Hechos 26

1Quia jo' matso Agripa nnom Pablo: —Wanaaⁿ na catseineiⁿ' cantyja 'naⁿ'. Seintyja Pablo ts'o̱o̱ⁿ. To̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na tyotseineiiⁿ cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 2Matsoom: —Mañequiaana' na neiⁿya, 'u rey Agripa, na nndi' ñ'oom 'ndyo̱ nnco̱ xuee je'. Nntsjo̱o̱ya cantyja na ntyjiiya na meiⁿchjoo tiyuu' ñ'oom na cwiqueⁿ nn'aⁿ judíos nacjoya. 3Ee 'u mantyji'ya' cha'tso costumbre na cwil'aa jâ nn'aⁿ judíos ñequio cha'tso ñ'oom na tileicatjoom' m'maaⁿyâ. Jo' chii mats'aa ty'oo njom' na c'oom' na t'maⁿ ts'om' na nndi' ñ'oom na nntsjo̱o̱. 4Tsoti Pablo: —Cha'tsondye nc'iaya nn'aⁿ judíos manquiuyana chiuu na ñet'o̱o̱ⁿya quii'ntaaⁿna xjeⁿ na cachjoondyo̱ ndyuaa tsjomya ndo' mati na ñet'o̱o̱ⁿya tsjoom Jerusalén. 5Toom cwe' nla'tiuuna na nntjei'yuu'ndyena na mats'aⁿ fariseo ja ee jnda̱ jaach'ee xuee manquiuna na ljo'. Manquiuna na mats'aa cha'na cwil'a nn'aⁿ fariseo'ñeeⁿ na cwila'canda̱tina chiuu na t'maⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés. 6Je' m'aaⁿya ljoo na nntu'xeⁿndyo̱ cwe' ee ntyjiiyaya naquii' ts'o̱o̱ⁿya na nnta'ndo'nnda' nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. Ee luaa' ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱ welooyâ na ñet'om teiyo na nnts'aaⁿ. Ja ntyjaa'ya ts'o̱o̱ⁿya na nncue'ntyjo̱ ñ'oom'ñeeⁿ. 7Ndo' cha'tso na canchoo'we ntmaaⁿ' nc'iaayâ nn'aⁿ Israel majo'ti ntyjaa'ya n'omna na nnta'ndo'nnda' nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. Jo' na tic'oomeintyjee'na na cwila't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om ñequio na xcwee' n'omna. Ndo' ja, nc'e na maluaa' ntyjaa'ya ts'o̱o̱ⁿya, 'u ta Agripa, jo' na jnda̱ tqueⁿ nt'om nc'iaya nn'aⁿ judíos ñ'oom nacjoya. 8Ticatsona' na cwila'tiuu'yo' na tiyuu' na matseilcwinnda' Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ xeⁿ jnda̱ tja̱. 9Tsoti Pablo: —Nnco̱ tyotseitiuuya na maxjeⁿ jndei'na' na nlco̱o̱'wi'a nn'aⁿ na cwila'yu' ñ'eⁿ Jesús tsaⁿ na jnaⁿ Nazaret. 10Ndo' mayuu' na tco̱o̱'wi'a nn'aⁿ naquii' tsjoom Jerusalén. Jndye nn'aⁿ na la'xmaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om tio̱o̱ⁿya w'aancjo ñ'oom ndyuee ntyee na cwiluiitquiendye. Ndo' mati seijomndyo̱ na tja̱ naⁿ'ñeeⁿ. 11Jndye ndii' tyoco̱'wi'a nn'aⁿ cha'tso lan'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos. Tyol'uee'ndyo̱ chiuu nnts'aa cha catjeii'ndye nn'aⁿ cantyja na cwila'yu'. Mayuu'cheⁿ na seijmeiⁿ'na' ja hasta mati nt'omcheⁿ njoom na tquia tjo̱ na tyoco̱'wi'a nn'aⁿ na cwila'yu'. 12Tsoti Pablo: —Majo' ts'iaaⁿ na tjo̱ tsjoom Damasco ñequio ljeii na tquia ntyee na cwiluiitquiendye na mañequiaana' na jndo̱ya ee ty'ioomna ts'iaaⁿ'ñeeⁿ ja. 13'U ta, wa'njo̱o̱ⁿya nato, ndo' cha'na quiajmeiⁿ' nty'iaya chom na jnaⁿna' cañoom'luee na xueetina' nchiiti ñe'quioom'. Seixueena' ndiocheⁿ yuu m'aaⁿya ñequio nn'aⁿ na ñ'eeⁿ ñ'eⁿndyo̱. 14Cha'tsondyô̱ tquiaandyô̱ nomtyuaa, ndo' jndiiya na seineiⁿ ts'aⁿ no̱o̱ⁿ ñequio ñ'oom hebreo. Matso: “Aa ndi' Saulo, ¿chiuu na maco'wi' ja? 'U maco'wi'ndyu' cheⁿnncu' cha'na matjom quioo'jndyo na mameiⁿ' ntsio' nnom ts'oom ta̱ na ñ'eⁿ matseityuaa' ts'aⁿ juuyo'.” 15Quia jo' tsjo̱o̱: “¿'Ñeeⁿ 'u Ta?” Ndo' matsoom no̱o̱ⁿ: “Ja Jesús tsaⁿ na maco'wi'. 16Sa̱a̱ quicantja', cwintyje', ee ja jnda̱ teitquioo'ndyo̱ njom' na nnt'io̱ⁿ ts'iaaⁿ 'u na nndi'ntjom' no̱o̱ⁿ. Nncwji'yuu'ndyu' ljo' na jnda̱ nty'ia' je' ndo' mati na quia nnty'ia'ti' ja. 17Nncwaño̱o̱ⁿ'a 'u ljo' na ñe'cal'a nn'aⁿ judíos ñequio nn'aⁿ na nchii judíos. Ee majño̱o̱ⁿya 'u na m'aⁿ nn'aⁿ na nchii judíos. 18'U nntei'jndei' naⁿ'ñeeⁿ na nla'no̱ⁿ'na cha tacal'ana yuu na tia ee jo' matseijomna' cha'cwijom mac'eⁿ ts'aⁿ yuu na jo̱o̱ⁿñe. Sa̱a̱ nl'ana yuu na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om ee jo' matseijomna' cha'na mac'eⁿ ts'aⁿ yuu na xueeñe. Ndo' nnc'oomeintyjee'na na m'aⁿna nacje 'naaⁿ' Satanás, nnc'omna nacje 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Cantyja na nla'yu'na ñ'eⁿndyo̱ jo' na nntseit'maⁿ ts'o̱o̱ⁿya jnaaⁿna ndo' maxjeⁿ matjom nndaana cha'xjeⁿ cwicandaa nt'omcheⁿ nn'aⁿ na jnda̱ lju' naquii' n'om.” 19Tsoti Pablo: —Jo' chii seicanda̱ya, 'u rey Agripa, ñ'oom na tso Jesús quia na teitquioo'ñê no̱o̱ⁿ. 20Najndyee seina̱a̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ tsjoom Damasco. Tsjo̱o̱ na calcwe' n'omna jnaaⁿna, c'oontyjo̱na naxeⁿ' Ty'o̱o̱ts'om. Mati tsjo̱o̱ na cal'ana yuu na maty'iomyana' cha ca'mo̱ⁿna' na mayuu' na jnda̱ lcwe' n'omna. Jnda̱ jo' majo'ti seina̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ Jerusalén ñequio cha'waa ts'o̱ndaa Judea. Mati seina̱ⁿya nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos. 21Cwe' jnaaⁿ' na tyotseina̱ⁿya ñ'oommeiⁿ' jo' na t'ue nn'aⁿ judíos ja naquii' wats'om t'maⁿ na nla'cuee'na ja. 22Sa̱a̱ mateijndeii Ty'o̱o̱ts'om ja. Jo' chii hasta je' ndicwaⁿ mañequiaya ñ'oom nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ meiiⁿ nn'aⁿ na t'maⁿ cwiluiindye ndo' meiiⁿ nn'aⁿ na tjaa ljo' coluiindye. Ñ'oom na matseina̱ⁿya meiⁿchjoo tjaa na matseicwaljo̱o̱'a ntyjati cha'xjeⁿ ñ'oom na tyoñequiaa Moisés ñequio profetas na jluena chiuu waa na quia nluii. 23Naⁿ'ñeeⁿ tyoluena na maxjeⁿ wi' nntjom Cristo, nquii na nncwji'n'maaⁿñe nn'aⁿ. Nncueeⁿ'eⁿ ndo' nncwando'xcoom. Jom ts'oo najndyee na nncwando'xco na cha'tso nn'aⁿ na jnda̱ tja̱. Cantyja na nncwando'xcoom m'mo̱ⁿna' nda̱a̱ jâ nn'aⁿ judíos ndo' nda̱a̱ nt'omcheⁿ nn'aⁿ na nchii judíos na nquii Cristo, tsaⁿ na nncwji'n'maaⁿñe nn'aⁿ, jnda̱ jndyo. 24Xcwe na matseineiⁿ Pablo ñ'oommeiiⁿ ndo' majndeiito t'o̱ Festo. Jndeii seineiiⁿ matsoom: —Xqueⁿ' 'u Pablo, matseintjeiⁿna', cwe' na jeeⁿ jndye sei'naⁿ', jo' na luaa' matjom'. 25Sa̱a̱ tso Pablo: —'U ta, ja tjaa'naⁿ na matsei'ndaa'na' xqua̱a̱ⁿ. Matseitiuuyaya naquii' xqua̱a̱ⁿ ndo' matseina̱ⁿya ñ'oom na mayuu'. 26Luaa m'aaⁿ Agripa, ts'aⁿ na matsa̱'ntjom. Jom tcuu ntyjeeⁿ ñ'oommeiⁿ'. Jo' chii ja ñequio na t'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ matseina̱ⁿya jo nnoom ee ntyjiiya na jom cha'tso ñ'oommeiⁿ' mantyjeeⁿ cantyja na jnda̱ tuii, ee nchii na tuii jo' na cwe' wanty'iuu'. 27'U ta Agripa, ¿aa matsei'yu' ñ'oom na tyola'ljeii profetas? Ja ntyjii na matsei'yu' ñ'oom na tyolue naⁿ'ñeeⁿ. 28Matso Agripa nnoom: —'U cwaaⁿti matsei'tiuu' na cwe' chjoowi' ñ'oom na jnda̱ tsu' luaa', manntseiyu'ya ja ñequio Cristo. 29Matso Pablo nnom: —Meiiⁿ na jndye oo meiiⁿ na tijndye ñ'oom na jnda̱ jndi' tsjo̱o̱ ñequio cha'tsondye nn'aⁿ na cwindye na matseina̱ⁿya, toom cwe' na nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om na nc'om'yo' cha'na m'aaⁿ ja cwe' na nchii na chu'tyeⁿndyo' cha'na chu'tyeⁿndyo̱ ja, sa̱a̱ na nlayu'yo' cha'xjeⁿ na matseiyu'a. 30Jnda̱ seineiⁿ Pablo ñ'oommeiⁿ' teintyjee' rey'ñeeⁿ ñequio gobiernom, ñ'eⁿ Berenice, ñequio cha'tso nn'aⁿ na meindyuaandye ñ'eⁿndyena. 31Jlui'na ch'eⁿ. Tyola'neiⁿ ntyjeena nda̱a̱na. Jluena: —Tjaa ljo' s'aa tsaⁿm'aaⁿ' na tseixmaaⁿ na nncueeⁿ'eⁿ oo na nljoo'ñê w'aancjo. 32Tso Agripa nnom Festo: —Nnda̱a̱ na nndyaañe tsaⁿm'aaⁿ' xeⁿ nchii na tcaaⁿ na nncu'xeⁿ nquii tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ tsjoom Roma jom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\