Efesios 4

1Ja m'aaⁿya w'aancjo jnaaⁿ' na cwiluiindyo̱ ts'aⁿ na m'aaⁿñe cantyja 'naaⁿ' Jesucristo, mats'aaya ty'oo nda̱a̱'yo' na c'om'yo' quii'ntaaⁿ nn'aⁿ cha'xjeⁿ na macaⁿna' na c'om nn'aⁿ na maqueeⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ee mancjo'yo' jo'. 2C'om'yo' na nioom' n'om'yo' ndo' yann'aⁿndyo', c'om'yo' na t'maⁿ n'om'yo', canaⁿndyo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo' ñequio na wi' n'om'ntyjee'yo'. 3Ñequio na mateijndeii Espíritu Santo 'o, calajnda̱'yo' na ñecwii n'om'yo' ñequio nn'aⁿ na cwila'yu' nc'e na matseitjoom'na' 'o na ya m'aⁿ'yo' ñequiondye joona. 4'O nc'e Cristo ñecwii sei' cwiluiindyo' ndo' ñecwii Espíritu Santo na m'aaⁿñê naquii' n'om'yo', cha'xjeⁿ jnda̱ tqueeⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om 'o na ñecwii waa na cwicantyjaa' n'om'yo', 5m'aaⁿ ñecwiiñe Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom, ndo' ñecwii na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿñê, ndo' ñe'cwii na cwileits'oomndye nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ'aⁿ, 6ndo' m'aaⁿ ñecwii Ty'o̱o̱ts'om na nqueⁿ cwiluiiñe Tsotya̱a̱ya na cha'tsondyo̱, jom cha'tso matsa̱'ntjoom ndo' mach'eeⁿ ts'iaaⁿ 'naaⁿ'aⁿ naquii' n'o̱o̱ⁿya ndo' m'aaⁿñê jo' jo'. 7Cwii cwiindyo̱ cantyjati na jnda̱ jndaa' nnom Cristo na 'naaⁿ' ts'iaaⁿ na matseixmaⁿ, cantyjati jo' naya na maco'ñom. 8Nc'e na luaa' jo' matso ñ'oom' Ty'o̱o̱ts'om na teiljeii: Quia na tjawaaⁿ cañoom'luee jnda̱ na tando'xcoom na tueeⁿ'eⁿ, tjachom cha'tso joo na ñet'om nacjoom'm, ndo' nda̱a̱ nn'aⁿ tquiaaⁿ cwii cwii nnom na 'naaⁿna. 9¿Ljo' ñe'ca'mo̱ⁿna' na matsona' na tjawaaⁿ? Matsona' naljo' ee najndyee jndyocueeⁿ nnom tsjoomnancuewaañe. 10Jom na jndyocueeⁿ majuutyeeⁿ tjawannaaⁿ'aⁿ cañoom'luee cha na cha'tsoti na niom, canda̱a̱' ma'mo̱ⁿna' na m'aaⁿñê. 11Ndo' manquiityeeⁿ tquiaaⁿ na nt'om nn'aⁿ cwiluiindye apóstoles. Nt'om cwiluiindye nn'aⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ ñ'oom cantyja 'naaⁿ'aⁿ cha cala'yu' nn'aⁿ. Nt'om cwiluiindye na cwiñe'quia ñ'oom xco na ya cantyja na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ, ndo' nt'om cwiluiindye na cwitei'x'ee ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ndo' nt'omcheⁿ cwito'ñoom na 'naaⁿ na cwit'mo̱o̱ⁿ nda̱a̱ nc'iaa. 12Luaa' s'aa Cristo, jo' na ya tei'naaⁿ nn'aⁿ na cwila'xmaⁿ cwentaaⁿ'aⁿ na nl'ana ts'iaaⁿ na macaⁿna' cha na nncjaawijndyeendye nn'aⁿ na nnc'om cantyja 'naaⁿ'aⁿ, 13hasta xjeⁿ na nncue'ntyjo̱ na cha'tsondyo̱ tjoom' nnc'o̱o̱ⁿya na cwila'yu'ya n'o̱o̱ⁿya ñ'eⁿñê ndo' na canda̱a̱'ya na cwita'jnaaⁿ'a nquii Jnda Ty'o̱o̱ts'om. Ndo' na ljo' nlaxmaaⁿya nn'aⁿ na jnda̱ tquiee n'om na canda̱a̱' nntseijomna' jaa cantyja 'naaⁿ' Cristo. 14Quia jo' taxocatseijomnnda'na' jaa cha'na yocanch'u na tiyo yo cwila'chuii' chiuu waa na m'aaⁿ' n'om. Meiⁿ taxonquiandyo̱ na nleichuuna' jaa cantyja 'naaⁿ' ñ'oom xco na cwe' cantu na cwiñe'quia nn'aⁿ na jeeⁿ jndo̱' n'om na joo ñ'oom'ñeeⁿ cwi'oochoondyena' nn'aⁿ nato na tixcwe. 15Quia jo' nc'e na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ, calana̱a̱ⁿya ñ'oom na mayuu', matsona' na catsanajnda̱a̱ya cantyja 'naaⁿ cha'tso nnom chiuu waa na m'aaⁿya nc'e na matseitjoom'na' jaa ñ'eⁿ Cristo na cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿ' jaa na laxmaaⁿya seiiⁿ'eⁿ. 16Ndo' cantyja 'naaⁿ' Cristo, jaa na cwiluiindyo̱ seiiⁿ'eⁿ, matseijomna' cha'na tjacañjoom'ñe seii' ts'aⁿ, ndo' juu jo' quia ya t'uii'na' ñequio cwii cwii nnom na tjacañjoom'ñe ts'aⁿ, quia jo' tjoom' m'aaⁿna', ndo' nc'e jo' ya wjanajndeii juuna'. Ndo' jaa na cwiluiindyo̱ seiiⁿ'eⁿ, nntsawijnda̱a̱ya na wi' n'o̱o̱ⁿya nn'aⁿ. 17Jo' chii nc'e nquii Ta Jesús matsa̱'ntjoom jaa, luaa ñ'oom na matsjo̱o̱ nda̱a̱'yo'. Tsacwi'ntyje'yo' na matseijomna' 'o cha'na nn'aⁿ na tyootioondye l'o̱ Ty'o̱o̱ts'om. Ee joona m'aⁿna ñomtiuu 'naaⁿna na cwe' ts'iaaⁿ'ndyo joona'. 18Ee juu na cwila'no̱ⁿ'na matseijomna' cha'cwijom na jaaⁿñe. Ee juu na wando' Ty'o̱o̱ts'om ticuaana' ñ'eⁿndyena ee ticala'no̱ⁿ'na cantyja 'naaⁿ'aⁿ nc'e na quie' n'omna. 19Jnda̱ s'aana' na tajnaaⁿtona natia na cwil'ana, cwiñequiandyena nnom ljo' na queeⁿ ts'om seiina cha ñequio na neiiⁿna nnda̱a̱ nl'añ'eⁿna cha'tso nnom ljo' na ticaty'iomyana'. 20Sa̱a̱ 'o nchii luaa' waa ñ'oom na tyot'mo̱o̱ⁿ nn'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Cristo nda̱a̱'yo', 21xeⁿ na mayuu' jndye'ya'yo' ñ'oom'm ndo' jla'no̱ⁿ'yo' na ñ'oom na mayu'cheⁿ juuna', 22quia jo' cantyja 'naaⁿ' chiuu waa na ñet'om'jndyee'yo', catjei'ndyo' cantyja 'naaⁿ' natia na ñeseiqueeⁿ ts'om seii'yo' ee juu jo' tseixmaⁿna' cwii na jnda̱ tei'ndaa'ñ'eⁿ na joo natia'ñeeⁿ cwinquio'nn'aⁿna' ts'aⁿ. 23Macaⁿna' na cala'xco'yo' cantyja 'naaⁿ' espíritu 'naⁿ'yo' ñequio na m'aaⁿ' n'om'yo', 24ndo' na c'omxcondyo' cha'cwijom ts'aⁿ na macwee liaa xco na juu jo' cwiluiiñena' cantyja na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om na cwiwitquioo' jo' quia na mach'ee ts'aⁿ na maty'iomyana' ndo' lju' wjaam'aaⁿ. 25Jo' chii tacalaneiⁿ'yo' cantu, cwii ndo' cwiindyo' catseineiⁿ ñ'oom na mayuu' ñ'eⁿ nc'iaa' ee cha'tsondyo̱ cwiluiindyo̱ cwii cwii nnom ljo' na tjacañjoom'ñe seii' Cristo. 26Quia matsei'w'ii' x'ia', tintseitjo̱o̱ndyu'ti' nnoom na jndaa'jom nntseicamaaⁿndyu' na tincja'cwaaⁿ'ya' jom. 27Tiñenquia'yo' meiⁿcwii nnom na tsaⁿjndii nnda̱a̱ nnts'aaⁿ xjeⁿ 'o. 28'Ñeeⁿ 'o na ñex'uee, je' tanch'ueeti, je' cats'aayaaⁿ ts'iaaⁿ na yati cha nncuaa ljo' na nnda̱a̱ nnteijneiⁿ nt'omcheⁿ na matseitjo̱o̱na' joona. 29Meiⁿcwii ñ'oomntjeiⁿ talaneiⁿ'yo', macanda̱ calaneiⁿyo' ñ'oom naya na nnteijndeiina' ts'aⁿ na nncjaawijndeiityeeⁿ, ndo' nn'aⁿ na nndye ñ'oom'ñeeⁿ nntio'naaⁿñena' joona. 30Ndo' til'a'yo' cwii nnom na nntseichjoo'na' ts'om Espíritu Santo na cwiluiiñe Ty'o̱o̱ts'om, nquii na ñequio juu ty'ioom sa̱yo 'o, cha jndaa' 'ñeeⁿ 'o xuee quia na nnlui'n'maaⁿndyeñ'eⁿ nn'aⁿ. 31Ca'ndye'yo' cha'tso nnom na cwil'a na matsei'ndaa'na' n'om'yo', cha'na nntseiw'ii ts'aⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, nntseilioo'ñe ts'aⁿ ñ'eⁿ x'iaaⁿ'aⁿ, c'uaa c'uaati 'ñom na matseijmeiⁿ'ñê nnom x'iaaⁿ'aⁿ, maju' ts'aⁿ ñ'oom wi' nacjoo' x'iaaⁿ'aⁿ, ñequio chatso nnom ljo' na tis'a. 32Cal'a'yo' na ya nn'aⁿndyo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo', c'oom na wi' n'om'yo' joona, cala't'maⁿ n'om'yo' nc'iaa'yo' cha'xjeⁿ mati matseit'maⁿ ts'om Ty'o̱o̱ts'om 'o nc'e Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\