Colosenses 1

1Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol na majñom Jesucristo na jo̱nquia ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ, matseixmaⁿya ts'iaaⁿmeiiⁿ ee na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. Wendyô̱ ñequio ti'nn'aⁿya Timoteo cwilaljeiiyâ cartawaa na m'aⁿ'yo' tsjoom Colosas na cwila'yu'yo' ñequio Cristo ndo' na cwiluiindyo' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Cwitaaⁿyâ na quiaa Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om naya na matseixmaaⁿ nda̱a̱'yo' ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu tic'om'yo' jo nnoom. 3Quia cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Ta Ty'o̱o̱ts'om, ñequii'cheⁿ cwiñe'quiaayâ na quianl'uaaⁿ'aⁿ cantyja 'naⁿ'yo'. Jom cwiluiiñê Tsotye nquii Ta Jesucristo cwentaaya. 4Ee jnda̱ macwindya̱a̱yâ na mati 'o cwiluiindyo' nn'aⁿ na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Jesucristo, ndo' na jnda nquiu'yo' cha'tsondye nn'aⁿ na cwiluiindye cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. 5Juu na m'aⁿ'yo' na wi' n'om' ntyjee'yo' mat'uiina' juu na cwicantyjaa' n'om'yo' na cwileiwena' cañoom'luee. Quia tyondye'yo' ñ'oom na mayuu' na macwji'n'maaⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ, jo' tquiaana' na cwicantyjaa' n'om'yo'. 6Ñ'oomwaa' na tquia nn'aⁿ nda̱a̱'yo' wjaanty'eena' cha'waa tsjoomnancue ndo' mateijndeiina' nn'aⁿ. Ljo'yu mach'eena' cha'na s'aana' quii' n'om'yo' xjeⁿ na jndye'yo' na tyola'neiⁿ nn'aⁿ cantyja na candya' ts'om Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ ndo' jla'no̱ⁿ'yo' na mayuu'cheⁿ na ljo' tseixmaaⁿ. 7Juu Epafras tyo'mo̱o̱ⁿ ñ'oom nayawaañe nda̱a̱'yo'. Tjom cwindya̱'ntjo̱o̱ⁿyâ nnom Cristo ñ'eⁿñê, ndo' jeeⁿ jnda nquiuuyâ jom. Mati jeeⁿ xcwee' ts'oom na mandi'ntjoom nda̱a̱'yo'. 8Nqueⁿ seicañeeⁿ jâ cantyja 'naⁿ'yo' ndo' cantyja na mañequiaa Espíritu Santo na wi' n'om'yo' nn'aⁿ na cwila'yu'. 9Manc'e jo', xjeⁿ na jndya̱a̱yâ cantyja 'naⁿ'yo', ñecwii tco cwilana̱a̱ⁿyâ nnom Ty'o̱o̱ts'om cwenta'yo'. Cwitaaⁿyâ nnoom na m'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱'yo' chiuu l'ue ts'oom ñ'eⁿndyo' ndo' na nñequiaaⁿ na jndo̱' n'om'yo' ndo' na nla'no̱ⁿ'yo' ljo' l'ue ts'om Espíritu Santo. 10Ndo' naljo' nnda̱a̱ nnc'om'yo' cha'xjeⁿ matsona' na c'om nn'aⁿ na laxmaⁿna' cwentaa' Ta Jesús, na ñequii'cheⁿ cwil'a'yo' yuu na cjaawee' ntyjeeⁿ, na cha'tso nnom ts'iaaⁿ na ya nleitquioo' cantyja 'naⁿ'yo' na cha'cwijom cwiwe' ntjom, na nncjaachuuñetina' 'o na yati nnta'jnaⁿ'yo' Ty'o̱o̱ts'om. 11Jom tjacantyja cwiluiiñê najneiⁿ. Cwitaaⁿyâ na cantyja 'naaⁿ' jo' nñequiaaⁿ na jnda̱'yo' cha ñequio na t'maⁿ n'om'yo' ndo' na neiiⁿ' n'om'yo' nnda̱a̱ nnaⁿndyo' cha'tso nnom nawi' na cwiwinom'yo'. 12Ndo' mati na nñe'quia'yo' na quianl'uaa' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om. Ee na jnda̱ tqueeⁿ na la'xmaaⁿya na nnto'ño̱o̱ⁿya cha'tso nnom na cwito'ñoom nn'aⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na cwila'jomndyena cantyja na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom yuu na jeeⁿ caxuee. 13Ndo' seicandyaañê jaa na ñet'o̱o̱ⁿya nacje 'naaⁿ' najaaⁿñe. Ndo' jnda̱ tjaa'ñê jaa nacje 'naaⁿ' na matsa̱'ntjom Jnaaⁿ, nquii na jeeⁿ candya' ts'oom, 14cantyja na tue' juu, jo' cwilui'n'maaⁿndyo̱, na matseit'maⁿ ts'oom jnaaⁿya. 15Tixocanda̱a̱ nnty'iaa' ts'aⁿ Ty'o̱o̱ts'om sa̱a̱ na nty'iaa nn'aⁿ Jnaaⁿ jla'no̱ⁿ'na chiuu cwiluiiñê. Juu m'aaⁿ najndyee cwitjo̱o̱cheⁿ na jl'ana cha'tso na niom. 16Ñequio Cristo s'aa Ty'o̱o̱ts'om cha'tsoti na m'aⁿ cañoom'luee ñequio tsjoomnancue. Nt'om ya cwinty'iaanda̱a̱ya ndo' ñ'eeⁿ' nt'om na tileicanty'iaaya, cha'na cantyja na cwitsa̱'ntjom ángeles, ndo' cha'na joo na cwiluiitquiendye na nchii nn'aⁿ joo. Ñ'eⁿ Cristo s'aaⁿ cha'tsoñ'eⁿ, cha catseit'maaⁿ'ñena' juu cantyja 'naaⁿ cha'tso nmeiⁿ'. 17M'aaⁿ Cristo cwitjo̱o̱cheⁿ na ncuaa cha'tso nmeiⁿ' ndo' cantyja 'naaⁿ' jom teinchu' cha'tso na seijndaa'ñê. 18Nqueⁿ cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿ' jaa nn'aⁿ na cwila'yuu'a ndo' cwiluiindyo̱ seiiⁿ'eⁿ. Cwitando̱o̱'a nc'e jom, nqueⁿ na tquiaa jndyee Ty'o̱o̱ts'om na tando'xcoom quii'ntaaⁿ l'oo. Cantyja 'naaⁿ cha'tso nmeiⁿ' maqueⁿna' jom na tjacantyja na cwiluiit'maⁿñê na cha'tso na cha'tso. 19Ty'o̱o̱ts'om l'ueya ts'oom na catseixmaⁿ Cristo cha'tsoti na matseixmaaⁿ. 20Ndo' mati nc'e Cristo l'ue ts'oom na nnc'omyaandye ñ'eⁿñê cha'tsoti na m'aⁿ, meiiⁿ jaa nn'aⁿ tsjoomnancue, ndo' mati joo na m'aⁿ cañoom'luee nc'e na tue' Cristo nnom ts'oom'naaⁿ. 21Na ñejndyowana', meiⁿto̱ⁿ' ñet'om'yo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, ndo' wjee'yo' jom xjeⁿ naquii' n'om'yo'cheⁿ nc'e natia na ñel'a'yo', sa̱a̱ je' jnda̱ tqueeⁿ 'o na cwiljoya ts'oom ñ'eⁿndyo', 22nc'e na wi' na teinom Cristo na tueeⁿ'eⁿ cantyja na ts'aⁿ jom. S'aaⁿ naljo' cha nnda̱a̱ m'mo̱o̱ⁿ 'o nnom Tsotyeeⁿ na cwiluiindyo' cwentaaⁿ'aⁿ na meiⁿcwii tacwajndiindyo' ndo' tatjaa'naⁿ jnaⁿ'yo'. 23Sa̱a̱ cantyja 'naⁿ'yo' macaⁿna' na caljoo'ndyo'tyeⁿ'yo' na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿñê cha'cwijom na njoom na wjaa nch'ioo' ts'oom. Tintjei'ndyo' na ntyjaa' n'om'yo' ñ'oom naya na jnda̱ jndye'yo' na mañequiaana' na cwilui'n'maaⁿndyo'. Juu ñ'oom'ñeeⁿ cwit'omna' cha'waa tsjoomnancue ndo' ja Pablo majuuna' mañequiaya nda̱a̱ nn'aⁿ. 24Waa nawi' na mawino̱o̱ⁿya cwenta'yo', sa̱a̱ neiⁿya na ljo' matjo̱ⁿ ee cantyja 'naaⁿ' jo', ñequio seii'a matseicanda̱a̱'ñena' juu nawi' na teinom Cristo cwentaa nn'aⁿ tmaaⁿ' 'naaⁿ'aⁿ, na juu jo' seiiⁿ'eⁿ tseixmaⁿna'. 25Ee nc'e ts'iaaⁿ na jnda̱ ty'iom Ty'o̱o̱ts'om ja, jo' na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na mandi'ntjom nda̱a̱ nn'aⁿ na macwjeeⁿ'eⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. Cantyja 'naaⁿ' ts'iaaⁿ'ñeeⁿ seijndaa'ñê na mañequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ meiⁿquiayuucheⁿ, ndo' mati mateijndeiina' 'o. 26Jndye ndyu na jnda̱ teinom, ñet'oomnty'iu juu ñ'oom naya'ñeeⁿ sa̱a̱ je' ma'mo̱ⁿ Ty'o̱o̱ts'om juuna' nda̱a̱ nn'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. 27Ee tjaawee' ts'oom na matseicañeeⁿ nn'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na juu na jeeⁿ cajnda na tseixmaⁿ Cristo na matseit'maaⁿ'ñena' jom, mati m'aaⁿ jo' cwenta' 'o. Juu ñ'oom wanty'iuu'ñeeⁿ, luaa ma'mo̱ⁿna': Cristo m'aaⁿñê naquii n'om'yo', na juu jo' mañequiaana' na cwicantyjaa' n'om'yo' na nla'jomndyo' na nluiit'maⁿñê. 28Jâ cwilacandiiyâ cantyja 'naaⁿ' Cristo. Cwilajndo̱o̱'â n'om nn'aⁿ ndo' mati ñequio ñ'oom na xcweti cwit'mo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ cha'tso nn'aⁿ cha cantyja 'naaⁿ' Cristo nnc'omna na canda̱a̱'ndyena jo nnom Ty'o̱o̱ts'om. 29Ee na luaa' waa ts'iaaⁿ na to'ño̱ⁿ, matseijndo̱ya na mats'aa juuna' ñequio najndeii na mañequiaa Cristo na matseixmaⁿya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\