Colosenses 4

1'O patrom na m'aⁿ moso 'naⁿ'yo' na cwindye'ntjomtyeⁿna nda̱a̱'yo', cal'a'yo' ñ'eⁿndyena ljo' na maty'iomyana' ee manquiu'ya'yo' cañoom'luee m'aaⁿ cwii na cwiluiiñe na matsa̱'ntjom 'o na nñequia'yo' cwenta nnoom. 2Ticwintqueⁿ'yo' na ñequii'cheⁿ cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om. C'oom'ya n'om'yo' na cwil'a'yo' na ljo'. Ndo' ñequii'cheⁿ quia'yo' na quianl'uaaⁿ'aⁿ. 3Mati calaneiⁿ'yo' nnoom cantyja 'naaⁿyâ cha' nncju'naaⁿñena' na nñequiaayâ ñ'oom'm na cwe' wanty'iu m'aaⁿna' na cantyja 'naaⁿ' juuna' m'aaⁿya w'aancjo. 4Cataⁿ'yo' nnoom na xcwe nñequiaya ñ'oom'ñeeⁿ cha'xjeⁿ na matsona'. 5Quia na m'aⁿ'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ na tyoola'yu', c'om'yo' na jndo̱'ya n'om'yo'. Ticwii cwii ndii' na maju'naaⁿñena' na nlaneiⁿ'yo' nda̱a̱na cantyja 'naaⁿ' Cristo, cal'a'yo' na ljo'. 6Ñ'oom na cwilaneiⁿ'yo', ñequii'cheⁿ cats'aana' na cjawee' nquiu nn'aⁿ, cha ya nla'no̱ⁿ'yo' cwaaⁿ ñ'oom nnt'o̱'yo' nda̱a̱na. 7Nquii ti'nn'aaⁿya Tíquico na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya, nntseicañeeⁿ 'o cantyja 'naⁿya. Jeeⁿ xcwee' ts'oom na mateijneiⁿ ja na mandi'ntjoom nnom Ta Jesús. 8Macwe' jo' majño̱o̱ⁿya jom na m'aⁿ'yo' na nntsoom nda̱a̱'yo' chiuu waa na jo̱m'aaⁿya ndo' na nñequiaaⁿ na jnda̱'yo' naquii' na cwilayu'yo'. 9Mati ñequio jom mawjaa Onésimo, cwii ncjo'yo' na jeeⁿ wi' ts'o̱o̱ⁿya jom na jeeⁿ xcwee' ts'oom ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. Wendye joona nluena nda̱a̱'yo' cha'tso na cwiluii ljooñe. 10Matseicwanom Aristarco na xmaⁿndyo'. M'aaⁿñê w'aancjo ñ'eⁿndyo̱. Mati Marcos tyjee Bernabé matseicwanoom na xmaⁿndyo'. Jnda̱ jndye'yo' ñ'oom xeⁿ na aa nncue'cañoom 'o cato'ñoom'yo' jom na xcwee' n'om'yo'. 11Juu Jesús tsaⁿ na jnda̱ we xuee' Justo, matsoom na xmaⁿndyo'. Quii'ntaaⁿ nn'aⁿ judíos na cwila'yu' manda̱ ndyeendye joona cwiñequiana na t'maⁿ ts'o̱o̱ⁿ na cwiñequiaayâ ñ'oom na quiandye nn'aⁿ na nntsa̱'ntjom Ty'o̱o̱ts'om joona. 12Juu Epafras, cwii ncjo'yo', matseicwanoom na xmaⁿndyo'. Cwiluiiñê ts'aⁿ na mandi'ntjom nnom Cristo Jesús. Ñequii'cheⁿ matseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo' na nncwintyje'tyeⁿ'yo' jo nnom ndo' ñequio na xcwee' n'om'yo' na nl'a'yo' yuu na l'ue ts'om. 13Macwji'yuu'ndyo̱ cantyja 'naaⁿ'aⁿ na jeeⁿ majoo' ts'oom, ñequii'cheⁿ matseineiiⁿ nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿ'yo', 'o ndo' mati nn'aⁿ tsjoom Laodicea ñequio tsjoom Hierápolis. 14Nquii Lucas, tyonasei, matseicwanoom na xmaⁿndyo'. Jeeⁿ jnda ntyjiiya ñ'eⁿñê. Ndo' mati tso Demas xmaⁿndyo'. 15Candu'yo' na xmaⁿndye nn'aⁿ na cwila'yu' na m'aⁿ Laodicea. Mati xmaⁿñe Ninfas ñequio tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na cwitjomndye waⁿ'aⁿ. 16Quia na jnda̱ jla'naⁿ'yo' cartawaañe, cala'cwanom'yo' juuna' na m'aⁿ tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ Laodicea cha na nla'naaⁿna juuna', ndo' mati 'o cala'naⁿ'yo' carta na matseicwano̱ⁿya na m'aⁿ joona. 17Ndo' candu'yo' nnom Arquipo na matsjo̱o̱ queⁿñê na nntseicanda̱a̱'ñê ts'iaaⁿ na jnda̱ ty'iom Ta Jesús jom. 18Mannco̱ Pablo ñequio ts'o̱o̱ya matseiljeiya na xmaⁿndyo'. Cjaañjoom' n'om'yo' na m'aaⁿya pra̱so. Quiaa Ty'o̱o̱ts'om na nto'noom'yo' naya na matseixmaaⁿ. Amén.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\