Hechos 9

1Ndo' Saulo ticando' nncjaameintyjeeⁿ'eⁿ na matseicaty'ueeⁿ nn'aⁿ na cwila'yu' ñequio Ta Jesús. Ndicwaⁿ macantyjaa'ñê na nntseicwjeⁿ joona. Jo' chii tjaaⁿ na m'aaⁿ tyee na cwiluiitquieñe. 2Tcaaⁿ ljeii nnom juu na nncjaañ'oom tsjoom Damasco na m'aⁿ nn'aⁿ judíos lan'om 'naaⁿna. Ljeii'ñeeⁿ tquiaana' najneiⁿ na nncjaacwjaaⁿ naⁿnom ndo' naⁿlcu nn'aⁿ na m'aⁿ natoo' Jesús, na nncjaachom joona pra̱so Jerusalén. 3Njoom nato na jnda̱ jaawinoom'm tsjoom Damasco ndo' mats'ia jo' tioo cwii chom ndiocheⁿ nacañom'm na jnaⁿna' cañoom'luee. 4Ndo' tiooñê nomtyuaa ndo' jñeeⁿ na seineiⁿ ts'aⁿ. Matso nnoom: —Aa ndi', Saulo, ¿chiuu na jeeⁿ mantyjo̱' ja? 5Ndo' t'o̱o̱ⁿ: —¿'Ñeeⁿ 'u Ta? Matso nnoom: —Ja Jesús ts'aⁿ na mantyjo̱'. 6Ndo' Saulo cwiteiñê na macaty'ueeⁿ. Matsoom: —¿Chiuu l'ue ts'om' Ta na cats'aa? Quia jo' matso Jesús nnoom: —Quicantyja', cja'quie' quii' tsjoom. Jo' jo' nntso ts'aⁿ njom' ljo' macaⁿna' na nntsa'. 7Ndo' naⁿnom na cwi'oo ñ'eⁿ Saulo, s'aana' na jeeⁿ tyuena ee jndyena na seineiⁿ ts'aⁿ sa̱a̱ titquioo'ñe. 8Quia jo' teicantyja Saulo nomtyuaa. Sein'meiiⁿ'eⁿ lua'nnoom sa̱a̱ tileicanty'iaaⁿ'aⁿ. Jo' chii t'uena ts'o̱o̱ⁿ ty'eñ'omna jom tsjoom Damasco. 9Jo' jo' tyom'aaⁿ cwii ndyee xuee na tileicanty'iaaⁿ'aⁿ, ndo' tîcwaaⁿ'aⁿ meiⁿ na nnc'om ndaa tjaa'naⁿ. 10Tsjoom'ñeeⁿ tyom'aaⁿ cwii ts'aⁿ na matseiyu' na jndyu Ananías. Tsaⁿ'ñeeⁿ tco'na' nty'iaaⁿ'aⁿ Ta Jesús. Seineiⁿ matso: —Ananías. T'o̱o̱ⁿ, matsoom: —Luaa ja Ta. 11Quia jo' matso Ta Jesús nnoom: —Quicantyja' cja' nataa na jndyuna' na Ndyeyu tja. Waa' Judas cal'ue' ts'aⁿ na jndyu Saulo, ts'aⁿ na jnaⁿ tsjoom Tarso. Tsaⁿ'ñeeⁿ mamatseineiiⁿ no̱o̱ⁿ. 12Ndo' jnda̱ tco'na' nty'iaaⁿ'aⁿ na 'u Ananías jnda̱ jndyo'quie' na m'aaⁿ ndo' jndyo'catioo' l'o̱' nacjoom'm cha nnda̱a̱ nnty'iaa'nnaaⁿ'aⁿ. 13Jnda̱ na jndii Ananías na luaa', tsoom: —Jndye ñ'oom jnda̱ mandiiya, Ta, na cwila'neiⁿ nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' tsaⁿm'aaⁿ' cwanti nawi' mach'eeⁿ nn'aⁿ cwenta' na m'aⁿ Jerusalén. 14Ndo' je' ñjaaⁿ jnda̱ tyjeeⁿ'eⁿ ñequio ljeii na tquia ntyee na cwiluiitquiendye na mañequiaana' najneiⁿ cha na cha'tso nn'aⁿ na cwilcwii' xue' nncjaachom joona na chu'tyeⁿndyena na nntioom joona w'aancjo. 15Sa̱a̱ matso Jesús nnoom: —Cja' ee jnda̱ tjeii'ndyo̱ jom na nntseineiiⁿ cantyja 'naⁿya jo nda̱a̱ nn'aⁿ nt'omcheⁿ ndyuaa ñequio nn'aⁿ na cwitsa̱'ntjom joona, ndo' mati nda̱a̱ nn'aⁿ Israel. 16Ndo' nnts'aa na nncjaaljeiiⁿ na maxjeⁿ jndye nawi' macaⁿna' na nncwinoom cantyja na matseiyoom'm ñ'eⁿndyo̱. 17Quia jo' tja Ananías w'aa na m'aaⁿ Saulo'ñeeⁿ. Jnda̱ na tjaqueⁿ'eⁿ, tioom l'o̱o̱ⁿ nacjoo' tsaⁿ'ñeeⁿ. Matsoom: —'U re nn'aⁿya Saulo, nquii Ta Jesús na teitquioo'ñê njom' nato na jndyo', jñoom ja na m'aaⁿ'. L'ue ts'oom na nnty'ia'nnda' ndo' na too' nntseixmaⁿ' Espíritu Santo naquii' ts'om'. 18Mañoom' tquiaa cha'cwijom lua'tsja n'om nnom Saulo. Jnda̱a̱ na nty'iaa'nnaaⁿ'aⁿ. Quia jo' teicantyjaaⁿ, teits'oomñê. 19Jnda̱ chii tcwaaⁿ'aⁿ ndo' tquiaannda'na' najneiⁿ. Ljoo'ñê cwantindyo xuee ñequio nn'aⁿ na cwilayu' tsjoom Damasco. 20Mantyja to̱o̱ⁿ'o̱ⁿ na tyoñequiaaⁿ ñ'oom quii' lan'om 'naaⁿ nn'aⁿ judíos na nquii Jesús cwiluiiñê Jnda Ty'o̱o̱ts'om. 21Ndo' cha'tso nn'aⁿ na tyondye ñ'oom na tyoñequiaaⁿ seitsaⁿ'na' joona. Tyoluena: —¿Aa nchii tsaⁿm'aaⁿ' ts'aⁿ na tyoma'nom Jerusalén na tyoco'weeⁿ'eⁿ nn'aⁿ na cwilcwii' xuee' Jesús? Ndo' ¿aa nchii mati jnda̱ jñoom ñjaaⁿ na nncjaachom nn'aⁿ na cwilayu' na chu'tyeⁿndye jo nda̱a̱ ntyee na cwiluiitquiendye? 22Ndo' Saulo tjanaⁿjndeiityeeⁿ na tyoñequiaaⁿ ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om. Tyo'mo̱o̱ⁿ na mayuu' na Jesús cwiluiiñê Cristo. Jo' na tjatseiñ'eeⁿ'ñena' nn'aⁿ judíos na m'aⁿ Damasco. 23Jnda̱ jaach'ee xuee na ma'mo̱ⁿ Saulo ndo' jnda̱ chii tjoom' ñ'oom t'maⁿ nn'aⁿ judíos na nlacuee'na jom. 24Sa̱a̱ jñeeⁿ na ljo'. Ndo' naⁿ'ñeeⁿ naxuee ndo' natsjom tyondo̱o̱na jom ndyueel'a tatiom nnom tsjoomna na nlacuee'na jom. 25Sa̱a̱ nn'aⁿ na cwilayu' teijndeiina jom natsjom. Tuo̱o̱ⁿ ts'om cwii tsquiee l'o̱o̱. Jlac'o̱ⁿna jom mantana na waa na ndye 'ndyoo tatiom nnom tsjoom. Chii tjacueeⁿ cwiicheⁿ na ntyja, mana tjaaⁿ. 26Quia na jnda̱ tueⁿ'eⁿ Jerusalén ñe'catseijomñê ñ'eⁿ nn'aⁿ na cwilayu', sa̱a̱ cha'tsondye naⁿ'ñeeⁿ nquiaana jom ee tiñe'calayu'na na ts'aⁿ na matseiyu' jom. 27Sa̱a̱ tjañ'oom Bernabé jom na m'aⁿ apóstoles. Tso tsaⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱ naⁿ'ñeeⁿ chiuu waa na nty'iaa' Saulo Ta Jesús na njoom nato, ndo' na seineiⁿ Ta Jesús nnoom ndo' chiuu waa na meiⁿchjoo tinquiaⁿ'aⁿ na tyoñequiaaⁿ ñ'oom ñequio xuee' Jesús Damasco. 28Ndo' ljoo'ñe Saulo Jerusalén na ñ'eeⁿ ñ'eⁿ naⁿ'ñeeⁿ. 29Meiⁿchjoo ti'maaⁿ' ts'oom na tyoñequiaaⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ' Ta Jesús. Tyotseineiiⁿ ñ'eⁿ nn'aⁿ judíos na cwila'neiⁿ ñ'oom griego, sa̱a̱ joona tyol'ueena chiuu ya nl'ana na nlacuee'na jom. 30Sa̱a̱ jnda̱ na jndye nn'aⁿ na cwilayu' na ljo', ty'eñ'omna jom Cesarea, ndo' jo' jo' jla'cwanomtina jom tsjoom Tarso. 31Quia jo' ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ cha'waa ts'o̱ndaa Judea ñequio Galilea ñequio Samaria ya tyom'aⁿna. Tjaa na cwit'uiitina' joona l'a nn'aⁿ ndo' ty'enajnda̱na. Tyom'aⁿna na nquiaana Ty'o̱o̱ts'om ndo' ñequio na tyoteijndeii Espíritu Santo tjawijndyendyetina. 32Pedro tyomanoom tyojaacanoom'm nn'aⁿ na cwilayu'. Mati tsjoom Lida tjacanoom'm nn'aⁿ na laxmaⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 33Jo' jo' ljeiiⁿ cwii tsaⁿs'a na jndyu Eneas. Jnda̱ ñeeⁿ chu na ljo tsaⁿ'ñeeⁿ cjoo' jnduu na wii' na ntjeiⁿ nc'ee. 34Matso Pedro nnom: —'U re Eneas, Jesucristo matsein'maaⁿ 'u. Quicantyja'. Tseijndaa'ndyu'ya' jndu'. Quia jo' mantyja teicantyja tsaⁿ'ñeeⁿ. Jnda̱ na tco'yana' jom. 35Ndo' cha'tso nn'aⁿ tsjoom Lida ñequio ndyuaa su Sarón tyonty'iaana tsaⁿ'ñeeⁿ ndo' lcwe' n'omna, jlayu'na ñequio Ta Jesús. 36Tsjoom Jope tyom'aaⁿ cwii tsaⁿscu na matseiyu' na jndyu Tabita. Ñequio ñ'oom griego cwiluena jom Dorcas. Tsaⁿ'ñeeⁿ ñequii'cheⁿ na ya tyoch'eeⁿ ndo' tyoteijneiⁿ ndyeñeeⁿ'. 37Ncuee'ñeeⁿ teiweeⁿ'eⁿ ndo' tueeⁿ'eⁿ. Jnda̱ tueeⁿ'eⁿ chii jlacanda̱a̱'na jom, ndo' tqueⁿna jom w'aa na nda̱ we teicantyjoo'. 38Tsjoom Jope'ñeeⁿ manndyoo' m'aaⁿna' ñequio tsjoom Lida. Ndo' nn'aⁿ na cwilayu' na m'aⁿ tsjoom Jope'ñeeⁿ jndyena na tsjoom Lida m'aaⁿ Pedro. Jo' chii jñoomna we tsaⁿs'a na c'oocataⁿna nnom Pedro na ntyjantyja cjaⁿ na m'aⁿna. 39Ndo' tjañ'eⁿ Pedro ñ'eⁿndyena. Ndo' jnda̱ na tueⁿ'eⁿ na m'aⁿ nn'aⁿ na meindoo' jom chii ty'eñ'omna jom w'aa na jnda̱ we teicantyjoo'. Cha'tso yolcu na jnda̱ ljondye na tja̱ noom tjaa'ndyena tsei jom. Tyotyueena ndo' tyot'mo̱o̱ⁿna nchuee ñequio cotom na tyoch'ee Dorcas xjeⁿ na ñetanoom'm. 40Sa̱a̱ Pedro jñoom cha'tso naⁿ'ñeeⁿ ch'eⁿ. Jnda̱ chii tcoom'm xtyeeⁿ, seineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om. Jnda̱ jo' taqueeⁿ jo ndo' yuu m'aaⁿ ts'oo, nty'iaaⁿ'aⁿ juu. Matsoom: —Tabita, quicantyja'. Quia jo' tsaⁿ'ñeeⁿ sein'meiiⁿ'eⁿ lua'nnom. Nty'iaaⁿ'aⁿ Pedro, mana tacatyeeⁿ. 41Ndo' Pedro t'ueeⁿ ts'o̱ tsaⁿ'ñeeⁿ seiweeⁿ juu. Jnda̱ chii t'maaⁿ yolcu na jnda̱ ljondye ñequio nt'omcheⁿ nn'aⁿ na cwilayu'. T'mo̱ⁿ Pedro yuscu'ñeeⁿ nda̱a̱na na mawando'. 42Cha'tso nn'aⁿ tsjoom Jope jndyena na luaa' tuii, ndo' jndyendyena tyolayu'na ñequio Ta Jesús. 43Ndo' Pedro majndye xuee ljoo'ñê tsjoom'ñeeⁿ waa' ts'aⁿ na jndyu Simón ts'aⁿ na matseito̱o̱'ñe ntjaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\