Colosenses 2

1L'ue ts'o̱o̱ⁿ na caliu'yo' na jeeⁿ t'maⁿ waa na matseijndo̱ya cantyja 'naⁿ'yo', 'o ndo' mati nn'aⁿ na cwila'yu' na m'aⁿna tsjoom Laodicea, ndo' mati cha'tsondye nn'aⁿ na ticata'jnaaⁿ' ja, 2matseijndo̱ cha nnc'om t'maaⁿndye n'om, ndo' cha tjoom' nc'om na wi' n'om nc'iaa na cwila'yu', ndo' na jndyeti na cwi'oola'no̱ⁿ' cantyja 'naaⁿ' ñ'oom wanty'iuu' na matseicandii Ty'o̱o̱ts'om na juuna' maquiiti Cristo cwiluiiñena'. 3Ee cantyja 'naaⁿ' jom m'aⁿ nty'iu cha'tso na jndo̱' ts'om Ty'o̱o̱ts'om na jeeⁿ jnda laxmaⁿna' ñequio joo na mantyjiicheⁿ. 4Matsjo̱o̱ ñ'oomwaa' nda̱a̱'yo' cha tiñe'quiandyo' na nñe'quiu'nn'aⁿna' 'o cwii ñ'oom na nla'neiⁿ nn'aⁿ nda̱a̱'yo' na nncjaachuuñena' 'o. 5Ee meiiⁿ na tic'o̱o̱ⁿya quii'ntaaⁿ'yo', sa̱a̱ naquii' ts'o̱o̱ⁿya cha'cwijom na ñ'a̱ⁿya ñ'eⁿndyo' na jeeⁿ neiⁿya na maqua̱ⁿ cwenta na jeeⁿ xcwe cwil'a'yo' ndo' na cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 6'O jnda̱ jla'ljo'yo' Cristo Jesús naquii' n'om'yo' na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom 'o. Jo' chii ñequii'cheⁿ c'om'yo' na cwila'jomndyo' ñ'eⁿñê. 7C'om'tyeⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ tyeⁿ m'aⁿ nch'ioo' ts'oom quii' tyuaa. Ndo' catsana'jnda̱'yo' cantyja na cwila'yu'yo' ñ'eⁿñê. Cal'a'yo' cha'xjeⁿ ñ'oom na t'mo̱ⁿ ts'aⁿ nda̱a̱'yo'. Ndo' ñequii'cheⁿ quia'yo' na jeeⁿ quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om cha'tso nnom na matio'naaⁿñê 'o. 8Cal'andyo' cwenta na tiñequiandyo' na nla'jomndyo' ñequio nn'aⁿ na cwinquio'nn'aⁿ nt'omcheⁿ ñequio ñ'oom na m'aaⁿ' n'omna, ñ'oom na matseiñ'eeⁿ'ñena' nn'aⁿ ee nchii cantyja 'naaⁿ' Cristo cwila'jomndyena, macanda̱ cwi'oola'jomndye chiuu na nquiu nquiee ndo' ñequio natia najnda̱ na cwitsa̱'ntjom tsjoomnancuewaañe. 9Ee cha'tso na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om canda̱a̱'ñ'eⁿ tseixmaⁿ Cristo na tuiiñê na ts'aⁿ jom. 10Cantyja 'naaⁿ' jom maqueⁿna' 'o na canda̱a̱'ndyo' jo nnom Ty'o̱o̱ts'om ee cwila'jomndyo' ñ'eⁿ Cristo na cwiluiiñê na catsa̱'ntjoom cha'tsondyeñ'eⁿ na nchii nn'aⁿ cwiluiindye na waa najnda̱ na cwitsa̱'ntjom. 11Ndo' mati 'o jnda̱ tuii ñ'eⁿndyo' cwii na matseijomna' cha'cwijom na cwil'a nn'aⁿ judíos ñ'eⁿ yonom'ndaa ndana. Sa̱a̱ juu na s'aa Cristo ñ'eⁿndyo', nchii cwe' cjoo' seii' ts'aⁿ tuiina', jom macwji'n'maaⁿñê 'o cantyja 'naaⁿ' jnaⁿ na laxmaⁿ'yo' na teincoondyo' na nn'aⁿjnaⁿ 'o. Luaa' ts'iaaⁿ na mach'ee Cristo. 12Quia na teits'oomndyo', tjacant'iuu'ndyo' ñequio Cristo. Ndo' mati cwitando'xco'yo' ñ'eⁿñê nc'e cwila'yu'yo' na waa najndeii na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om na tquiaaⁿ na tando'xco juu. 13Ncuee na jnda̱ teinom, ñejla'xmaⁿ'yo' l'oo nc'e jnaⁿ'yo' ndo' nc'e na tyooluii ñ'eⁿndyo' cha'na cwil'a nn'aⁿ judíos yonom'ndaa ndana. Sa̱a̱ je' je' mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om na tjoom' cwitando'yo' ñequio Cristo na jnda̱ seit'maⁿ ts'oom jnaⁿ'yo'. 14Juu na tyowaa na cho̱'jnaaⁿya nnom ljeii na matsa̱'ntjomna', na tyoqueⁿna' xjeⁿ 'naaⁿ'na' jaa, seicanduu' Ty'o̱o̱ts'om. S'aaⁿ na mawinom ts'oom ee na ty'ioom juuna' ts'oom'naaⁿ. 15Cwe' nc'e na tue' Cristo cjoo' ts'oom'naaⁿ, jo' tju'cje Ty'o̱o̱ts'om cha'tsondye joo na waa najnda̱ na m'aⁿ jo nandye ndo' jlui'jnaaⁿ'ndye joo jo nda̱a̱ cha'tso na s'aaⁿ. Tjachuu Cristo joona nawi' ee na jnda̱ tantjoom. 16Nc'e na luaa' s'aa Cristo, tiñequiandyo' na nntso cwii ts'aⁿ na tixcwe cwil'a'yo' cantyja 'naaⁿ' na cwicwa'yo' oo na cwiwe'yo' oo ñ'oom cantyja 'naaⁿ' cwii xuee na cwilue nn'aⁿ na jeeⁿ t'maⁿ tseixmaⁿ oo quia na m'aaⁿ chi'ndaa oo xuee na cwita'jndyeena. 17Ee ñ'oommeiⁿ' cwe' ncwaaⁿ' juu na quia nndyo na manquii Cristo cwiluiiñê na canda̱a̱'. 18Tiñe'quiandyo' na nntjeii' naⁿm'aⁿ' naya 'naⁿ'yo' na jeeⁿ jndana' na cwe' cwil'ayana na jeeⁿ nioom' n'omna ndo' na cwila't'maaⁿ'ndyena ángeles. Joona cwitii'ndyena cantyja 'naaⁿ ñ'oom na tyoonty'iaana na cantyja 'naaⁿ' jo' cwila's'andyena nc'e ñ'oom na m'aaⁿ' n'om nquieena. 19Joo naⁿm'aⁿ' cwitjeii'ndyena cantyja 'naaⁿ' Cristo na cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿ' nn'aⁿ na cwiluiindye seiiⁿ'eⁿ. Nc'e na mateix'eeⁿ tmaa'ⁿ nn'aⁿ cwentaa'aⁿ', 'oonajnda̱na ndo' macwjaa'ñena' joona cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha'xjeⁿ tjat'uii cwii cwii nnom na tjacañjoom'ñe sei'ts'o 'naaⁿya cha'xjeⁿ na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om. 20'O jnda̱ tja̱'yo' ñequio Cristo, jo' chii je' tic'om'yo' nacje 'naaⁿ ñ'oom na maqueⁿna' xjeⁿ nn'aⁿ na la'xmaⁿna cantyja 'naaⁿ' tsjoomnancue. Quia jo' ¿chiuu na ndicwaⁿ cwil'a'yo' cha'na nn'aⁿ tsjoomnancue, na cwilañ'oom'ndyo' ñ'oom na maqueⁿna' xjeⁿ nn'aⁿ? 21Cha'na ñ'oom na cwiluena: “Tiñe'quiu' luaa'. 'Naⁿwaa' ticwanaaⁿ na nlqui' meiⁿ tileiñ'oom'”. 22Cha'tso ñ'oommeiⁿ' na cwiqueⁿ joona xjeⁿ nn'aⁿ, mat'uiina' 'naⁿ na cwintycwii na mawil'uee'ñe ts'aⁿ, ñequii'cheⁿ la'xmaⁿna' ñ'oom na cwiqueⁿ nn'aⁿ na matsa̱'ntjomna' ñequio ñ'oom na cwit'mo̱o̱ⁿ naⁿ'ñeeⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. 23Na mayuu' mach'eena' ndoo' ntyjii ts'aⁿ na jndo̱' ts'om ts'aⁿ na luaa' ñ'oom tseineiⁿ ee cwit'mo̱o̱ⁿna' na jeeⁿ matseit'maaⁿ'ñe ndo' jeeⁿ maqueⁿ xjeⁿ seii', sa̱a̱ ñ'oom'ñeeⁿ meiⁿchjoo ticateijndeiina' juu na wjaa nacjoo joo na cwiqueⁿna' xjeⁿ juu na matsei'tjo̱o̱ñe nnom Ty'o̱o̱ts'om.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\