Hechos 13

1Tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ tsjoom Antioquía, quii'ntaaⁿna tyom'aⁿ profetas ndo' ñ'eeⁿ nn'aⁿ na tyot'mo̱o̱ⁿ. Joo naⁿ'ñeeⁿ Bernabé ñ'eⁿ Simón, tsaⁿ na cwiluena negro juu, ndo' Lucio ts'aⁿ tsjoom Cirene ñ'eⁿ Manaén ndo' Saulo. Ndo' juu Manaén ñecwii ty'ewijnda̱na ñ'eⁿ Herodes tsaⁿ na tyotsa̱'ntjom ts'o̱ndaa Galilea. 2Cwii xuee na cwila't'maaⁿ'ndye naⁿ'ñeeⁿ Ty'o̱o̱ts'om, ndo' cwilacwe'jndo'ndyena, juu xjeⁿ'ñeeⁿ tso Espíritu Santo nda̱a̱na: —Catjeii'ndyo̱'yo' Bernabé ñ'eⁿ Saulo na nnc'oona ts'iaaⁿ na t'io̱ⁿya joona. 3Quia jo' jlacwejndo'ndyetina, ndo' tyola'neiⁿtina nnom Ty'o̱o̱ts'om. Jnda̱ chii tioona lueena nacjoo naⁿ'ñeeⁿ ndo' jñoomna joo na c'oo ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. 4Jo' chii Bernabé ñ'eⁿ Saulo ty'ena yuu na jñom Espíritu Santo joona. Ty'ecuena tsjoom Seleucia. Jo' jo' jnaⁿna ty'ena ñ'eⁿ w'aandaa na nlquiena ndyuaaxeⁿncwe Chipre. 5Ndo' jnda̱ na tquiena tsjoom Salamina, quia jo' tyoñe'quiana ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om naquii' lan'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos. Ndo' Juan, ts'aⁿ na mati jndyu Marcos, tyocañ'eeⁿ ñ'eⁿndyena na tyoteijneiⁿ joona. 6Tei'nomna cha'waa ndyuaaxeⁿncwe'ñeeⁿ. Tquiena hasta tsjoom Pafos. Jo' jo' jliuna cwii tsaⁿcalua', ts'aⁿ judío na tyoch'ee na profeta juu sa̱a̱ tiyuu' ñ'oom tyoñequiaa. Jndyu tsaⁿ'ñeeⁿ Barjesús. 7Tyocañ'eⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'eⁿ tsaⁿ na tyotsa̱'ntjom na jndyu Sergio Paulo ts'aⁿ na jeeⁿ jndo̱' ts'om. Ndo' Sergio'ñeeⁿ tqueeⁿ'ñê Bernabé ñ'eⁿ Saulo ee ñe'cañeeⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 8Tsaⁿcalua'ñeeⁿ waa cwiicheⁿ xueⁿ'eⁿ na jñoom Elimas. Jom ñe'catseitsaaⁿ'ñê naⁿ'ñeeⁿ na tacala'neiⁿna nnom ts'aⁿ na matsa̱'ntjom ndo' seijneiⁿ na tintseiñ'oom'ñe tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ naⁿ'ñeeⁿ, ee tical'ue ts'oom na nntseiyu' juu. 9Jo' chii Saulo na mati jndyu Pablo, cha'waañ'eⁿ naquii' ts'oom too' Espíritu Santo, nquiee nty'iaaⁿ'aⁿ tsaⁿcalua'ñeeⁿ. 10Matsoom nnom tsaⁿ'ñeeⁿ: —'U ts'aⁿ na jeeⁿ t'maⁿ manquiu'nn'aⁿ' ndo' na jeeⁿ tia ts'aⁿndyu', 'u jnda tsaⁿjndii. 'U na jndoo' cha'tso nnom na ya, ¿Aa tixocja'meintyje' na matsei'cu' na nnc'ooquie' nn'aⁿ nato na yuu cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om? 11Na nmeiiⁿ' mache' m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om nacjo'. Jo' chii nnc'oom' na nchjaⁿ'. Ndo' cwantindyo xuee taxocanty'ia' naxueeñe ñe'quioom'. Ndo' mañoom' s'aana' cha'cwijom tioo nchquiuts'o nacjoom'm ndo' s'aana' ntyjeeⁿ najaaⁿñe. Tyol'ueeⁿ ts'aⁿ na nnt'uii ts'o̱o̱ⁿ na wjaañ'oom jom ee na titquioom'm. 12Ndo' ts'aⁿ na matsa̱'ntjom, quia na nty'iaaⁿ'aⁿ na luaa' tuii seiyoom'm ee jeeⁿ tjawee' ts'oom ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿna cantyja 'naaⁿ' Ta Ty'o̱o̱ts'om. 13Quia jo' Pablo ñequio nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê jlui'na tsjoom Pafos. Tuo̱na w'aandaa. Ty'ena, tquiena tsjoom Perge ndyuaa Panfilia. Jo' jo' 'ndii Juan joona, tjalcweeⁿ'eⁿ Jerusalén. 14Jnda̱ jo' jlui'na Perge, ty'ety'etina. Tquiena tsjoom Antioquía ndyuaa Pisidia. Ndo' xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ judíos ty'equie'na naquii' wats'om 'naaⁿ naⁿ'ñeeⁿ ndo' ty'emeindyuaandyena. 15Jnda̱ jo' sei'naaⁿ' ts'aⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ñ'oom na tyola'ljeii profetas, jnda̱ chii nn'aⁿ na cwiluiitquiendye cantyja 'naaⁿ' wats'om'ñeeⁿ jluena nnom Pablo ñ'eⁿ Bernabé: —'O nn'aaⁿya xeⁿ waa na ñe'calajndo̱'yo' n'o̱o̱ⁿyâ, candu'yo' nndya̱a̱yâ. 16Jo' chii teicantyja Pablo, seintyjaaⁿ ts'o̱o̱ⁿ na cala'cheⁿna. Matsoom: —'O nn'aaⁿya tsjaaⁿ Israel ñ'eⁿ nt'omndyo' 'o na mati cwila't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om, candye'yo' ñ'oom na nntsjo̱o̱: 17Nquii Ty'o̱o̱ts'om cwentaa jaa nn'aⁿ Israel tjeii'ñê welooya na ñet'om teiyo cwentaaⁿ'aⁿ. S'aaⁿ na teit'maⁿ tmaaⁿ' joona yocheⁿ na tyom'aⁿyana ndyuaa Egipto, ndo' jnda̱nquiacheⁿ ñequio najneiⁿ tañom'm joona, tjeiiⁿ'eⁿ joona ndyuaa'ñeeⁿ. 18Tyotseiquii ts'oom ñ'eⁿndyena cha'na wen'aaⁿ ntyu quia tyom'aⁿna nndyuaa yuu tjaa nn'aⁿ c'oom. 19Jnda̱ chii tquiaaⁿ na jndaana ndyuaa Canaán ee seityueeⁿ'eⁿ ntquiee' ntmaaⁿ' nn'aⁿ na ñet'om ndyuaa'ñeeⁿ cha jo' jo' nnc'om joona. 20Jnda̱ jo' tqueeⁿ na tyotsa̱'ntjom jwe joona cha'na cwii ñequiee siaⁿnto waljoo' wen'aaⁿ nchoo' qui ntyu. Tyotsa̱'ntjom naⁿ'ñeeⁿ joona hasta na macanda̱ cwii t'oom profeta Samuel. 21Xjeⁿ'ñeeⁿ tyotaⁿna nnom Ty'o̱o̱ts'om na nñequiaaⁿ cwii rey na nntsa̱'ntjom joona. Ndo' ty'ioom ts'iaaⁿ'ñeeⁿ Saúl jnda Cis, tsjaaⁿ 'naaⁿ' Benjamín, na tsaⁿ'ñeeⁿ sa̱'ntjom joona cwii wen'aaⁿ ntyu. 22Jnda̱ jo' tjeiiⁿ'eⁿ tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' ty'ioom ts'iaaⁿ'ñeeⁿ David. Tyotsoom cantyja 'naaⁿ' juu: “Juu David jnda Isaí, nts'aaⁿ cha'xjeⁿ cjaawee' ts'o̱o̱ⁿ. Cha'tso na l'ue ts'o̱o̱ⁿ nntseicana̱a̱ⁿ.” 23Nquii David'ñeeⁿ, matsjaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ Jesús, tsaⁿ na macwji'n'maaⁿñe nn'aⁿ Israel cha'xjeⁿ ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ. 24Cwii tjo̱o̱cheⁿ na nnto̱' Jesús ts'iaaⁿ na ty'iom Ty'o̱o̱ts'om jom tyom'aaⁿ Juan, tyoñequiaaⁿ ñ'oom nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ Israel. Tyotsoom nda̱a̱na na calcwe' n'omna ndo' cwits'oomndyena. 25Quia na jnda̱ majaatseicanda̱a̱'ñe Juan ts'iaaⁿ na tyotseixmaaⁿ, tsoom: “'O m'aaⁿ' n'om'yo' na ja ts'aⁿ na nndyocwji'n'maaⁿñe 'o sa̱a̱ nchii jom ja. Jom manncwjeeⁿ'eⁿ ndo' t'maⁿ tseixmaaⁿ. Ja meiⁿ cwe' lcoom'm ticatseixmaⁿya na nntseicanaⁿ'a.” 26Tsoti Pablo nda̱a̱na: —'O nn'aaⁿya, nt'omndyo̱ jaa cwiluiindyo̱ tsjaaⁿ 'naaⁿ' Abraham ndo' nt'omndyo' 'o nchii jo' sa̱a̱ mati cwila't'maaⁿ'ndyo' Ty'o̱o̱ts'om. Nda̱a̱ jaa na cha'tsondyo̱ seicwanom Ty'o̱o̱ts'om ñ'oomwaa na ma'mo̱ⁿna' nda̱a̱ya chiuu cal'aaya cha nlui'n'maaⁿndyo̱. 27Nn'aⁿ na m'aⁿ Jerusalén ñequio nn'aⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱na ticala'no̱ⁿ'na 'ñeeⁿ cwiluiiñe Jesús. Ee meiiⁿ ticwii cwii xuee na cwita'jndyeena cwila'naaⁿna ñ'oom na tyola'ljeii profetas sa̱a̱ ticala'no̱ⁿ'na na matseineiⁿ ñ'oom'ñeeⁿ cantyja 'naaⁿ' Jesús. Jo' na manquieetona tquiana jnaaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ tso ñ'oom'ñeeⁿ na nntjoom. 28Meiⁿ tîcatseixmaaⁿ na nncueeⁿ'eⁿ ee meiⁿcwii jnaaⁿ'aⁿ tjaa'naⁿ, sa̱a̱ tyotaⁿna nnom Pilato na cueeⁿ'eⁿ. 29Jnda̱ na jlacanda̱a̱'ndyeñ'eⁿna cha'tso ñ'oom cha'xjeⁿ na matso ljeii 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na nntjom Jesús, tyjeendye nn'aⁿ jom ts'oom'naaⁿ. Chii ty'ecat'iuuna jom quii' tsei'tsuaa. 30Sa̱a̱ s'aa Ty'o̱o̱ts'om na tando'xcoom. Je' tac'oomñê quii'ntaaⁿ l'oo. 31Ndo' nn'aⁿ na tyocañ'eeⁿ ñ'eⁿñê na jnaⁿna Galilea na ty'ewana Jerusalén jndye xuee tyonty'iaatina jom jnda̱ na wando'xcoom. Je' majoona cwitjei'yuu'ndyena cantyja 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. 32’Jo' chii cwiñequiaayâ ñ'oom naya nda̱a̱'yo' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ welooya na ñet'om teiyo na nnts'aaⁿ. 33Ndo' je' nda̱a̱ jaa nn'aⁿ tsjaaⁿ joona jnda̱ seicanda̱a̱'ñê ñ'oom'ñeeⁿ ee wando'xco Jesús jnda̱ na tue'. Teiyo teiljeii ñ'oom naquii' salmo jnda̱ we na matsona': “'U cwiluiindyu' ti'jndaaya ndo' xuee je' ma'mo̱o̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ na cwiluiindyo̱ tsotye'.” 34Jnda̱ t'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ na nncwando'xco Jesús jnda̱ na tueeⁿ'eⁿ, meiⁿ xocato̱o̱' sei'ts'o 'naaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ matso salmo jnda̱ we. Matsona': “Nntio'naaⁿndyo̱ 'o cha'xjeⁿ ñ'om na tsjo̱o̱ nnom David na nnts'aa.” 35Mati teiljeii ñ'oom naquii' cwiicheⁿ salmo na ndoo' matseineiⁿ nquii Jesús. Matsona': “'U xonquiaa' na nnto̱'ndyo̱ ee na cwiluiindyo̱ ti'jnda' na lju' ts'o̱o̱ⁿya jo njom'.” 36David, tsaⁿ na seiljeii ñ'oom'ñeeⁿ ñejndi'ntjoom nda̱a̱ nn'aⁿ cha'xjeⁿ na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. Jnda̱ chii tueeⁿ'eⁿ. Ty'ecat'iuu nn'aⁿ jom yuu tjacant'iuu'ndye weloom'm na ñet'om teiyocheⁿ ndo' to̱'ñê. 37Sa̱a̱ Jesús tîcato̱o̱'ñê. S'aa Ty'o̱o̱ts'om na tando'xcoom. 38Jo' chii 'o nn'aaⁿya, cala'no̱ⁿ'yo' ñ'oom na cwiñequiaayâ nda̱a̱'yo', ee cantyja 'naaⁿ' jom jo' na matseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om jnaⁿ'yo'. 39Cantyja 'naaⁿ' ljeii na tqueⁿ Moisés xocalui'n'maaⁿñe ts'aⁿ. Sa̱a̱ cantyja 'naaⁿ' Jesús meiⁿcwi'ñeeⁿcheⁿ ts'aⁿ na nntseiyu' ñ'eⁿñê nlui'n'maaⁿñe. 40Jo' chii queⁿ' queⁿ'yo' cwenta cha tintjom'yo' cha'xjeⁿ matso ñ'oom na tyola'ljeii profetas. 41Tyoluena: Queⁿ'yo' cwenta 'o nn'aⁿ na ticuee' n'om'yo' ñ'oom na mayuu'. Catseicaty'uena' 'o. Ndo' na nntsuundyo'. Ee ncuee na cwitando'yo' ja Ty'o̱o̱ts'om nnts'aa ts'iaaⁿ t'maⁿ na nntseicaty'uena' 'o, na xocala'yu'yo' ñ'eⁿndyo̱ meiiⁿ na nntso ts'aⁿ nda̱a̱'yo' na cal'a'yo' na ljo'. 42Jnda̱ na seineiⁿ Pablo jlueeⁿ'eⁿ naquii' wats'om'ñeeⁿ ñequio nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿñê. Ndo' nn'aⁿ na nchii judíos tyol'ana ty'oo nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ na cala'neiⁿtina ñ'oom'ñeeⁿ nda̱a̱na cwiicheⁿ xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ judíos. 43Quia na jnda̱ t'oom'ndye nn'aⁿ na tyotjomndye wats'om'ñeeⁿ jndye nn'aⁿ ty'elajomndyena ñ'eⁿ Pablo ñ'eⁿ Bernabé. Ñ'eeⁿ nn'aⁿ judíos ndo' ñ'eeⁿ nn'aⁿ na nchii judíos sa̱a̱ ñequio na xcwee' n'omna cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ nn'aⁿ judíos. Pablo ñ'eⁿ Bernabé tyolajndo̱'na n'om naⁿ'ñeeⁿ na tyeⁿ c'omna na quit'maⁿ n'omna Ty'o̱o̱ts'om ee jom matseixmaaⁿ naya. 44Quia na tue'ntyjo̱nnda' xuee na cwita'jndyee nn'aⁿ judíos manndyo ndyuendye nn'aⁿ quii' tsjoom tjomndyena na nndyena ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. 45Sa̱a̱ nn'aⁿ judíos, quia na nty'iaana na jndyendye nn'aⁿ jnda̱ tjomndye, tyola'ta̱a̱' n'omna. Tyoluena na tiyuu' ñ'oom na tyotseineiⁿ Pablo ndo' tyoluena ñ'oom ntjeiⁿ nacjoom'm. 46Jo' chii Pablo ñ'eⁿ Bernabé tyolaneiⁿna ñequio na t'maⁿya n'omna. Jluena: —Matsa̱'ntjomna' na nleineiⁿjndyee ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱' 'o nn'aⁿ judíos, sa̱a̱ tiñe'cato'ñoom'yo' juuna'. Cwil'a'yo' cha'cwijom ticalaxmaⁿ'yo' na nnto'ñoom'yo' na ticantycwii na nntando'yo'. Jo' chii je' nñequiaayâ ñ'oom nayawaa nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos. 47Ee luaa sa̱'ntjom Ta Ty'o̱o̱ts'om jâ, tsoom: Ja jnda̱ tqua̱a̱ⁿya 'o na nlaxmaⁿ'yo' cha'cwijom chom na nntseixueeñena' nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos. Hasta cha'waa nnom tsjoomnancue nñequia'yo' ñ'oom nda̱a̱ nn'aⁿ cantyja na nlui'n'maaⁿndyena. 48Quia na jndye nn'aⁿ na nchii judíos ñ'oomwaa' tquiaana' na jeeⁿ neiiⁿ' n'omna. Tyolat'maaⁿ'ndyena ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' jlayu' cha'tsondye nn'aⁿ na maxjeⁿ ntyjii Ty'o̱o̱ts'om na nnto'ñoomna na ticantycwii na nntando'na. 49Ndo' t'oom' ñ'oom' Ta Ty'o̱o̱ts'om cha'waa ndyuaa'ñeeⁿ. 50Sa̱a̱ nn'aⁿ judíos tyolajndo̱'na n'om naⁿlcu na t'maⁿ cwilaxmaⁿ ndo' na cwilacanda̱ cantyja na cwi'oo wats'om 'naaⁿna. Mati tyolajndo̱'na n'om naⁿnom na cwiluiitquiendye tsjoom Antioquía'ñeeⁿ. Jo' na jla'jomndye nn'aⁿ na tyota'wi'na Pablo ñ'eⁿ Bernabé hasta tjeii'na naⁿ'ñeeⁿ ndyuaana. 51Jo' chii Pablo ñ'eⁿ Bernabé jla'teincwii'na nc'ee'na chii tquiaa ts'ojnda̱a̱ na chuu' na t'mo̱ⁿna' na tis'a l'a nn'aⁿ tsjoom'ñeeⁿ. Jnda̱ chii ty'ena tsjoom Iconio. 52Sa̱a̱ nn'aⁿ na cwilayu' na m'aⁿ tsjoom Antioquía'ñeeⁿ neiiⁿna ndo' too' naquii' n'omna m'aaⁿ Espíritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\