Hechos 27

1Jla'tiuuna na njñoomna Pablo ndyuaa Italia. Jo' chii tioona cwenta jom ñequio nt'omcheⁿ pra̱so l'o̱ capeitaⁿ na jndyu Julio, ts'aⁿ na matsa̱'ntjom cwii tmaaⁿ' sondaro na jndyuna' Augusto. Ndo' ja Lucas, tjo̱ñ'a̱ⁿ ñ'eⁿ Pablo. 2Saacuo̱o̱yâ w'aandaa. Ndo' tjañ'eⁿ Aristarco ñ'eⁿndyô̱. Jom ts'aⁿ tsjoom Tesalónica ndyuaa Macedonia. Ndo' w'aandaa'ñeeⁿ jnaⁿna' tsjoom Adramitio na wjaana' njoom na m'aⁿ 'ndyoo ndaaluee ndyuaa Asia. Jnda̱ tuo̱o̱yâ, mana saayâ. 3Cwiicheⁿ xuee squia̱a̱yâ tsjoom Sidón. Ndo' Pablo, s'aa Julio na wi' ts'om jom. Tquiaa tsaⁿ'ñeeⁿ ñ'oom' na nncjaacando'yaaⁿ nn'aⁿ na ya ñ'oom jom ñ'eⁿndye ndo' na nntei'x'eeyana jom. 4Jnda̱ chii saacuo̱o̱nndaa'â w'aandaa. Jnaaⁿyâ tsjoom Sidón. Saanquiandyô̱ nandyee' ndyuaaxeⁿncwe Chipre ee jo' jo' tijndeiiti maqui'caljoo jndye sta w'aandaa cantyja na tsaayâ. 5Saawi'no̱o̱ⁿyâ ñ'eⁿ w'aandaa nacjee' ndyuaa Cilicia ñequio ndyuaa Panfilia. Squia̱a̱yâ tsjoom Mira ndyuaa Licia. 6Jo' jo' ljeii capeitaⁿ w'aandaa na jnaⁿna' tsjoom Alejandría na wjaana' ndyuaa Italia. Tsoom na jo' cuo̱o̱yâ. Jo' chii tuo̱o̱yâ juuna'. 7Jndye xuee nioom tyotsaayâ. Nc'uaa' chii saacatsquia̱a̱yâ ndyeyu yuu na waa tsjoom Gnido. Ndo' na taleicanda̱a̱ nntsaandyeyuuyâ na ndicwaⁿ maqui'caljoo jndye sta w'aandaa, jo' chii saanquiandyô̱ tei'no̱o̱ⁿyâ ndyuaa Salmón, saawi'no̱o̱ⁿyâ nacjee' ndyuaaxeⁿncwe Creta. 8Jeeⁿ ndyaa' nc'uaa' saawi'no̱o̱ⁿyâ nacañoom'wi' tyuaa'ñeeⁿ. Chii squia̱a̱yâ cwii joo na nndyoo' tsjoom Lasea na jndyuna' Buenos Puertos yuu na tjaquiee'ndii'ñe ndaaluee. 9Jndye xuee t'o̱o̱ⁿyâ nato ñ'eⁿ w'aandaa nc'e na tis'a m'aaⁿ jndye. Ndo' je' jnda̱ tue'ntyjo̱ ncuee na teincuu' na cwii nncjaati w'aandaa ee jnda̱ macwitsaaquia̱a̱'â ncueesua'. Jo' chii Pablo seijno̱o̱ⁿ'o̱ⁿ n'om nn'aⁿ. 10Matsoom: —Luaa matsei'no̱ⁿ'a 'o re, xeⁿ nntsaatya̱a̱ya nntjo̱o̱ⁿya nata̱', ndo' t'maⁿ nntsuundyo̱. Nchii macanda̱ canchuu ñequio w'aandaa, sa̱a̱ mati ncjo̱o̱ya nncwja̱a̱ya. 11Sa̱a̱ capeitaⁿ seiyoom'm ñ'oom na tso ts'aⁿ na maleiñ'oom w'aandaa ñequio ts'aⁿ na 'naaⁿ' juuna'. Ñ'oom na tso Pablo tîcatseiñ'oom'ñê. 12W'aandaa'ñeeⁿ meintyjee'na' yuu na maxjeⁿ cwi'oomeintyjee' l'aandaa. Sa̱a̱ ticuee'cheⁿ na ya na jo' jo' nncwintyjee'na' naquii' ncueesua'. Ndo' majndyendyetina cwiluena na tsaatsaatya̱a̱yâ. Jluena aa nchii nnts'aana' na nntsquia̱caño̱o̱ⁿyâ yuu na cwi'oomeintyjee' l'aandaa tsjoom Fenice majuu ndyuaaxeⁿncwe Creta. Ee jo' jo' ya nljoo'ndyô̱ ncueesua' ee tijndeii mawinom jndye. 13Jndyo jndye tijndeii tijndeii. Tjantquiena' w'aandaa jo ntyja na cwitsaayâ. Jo' chii jla'tiuuna na ya na nntsaayâ. Quia jo' xjo na majaacue quii' ndaaluee cha nncwintyjee'cheⁿ w'aandaa, jla'wena juuna'. Chii saayâ saawi'no̱o̱ⁿyâ cañoom'wi' tyuaaxeⁿncwe Creta. 14Tyoowijndye na saayâ ndo' tei'caljoo jndye t'maⁿ w'aandaa. Majuu ndyuaaxeⁿncwe Creta jnaⁿna' jondo' cantyja na cwicalui' cancjuu ntquiee'. 15Jndye'ñeeⁿ tjomñe w'aandaa. Tyotseilcwe'na' juuna'. Jo' chii 'ndya̱a̱to̱o̱yâ, cjaañ'oomto jndye juuna' yuu na ñe'cjaañ'oomna'. 16Tei'no̱o̱ⁿyâ cwii ndyuaaxeⁿncwe chjoo na jndyu Clauda. Jo' jo' ticuee'cheⁿ na jeeⁿcheⁿ jndeii m'aaⁿ jndye. Tyolajnda̱a̱yâ ndo' juu xuljoo na tsaacantyjaandyô, nc'uaa' chii jnda̱a̱ tua̱a̱'â juuna' ts'om w'aandaa. 17Jnda̱ tua̱a̱'â xuljoo ts'om w'aandaa jla'tyeⁿna w'aandaa ñequio l'uaa cha tintyuii'na'. Nquiaana xeⁿ nncjaac'o̱o̱' w'aandaa cwii joo na jndyuna' Sirte yuu na jndye tei' ñjom. Jo' chii to'ñoomna liaa ntmeiⁿ na macwjaa'ñena' jndye ee ñe'cala'xjeeⁿ'ndyena na jndeii mantquie jndye w'aandaa. Jnda̱ jo' 'ndyetona tjantquie jndye juuna'. 18Teincoo cwiicheⁿ xuee ndicwaⁿ jndeii maqui'caljoo jndye w'aandaa. Jo' chii to̱'na tyotjeii'na canchuu ts'omna'. Tyotuee'na joona' ts'om ndaaluee cha na nntseixjeeⁿ'ñena' na jaa' w'aandaa. 19Ndo' xuee jnda̱ ndyee cha'tso l'o̱o̱ ts'iaaⁿ cwentaa' w'aandaa ncjo̱o̱yâ tyotjeii'â joona' ñequio lua̱a̱yâ, tyotua̱a̱'â joona' ts'om ndaaluee. 20Jndye xuee taticanty'iaayâ ñe'quioom' meiⁿ cancjuu. Ndo' jeeⁿ ndya' jndeii tyoqui'caljoo jndye t'maⁿ w'aandaa hasta tyolatiuuyâ tjaa chiuu cwii ya, maxjeⁿ nncwja̱a̱yâ. 21Jnda̱ jaach'ee xuee tacocwaa'â. Jo' chii teintyjee' Pablo quii'ntaaⁿ nn'aⁿ. Matsoom: —'O re, yati xeⁿ cwe' jndye'yo' ñ'oom na tsjo̱o̱ xjeⁿ na m'aaⁿya Creta na tinquio̱o̱ya. Quia jo' xocatjo̱o̱ⁿya na nmeiiⁿ', ndo' meiiⁿ canchuu xocatsuuna'. 22Sa̱a̱ je' matsjo̱o̱ c'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' ee meiⁿcwiindyo̱ xocwja̱a̱ya macanda̱ nquii w'aandaa nntsuuna'. 23Ee ja matseixmaⁿya cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ndo' mandi'ntjo̱ⁿya nnoom. Tsjom teincoo je' jñoom cwii ángel cwentaaⁿ'aⁿ na m'aaⁿya. 24Matso ángel'ñeeⁿ no̱o̱ⁿ: “Tinc'oom' 'u Pablo na nquia' ee maxjeⁿ nncue' na m'aaⁿ tsaⁿmaⁿts'iaaⁿ t'maⁿ tsjoom Roma. Ndo' cantyja 'naⁿ' 'u cha'tso nn'aⁿ na quio ñ'eⁿ', Ty'o̱o̱ts'om nnts'aa na ticwjena.” 25Jo' chii 'o re c'om't'maaⁿ'ndyo' n'om'yo' ee ja matseiyu'a na nnts'aa Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ na tso ángel no̱o̱ⁿ. 26Sa̱a̱ nncjaaju'yuuna' jaa cwii ndyuaaxeⁿncwe. 27Teinom cha'na quin'oom xuee na tyotsaayâ chii squia̱a̱yâ ndaaluee Adria. Lomañjaaⁿ maju' jndye w'aandaa na wjaana'. Cha'na xcwe tsjom ndo' jla'no̱ⁿ' nn'aⁿ na cwileiñ'om w'aandaa na manndyoo' nntsquia̱a̱yâ yuu m'aaⁿ tyuaa. 28Tuee'na 'naⁿ na nnty'iaana cwanti njoom naquii' ndaatioo ndo' jliuna njoom cha'na ntquiuu nc'aa. Ty'ety'etina chii jliuna njoom cha'na quin'oom nc'aa. 29Nquiaana na nnqui'ljoo w'aandaa ljo̱'. Jo' chii tuee'na ñequiee xjo quii' ndaaluee na ñjoomna' jo ts'aaⁿ w'aandaa na nl'ana' na nncjaawintyjee'cheⁿna'. Jnda̱ jo' ñequio na chjoo' n'omna cwii tyomeindo'tina na nleixuee. 30Jnda̱ jo' nn'aⁿ na cwileiñ'om w'aandaa jla'tiuuna na nlei'nomna. Jo' chii ty'ena sta w'aandaa. Cwe' l'ayana na ndoo' cwituee'na ncjo naquii' ndaaluee na nl'ana' na nncjaameintyje'cheⁿ w'aandaa. Sa̱a̱ tiyuu', ee xuljoo cwituee'na quii' ndaaluee na nlei'nomna. 31Sa̱a̱ Pablo matsoom nnom capeitaⁿ ñequio sondaro 'naaⁿ': —Xeⁿ naⁿm'aⁿ' ticaljoo'ndye ts'om w'aandaa quia jo' 'o xocanda̱a̱ nlui'n'maaⁿndyo' ñjaaⁿ. 32Jo' chii tyjee sondaro ts'uaa na chu'tyeⁿ xuljoo. Mana 'ndyena na tjawjaana'. 33Quia na jaawindyoo' nleixuee seineiⁿ Pablo nda̱a̱ nn'aⁿ na cwa'na. Matsoom: —Je' jnda̱ quin'oom xuee na m'aⁿ'yo' na chjoo' n'om'yo', tyoocwa'yo', ndo' tyoonda'yo'. 34Jo' chii mats'aa ty'oo nda̱a̱'yo' na nlcwa'yo' cha nnc'omjndeii' n'om'yo' ee meiⁿcwiindyo' xocwje'yo'. Cha'tsondyo' nlui'n'maaⁿndyo'. 35Jnda̱ tsoom na luaa' to'ñoom tyoo'. Tquiaaⁿ na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om jo nda̱a̱ cha'tso naⁿ'ñeeⁿ. Jnda̱ jo' tyjeeⁿ juuna', to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na macwaaⁿ'aⁿ. 36Ndo' na luaa' s'aaⁿ cha'tsondyena ty'omt'maaⁿ'ndyena n'omna. Mati joona to̱'na tcwa'na. 37Na cha'tsondyô̱ na m'aaⁿyâ ts'om w'aandaa, we siaⁿnto waljoo' ndyeen'aaⁿ nchoo' nqui nchoo' yomndyô̱. 38Jnda̱ na tjacjoona na tcwa'na, quia jo' tyotioomna canchuu lqueeⁿ trigo ts'om ndaaluee cha nntseixjeeⁿ'ñena' na jaa' w'aandaa. 39Quia na jnda̱ teixuee, nn'aⁿ na cwilei'ñ'om w'aandaa tîcata'naaⁿ'na ndyuaa'ñeeⁿ. Sa̱a̱ jliuna cwii joo yuu na tjaquiee'ndii' na m'aaⁿ ndaaluee yuu ñequii' ts'otei'. Jla'tiuuna ya xeⁿ nnda̱a̱ nl'ana na nncjaaquiee' w'aandaa jo' jo'. 40Quia jo' ncjo na tuee'na ts'om ndaaluee na nncjaawintyjee'cheⁿ w'aandaa, tyjena l'uaa na ñjoomna'. 'Ndyena ncjo'ñeeⁿ ts'om ndaaluee. Ndo' jla'canaⁿ'na n'oom pala' na jla'tyeⁿna ee joona' cwileil'uee'ndyena na wjaantquiena' w'aandaa. Ndo' jla'ntyjana liaa jo sta w'aandaa na macwjaa'ñena' jndye cha wjaantquiena' w'aandaa. Jnda̱ chii to̱' w'aandaa na wjaana' jo yuu tjaquiee'ndii' na m'aaⁿ ndaaluee. 41Sa̱a̱ squia̱a̱yâ cwii joo yuu cwitjom we tseii' ndaa. Mana tjac'o̱o̱' sta w'aandaa naquii' tei' yuu na cañjeiiⁿ m'aaⁿ ndaa. Mana taticanda̱a̱ nntjeii'ndyena juuna'. Ndo' ts'aaⁿna' jnaⁿna' na tjatyuii' s'aa nmo̱ⁿ t'maⁿ. 42Quia jo' jla'tiuu sondaro na nla'cwjeena pra̱so cha tinc'oota'ljoo' naⁿ'ñeeⁿ na mana nlei'nomna. 43Sa̱a̱ capeitaⁿ ñe'cwañom'm Pablo. Jo' chii tinquiaaⁿ na nla'cwjee sondaro pra̱so. Ndo' pra̱so na 'naaⁿ na nnta'ljoo' sa̱'ntjoom na joona najndyee catuee'ndyena ts'om ndaaluee, c'oota'ljoo'na cha nlquiena tyuaatcwii. 44Ndo' nt'omcheⁿ c'oontyjondye cjoo' lcaa' oo cjoo' lcaa'ntaⁿ' na tyuii' w'aandaa. Jo' na cha'tsondyô̱ ya squia̱a̱yâ tyuaatcwii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\