna s'om. Cwila't'maaⁿ'ndye cheⁿnquieena. Cwila's'andyena, cwila'lcundyena. Cwit'mo̱o̱ⁿna na ticuee' n'omna nquii Ty'o̱o̱ts'om. Xola'canda̱na ñ'oom na cwilue lotyena, londyeena. L'o̱na cwe' na wi' n'om naⁿ'ñeeⁿ joona. Xocala't'maaⁿ'ndyena ñ'oom na cwila'yu' nn'aⁿ ñequio Ty'o̱o̱ts'om. 3Tixoc'omna na wi' n'omna nc'iaana, l'o̱na meiiⁿ wi' cwitjoom naⁿ'ñeeⁿ. Cwila'tjomna cantu, tixoqueⁿndye cheⁿnquieena xjeⁿ cantyja 'naaⁿna. Jeeⁿ wi'ndyena ñequio nn'aⁿ, macwi'oona nacjoo' cha'tso na la'xmaⁿ na ya. 4Cwil'ueena yuu na nlco'wi'na' nc'iaana nc'e cwe' ljoljo na ya m'aⁿna ñ'eⁿ naⁿ'ñeeⁿ. M'aⁿna na ti'maaⁿ' n'omna. Cwitjeii'yandye cheⁿnquieena. Cwil'ueena yuu na tomti na nñequiaana' na neiiⁿ nquieena nchii yuu na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 5Cwil'ana na ndoo' jeeⁿ cwila't'maaⁿ'ndyena sa̱a̱ cantyja na cwil'ana macwji'na' na waa najndeii ñ'oom na cwila'jomndyena. Tintseiquii'ndyu' ñequio nn'aⁿ na nmeiiⁿ' cwil'a. 6Naⁿ'ñeeⁿ laxmaⁿna nn'aⁿ na cwiquie l'aa nn'aⁿ, ndo' cwinquioo'nn'aⁿna yolcu na jeeⁿ cwila'tjo̱o̱ndye, na joona m'aⁿna xjeⁿ 'naaⁿ' na queeⁿ n'omna, 7ñe'quii'cheⁿ ñe'candye yolcu'ñeeⁿ meiⁿnquia ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ sa̱a̱ tileicala'no̱ⁿ'na cwaaⁿ ñ'oom na mayuu'. 8Ndo' cha'xjeⁿ naⁿcalua' Janes ñequio Jambres jla'wendyena nacjoo' Moisés, mati naⁿm'aⁿ' cwilawendyena nacjoo' ñ'oom na mayuu', la'xmaⁿna nn'aⁿ na ntjeiⁿ nqueⁿ, ndo' joona cantyja na matseiyu'ya ts'om ts'aⁿ ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om, macwji'ndyo̱na' joona. 9Sa̱a̱ nn'aⁿ na nmeiiⁿ' cwinquio'nn'aⁿ xocwiyo na luaa' cwil'ana ee cha'xjeⁿ jla'no̱ⁿ' nn'aⁿ na joo we naⁿ'ñeeⁿ na tyola'wendyena nacjoo' Moisés tyom'aⁿna na ntjeiⁿ nqueⁿna, mati cha'tso nn'aⁿ nnc'ooliu na majo'ti laxmaⁿ naⁿm'aⁿ'. 10Sa̱a̱ mawajnaⁿ'ya' chiuu tseixmaⁿ ñ'oom na ma'mo̱o̱ⁿ, ntyji' chiuu waa ts'iaaⁿ na teijnoomya, ñequio na matseiyu'ya cwii ts'o̱o̱ⁿya, ndo' na m'aaⁿ nioomcheⁿ ts'o̱o̱ⁿ, ntyji' chiuu waa na jnda ntyjiiya Ty'o̱o̱ts'om, ndo' na wi'ts'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ, ndo' mati na tica'ndiinc'uaa'ndyo̱, 11mantyji' na tyontyjo̱ nn'aⁿ ja ndo' nawi' na tyowino̱o̱ⁿ. Mantyji' chiuu tjo̱ⁿ tsjoom Antioquía, Iconio ndo' Listra, ta'wi' nn'aⁿ ja jo' jo'. Sa̱a̱ seicandyaañe Ty'o̱o̱ts'om ja cantyja 'naaⁿ cha'tso nmeiⁿ'. 12Ee ñ'oom na mayuu' na cha'tsondye nn'aⁿ na ñe'c'omna na xcwee' n'omna cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús, maxjeⁿ wi' ncwinomna. 13Ee nn'aⁿ na wi'ndye ndo' nn'aⁿ na cwinquio'nn'aⁿ, yacheⁿ cwajndiiti nñequio'nn'aⁿndye ntyjeena. 14Sa̱a̱ 'u je' c'om'tyeⁿ' cantyja 'naaⁿ' cha'tso na jnda̱ sei'naⁿ' ndo' na matsei'no̱ⁿ' na mayuu'na', ee mawajnaⁿ'ya' 'ñeeⁿ joona na t'mo̱o̱ⁿna juuna' njom'. 15Ee xjeⁿ na cachjoondyu'cheⁿ tajnaⁿ' ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeiina' tandyo xuee. Juuna' matseijndo̱'na' ts'om' ndo' mañequiaana' na nlui'n'maaⁿndyu' nc'e na matsei'yu'ya ts'om' ñequio Cristo Jesús. 16Cha'tso ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om teiljeiina' jndye ñ'oom' nqueⁿ ndo' ts'iaaⁿ'na' na ma'mo̱ⁿna' nnom ts'aⁿ, ndo' na nntseitia'na' ts'aⁿ quia tixcwe wjaam'aaⁿ, ndo' na nlco'xcwena' ts'aⁿ, mati na m'mo̱ⁿna' nnom ts'aⁿ na c'oom cantyja na maty'iomyana', 17cha ts'aⁿ na cwiluiiñe cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om canda̱a̱'ya m'aaⁿ c'eeñê na nnts'aaⁿ cwii cwii nnom ts'iaaⁿ na ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\