Efesios 2

1Mañejuu xjeⁿ na tquiaa Ty'o̱o̱ts'om na ta'ndo' xco Cristo tquiaaⁿ na 'o tando'yo' meiiⁿ na jo nnoom tyola'xmaⁿ'yo' l'oo nc'e natia ñequio jnaⁿ na ñejla'xmaⁿ'yo', 2mati 'o ñet'om'yo' naquii' natiameiⁿ', ñesantyjo̱'yo' ndo' ñel'a'yo' ljo' na cwil'a nn'aⁿ tsjoomnancuewaa, cha'xjeⁿ na l'ue ts'om juu espíritu na waa najndeii na m'aaⁿ naquii' jndye na maleichuu xjeⁿ 'naaⁿ'na' nn'aⁿ na tiñe'cal'a chiuu na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 3Mati tiempo na jnda̱ teinom ñejla'jomndyo̱ naquii' cha'tso natiameiⁿ', ñel'aaya ljo' na queeⁿ n'om seii'a ndo' ñejla'canda̱a̱'ndyo̱ ñ'omtiuu 'naaⁿya. Ndo' na ljo' ñel'aaya, juu na matseiw'iityeⁿ Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ laxmaaⁿya na cat'uiina' jaa cha'xjeⁿ na nnt'uiina' nt'omcheⁿ. 4Sa̱a̱ jeeⁿcheⁿ ndya' wi' ts'om Ty'o̱o̱ts'om jaa. T'maⁿ waa na candya' ts'oom ñ'eⁿndyo̱, 5ee xjeⁿ na ñet'o̱o̱ⁿya na l'oo nc'e jnaaⁿya, xjeⁿ'ñeeⁿ tquiaaⁿ na tando̱o̱'xco̱o̱ya quia na tquiaaⁿ na tando'xco Cristo. Ndo' na ljo', nc'e naya na matseixmaaⁿ, jo' na cwiluii'n'maaⁿndyo'. 6Ndo' na tyolaxmaaⁿya l'oo tquiaaⁿ na tando̱o̱'xco̱o̱ya ñequio Cristo Jesús, ndo' s'aaⁿ na cwimeiⁿndyuaandyo̱ ñ'eⁿñe cañoom'luee. 7Luaa' s'aaⁿ cha xuee na cwiwjaana' m'mo̱ⁿna' na juu na m'aaⁿ na jnda ntyjeeⁿ jaa, jeeⁿ cajnda tseixmaⁿna' ñequio juu naya na matseixmaaⁿ nc'e Cristo Jesús. 8Nc'e naya 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na cwe' yu, jo' chii cwicaluii'n'maaⁿndyo' ee na cwila'yu'ya' n'om'yo' ñ'eⁿñê. Meiⁿ nchii laxmaⁿ'yo' na ljo' nc'e cwii na jnda̱ l'a' ncjo'yo', laxmaⁿ'yo' naljo' nc'e mach'eeⁿ na cwicanda'yo' juuna'. 9Nchii cwe' waa na jnda̱ s'aa ts'aⁿ jo' na cwilui'n'maaⁿñê, cha nntseicu'na' na nntseis'añe cheⁿnqueⁿ. 10Ee cwiluiindyo̱ ts'iaaⁿ na mach'ee Ty'o̱o̱ts'om. Jnda̱ tqueeⁿxcoom jaa cantyja 'naaⁿ' Cristo Jesús cha na cal'aaya cha'tso nnom na maty'iomyana' na ndyu'ñeeⁿcheⁿ seijndaa'ñê na cal'aaya. 11Jo' chii cjañjoom' n'om'yo' chiuu ñejla'xmaⁿ'yo' cwitjo̱o̱cheⁿ na cwila'yu'yo'. 'O nchii tsjaaⁿ judío 'o ndo' nc'e naljo' joona na cwil'ana 'naaⁿ ntjaaⁿ yo'ndaa ndana na naⁿnom, cwiluena na 'o tila'xmaⁿ'yo' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om nc'e na tiquil'a'yo' naljo'. 12Tiempo'ñeeⁿ nchii cantyja 'naaⁿ' Cristo ñet'om'yo', ñet'om'ndyo̱'yo' cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ Israel, ee wato̱ⁿ' tyom'aⁿ'yo' cantyja 'naaⁿ' ñ'oomtyeⁿ na seijndaa'ñe Ty'o̱o̱ts'om ñequiondye joona, ndo' mati ñ'oom na tsoom nda̱a̱na na nnts'aaⁿ. Xjeⁿ'ñeeⁿcheⁿ meiⁿ ticantyjaa' n'om'yo' jom, meiⁿ na nnc'om'yo' cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 13Sa̱a̱ je' je' tjoom' m'aⁿ'yo' ñ'eⁿ Cristo Jesús. Jo' chii 'o na ñet'om'ndyo̱'yo' ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om jnda̱ seicandyoo'ñena' 'o cantyja 'naaⁿ'aⁿ nc'e na tquiaañe Cristo na tueeⁿ'eⁿ cwenta'yo'. 14Ee Cristo cwiluiiñê na cwiljoya n'o̱o̱ⁿ jâ nn'aⁿ judíos ñequio 'o na nchii jo' cwiluiindyo'. Jom s'aaⁿ na ñecwii tmaaⁿ' laxmaaⁿya na ñet'o̱o̱ⁿya na we tmaaⁿ' jaa, ee seityueeⁿ'eⁿ juu na ñet'o̱o̱ⁿ na wjeendyo̱ ntyja̱a̱ cwii na cha'cwijom tatiom na ñeto̱ⁿ'na' jaa. 15Ñ'oom na tqueⁿ Moisés jndye nnom tyoqueⁿna' xjeⁿ nn'aⁿ. Sa̱a̱ cantyja na tue' Cristo seintycwiina' najndeii na tyotseixmaⁿ ñ'oom'ñeeⁿ. S'aaⁿ na ntycwii jo' cha we ntmaaⁿ'ndyo̱ nncwil'uee'ñê na nnts'aaⁿ cwii tmaaⁿ' xco na tjoom' m'aaⁿya cantyja 'naaⁿ'aⁿ. Laa'ti' waa na seintycweeⁿ na ticuee' n'om nn'aⁿ cwii cwii tmaaⁿ' nc'iaana. 16Nc'e na tue' Cristo nacjoo' ts'oom'naaⁿ jo' na seintycwiiñ'eeⁿ na m'aⁿntiaa'ndye we ntmaaⁿ' nn'aⁿ, s'aaⁿ na ñecwii tmaaⁿ' joona, ljoyaandyena ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 17Jndyo Cristo na jndyonquiaaⁿ ñ'oom xco na mach'eena' na cwintycwii tia' quii'ntaaⁿ' 'o nn'aⁿ na tquia ñet'om'yo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om, ndo' mati quii'ntaaⁿ jâ nn'aⁿ judíos na candyoo'ti ñet'o̱o̱ⁿyâ cantyja 'naaⁿ'aⁿ. 18Nc'e cantyja 'naaⁿ' Cristo jo' na meiiⁿ we ntmaaⁿ' jaa, wanaaⁿ na nntsaquia̱a̱'a na m'aaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, cwiluii na ljo' nc'e Espíritu Santo. 19Jo' chii 'o nn'aⁿ gentiles tacola'xmaⁿ'yo' nn'aⁿ na cwe' cwiquieya cwii tyuaa na nchii jo' tuiindyo'. Xeⁿ nchii je' je' mañecwii xjeⁿ cwiluiindyo' ñequio tmaaⁿ' na cwiluiiñe cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om, cwiluiindyo' nn'aⁿ na ñecwii w'aa 'o, ndo' ñequii 'ñeeⁿ ntseinda 'o. 20'O cwiluiindyo' cha'cwijom w'aa na jnaⁿna' nacjoo' ts'iaⁿtsjo̱', na tacatyeeⁿ nacjoo' ñ'oom na tyoñequia apóstoles ñequio profetas. Manquiiti Jesucristo cwiluiiñê tsjo̱' nqui w'aa'ñeeⁿ. 21Cristo cwiluiiñê tsiaⁿtsjo̱'ñeeⁿ. Nacjoo' juuna' cha'waa w'aa'ñeeⁿ cwijom wjaacanda̱a̱'na' hasta na ncue'ntyjo̱ na nluiiñena' cwii wats'om na lju' cwentaa' Ta Ty'o̱o̱ts'om. 22Jo' chii cha'tsondyo' 'o na seitjoom'na' ñ'eⁿ Cristo matseitjomna' 'o ñ'eⁿ nc'iaa'yo' na cwiluiindyo' cwii w'aa yuu na nnc'oomñe Ty'o̱o̱ts'om nc'e Espíritu Santo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\