Hechos 11

1Nquiee apóstoles ñequio nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwilayu' ts'o̱ndaa Judea, jndyena na mati nn'aⁿ na nchii judíos jnda̱ to'ñoomna ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 2Sa̱a̱ jnda̱ na tjalcwe' Pedro Jerusalén, nt'om nn'aⁿ judíos na cwilayu' jla'tia'na jom. 3Tyoluena nnoom: —¿Chiuu na tja' na m'aⁿ nn'aⁿ na nchii judíos ndo' chiuu na tcwa' ñ'eⁿndyena? 4Quia jo' Pedro to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na tcuu tcuu tsoom nda̱a̱na cha'tso na tuii. 5Tsoom: —Tyom'aaⁿya tsjoom Jope. Yocheⁿ na matseina̱ⁿya nnom Ty'o̱o̱ts'om waa na tco'na' no̱o̱ⁿya. Nty'iaya cwii 'naⁿ cha'cwijom cwii liaa tsca'ndyu' tmeiⁿ na chu'tyeⁿ ñequiee nquina'. Cañoom'luee jnaⁿna', tioona' xjeⁿ yuu na m'aaⁿya. 6Quia na nty'iayaya ljo' njom, jo' na ndo̱o̱'a na njom quioo' xiom' ñequio quioo' jnda̱a̱ ndo' quioo' na cwi'ootsco̱o̱'ndye ñequio cantsaa. 7Ndo' jndii na seineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om no̱o̱ⁿ, matsoom: “Quicantyja' Pedro. Catseicue' quioo' nlqui'.” 8Sa̱a̱ tsjo̱o̱: “Xoquia̱ Ta, ee ja tijoom ñetquia̱a̱ meiⁿnquia nnom na cwe' cwantindyo oo na tilju' tseixmaⁿna'.” 9Na jnda̱ we t'o̱nnda' Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ cañoom'luee, matsoom no̱o̱ⁿya: “'Naⁿ na jnda̱ tqua̱a̱ⁿya na lju' tseixmaⁿna' 'u tintsu' na cwajndiina'.” 10Cwii ndyee ndii' seineiⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Jnda̱ chii cha'waa juuna' tjalcwe'nnda'na' cañoom'luee. 11Majuu xjeⁿ'ñeeⁿ tyjee' ndyee ts'aⁿ w'aa yuu na tyom'aaⁿyaya. Jnaⁿ naⁿ'ñeeⁿ tsjoom Cesarea na jñom ts'aⁿ joona na quiocal'ueena ja. 12Ndo' tso Espíritu no̱o̱ⁿ na cjo̱ ñ'eⁿndyena na meiⁿcwii ñomtiuu tic'o̱o̱ⁿ. Mati yom nn'aaⁿya nmeiiⁿ na cwilayu' ty'eñ'eeⁿna ñ'eⁿndyo̱. Cha'tsondyô̱ saquia̱a̱'â naquii' waa' tsaⁿ'ñeeⁿ. 13Ndo' tso tsaⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱yâ na nty'iaaⁿ'aⁿ cwii ángel na meintyjee' quii' waⁿ'aⁿ. Matso nnoom: “Cajñom' nn'aⁿ na c'oona Jope na nnc'ooc'omna Simón tsaⁿ na mati jndyu Pedro. 14Jom nntsoom njom' chiuu waa na nntsa' cha nlui'n'maaⁿndyu' nncu' ndo' mati cha'tso nn'aⁿ wa'.” 15Ndo' quia jnda̱ to̱'a na matseina̱ⁿya nda̱a̱na to'ñoomna Espíritu Santo naquii' n'omna cha'xjeⁿ na to'ño̱o̱ⁿ jaa jom xuee'ñeeⁿcheⁿ. 16Xjeⁿ'ñeeⁿ tjañjoom' ts'o̱o̱ⁿ ñ'oom na seineiⁿ Ta Jesús na matsoom: “Juan tyotseits'oomñê nn'aⁿ ñequio ndaatioo sa̱a̱ 'o xuii' na nleits'oomndyo'. Ee njñom Ty'o̱o̱ts'om Espíritu Santo naquii' n'om'yo'. Luaa' waa na nleits'oomndyo'.” 17Quia jo' mañecwii xjeⁿ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na to'ñoomna Espíritu Santo naquii' n'omna cha'xjeⁿ tquiaaⁿ na to'ño̱o̱ⁿ jaa jom quia na jlayuu'a ñequio Ta Jesucristo. Quia jo' ¿'ñeeⁿ cwiluiindyo̱ ja na nntseitsaaⁿ'ndyo̱ Ty'o̱o̱ts'om? 18Nn'aⁿ na cwilayu' tsjoom Jerusalén quia na jndyena ñ'oommeiⁿ' jla'cheⁿna. Tyolat'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om. Tyoluena: —Cwa mati nn'aⁿ na nchii judíos mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na ticantycwii na cwitando' añmaaⁿna quia cwilcwe' n'omna. 19Jnda̱ na jla'cuee' nn'aⁿ Esteban jnaⁿna' na tyoco'wi'na' nn'aⁿ na cwilayu'. Jo' chii jndyendye naⁿ'ñeeⁿ t'oom'ndyena, jleinomna. Nt'om ty'e hasta ndyuaa Fenicia ñequio ndyuaaxeⁿncwe Chipre ñequio tsjoom Antioquía. Jo' jo' tyola'neiⁿna ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ ñequii'cheⁿ nda̱a̱ nc'iaana nn'aⁿ judíos, 20quii'ntaaⁿna ñ'eeⁿ'ndye nt'om nn'aⁿ na jnaⁿ ndyuaaxeⁿncwe Chipre ñequio nn'aⁿ na jnaⁿ tsjoom Cirene. Naⁿ'ñeeⁿ jnda̱ na tquiena tsjoom Antioquía, mati tyola'neiⁿna ñ'oom naya cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos. 21Tyoteijndeii Ty'o̱o̱ts'om joona. Jo' chii jndye nn'aⁿ lcwe' n'om, jlayu' ñequio Ta Jesús. 22Ndo' tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ Jerusalén, jnda̱ na jndyena na ljo', jñoomna Bernabé tsjoom Antioquía. 23Jnda̱ na tueⁿ'eⁿ nty'iaaⁿ'aⁿ na t'maⁿ matio'naaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ na jnda̱ jlayu'. Quia jo' s'aana' na jeeⁿ neiiⁿ'eⁿ. Ndo' cha'tsondyena tyotseijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'omna na ñe'cwii cala'tiuuna na caljoo'ndyetyeⁿna cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús. 24Jeeⁿ ya ts'aⁿñe Bernabé, too' naquii ts'oom m'aaⁿ Espíritu Santo ndo' na matseiyu'ya ts'oom. Jo' chii majndyendyeti nn'aⁿ tyolayu' ñequio Ta Jesús. 25Jnda̱ jo' tjaaⁿ tsjoom Tarso na tjacal'ueeⁿ Saulo. 26Jnda̱ na ljeiiⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ jndyoñ'oom juu Antioquía. Cha'waa cwii chu tyotjomndyena jo' jo' ñequio tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. Jndye nn'aⁿ tyot'mo̱o̱ⁿna nda̱a̱. Ndo' nn'aⁿ tsjoom Antioquía'ñeeⁿ, joona najndyee jla'cajndyuuna cristianos joo nn'aⁿ na cwilayu' ñequio Cristo. 27Ncuee'ñeeⁿ nt'om nn'aⁿ na tyoñe'quia ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om jlui'na Jerusalén, ty'ena Antioquía. 28Cwiindye joona, ts'aⁿ na jndyu Agabo, teicantyjaaⁿ ndo' nc'e na seijndo̱' Espíritu ts'oom tsoom na cwajndii nleijndo' cha'waa ndyuaa'ñeeⁿ. Ndo' ñ'oom na tsoom seicanda̱a̱'ñena' quia tyom'aaⁿ Claudio tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ tsjoom Roma. 29Jo' chii nn'aⁿ na cwilayu' tsjoom Antioquía jla'jndaa'ndyena na nl'ana naya tsjo̱'ñjeeⁿ nn'aⁿ na cwilayu' na m'aⁿ ndyuaa Judea nc'e na matseitjo̱o̱na' naⁿ'ñeeⁿ. Cwii cwii ts'aⁿ nnteijneiⁿ cantyjati na nnda̱a̱ nnts'aaⁿ. 30Luaa' tyol'ana. Ndo' tsjo̱'ñjeeⁿ na tyola'tjomna tquiana joona' l'o̱ Bernabé ñ'eⁿ Saulo. Ty'echo naⁿ'ñeeⁿ s'om'ñeeⁿ na m'aⁿ nn'aⁿ na cwiluiitquiendye quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na cwilayu' ts'o̱ndaa Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\