Efesios 5

1Nc'e na cwiluiindyo' ntseinda Ty'o̱o̱ts'om na m'aaⁿ na jeeⁿ candya' ts'oom 'o, jo' na macaⁿ'a na caluii'ndyo' cha'xjeⁿ nqueⁿ. 2C'om'yo' na jnda nquiu'yo' meiⁿquia nn'aⁿ cha'xjeⁿ Cristo ty'oom na candya' ts'oom jaa, ndo' tquiaañê na tueeⁿ'eⁿ cwentaaya. Ndo' na ljo' s'aaⁿ s'aana' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñê cha'cwijom catsmaⁿ na cwila'cuee' nn'aⁿ judíos cha nntseit'maⁿ ts'oom joona jnaaⁿna. Manc'e jo' chii tioo na jeeⁿ tjawee' ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿñê cha'cwijom cwii jndye cachi. 3Sa̱a̱ quii'ntaaⁿ' 'o na cwiluiindyo' nn'aⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ticatsona' meiⁿ cwe' na nlaneiⁿ'yo' ñ'oom cantyja 'naaⁿ' na cwe' nnc'oomya ts'aⁿ ñ'eⁿ x'iaa' ndo' cha'tso nnom ñ'oomtia, oo aa queeⁿ ts'om ts'aⁿ na ñe'cwityañê. 4Ticaty'iomna' na nlaneiⁿ'yo' meiⁿquia nnom ñ'oom ntjeiⁿ oo ñ'oom wi', oo ñ'omjnaaⁿ' na cwila'neiⁿ nn'aⁿ. Nchii jo' na nl'a'yo'. 'O cjaañjoom' n'om'yo' cwii cwii nnom na cantyja 'naaⁿ joo jo' nñe'quia'yo' na quianl'uaa' Ty'o̱o̱ts'om. 5Ee manquiu'yo' na juu ts'aⁿ na cwe' nnc'oomya ñequio x'iaa' oo na nntseiqueeⁿ ts'om na ñe'cwityañe, jo' jo' matseijomna' cha'na quia na matseit'maaⁿ'ñe ts'aⁿ cwii na cwe' nn'aⁿ nl'a, ndo' na ljo' nntseicu'na' na nncjaaquiee' tsaⁿ'ñeeⁿ cantyja na matsa̱'ntjom Cristo ñ'eⁿ Ty'o̱o̱ts'om. 6Meiⁿcwii ts'aⁿ tinquio'nn'aⁿ'yo' na nndu'yo' ñ'oom ntjeiⁿ nnom, ee macwe' jnaaⁿ' jo' juu na t'maⁿ nntseiw'ii Ty'o̱o̱ts'om nnt'uiina' nn'aⁿ na tilañ'oom'ndyena chiuu na matseicañeeⁿ joona. 7'O til'a'yo' cha'xjeⁿ na cwil'ana. 8Ee 'o jnda̱ ñet'om'yo' cantyja 'naaⁿ' na jaaⁿñe sa̱a̱ je' na jnda̱ seitjoom'na' 'o ñequio Ta Jesucristo, c'om'yo' cantyja 'naaⁿ' naxueeñe, 9ee juu naxueeñe quia na matseixueeñena' naquii' ts'om ts'aⁿ, mach'eena' na yats'aⁿñê, xcwe mach'eeⁿ ndo' mayom'm ñ'oom na nntseineiiⁿ. 10Cala'jnda̱'yo' na nntsawi'naⁿ'yo' na nl'a'yo' cha'tso yuu na macjaawee' ntyjii Ta Jesús ñ'eⁿndyo'. 11Ticala'jomndyo' ñequio ljo' na tjaa yuu l'ue na cwil'a nn'aⁿ na m'aⁿ cantyja 'naaⁿ' na jaaⁿñe. 'O cala'cano̱o̱ⁿ'yo' na tixcwe ljo' cwil'ana. 12Ee mach'eena' na jnaaⁿ' ts'aⁿ na nntseineiⁿ ljo' na cwe' nty'iu cwil'a naⁿ'ñeeⁿ, 13sa̱a̱ quia na jnda̱ seicano̱o̱ⁿ naxueeñe cha'tso ljo' na cwe' nty'iu cwiluii, quia jo' cwiwitquioo'ya. Ee juu naxuee matseicano̱o̱ⁿna' cha'tsoñ'eⁿ ljo' na wanty'iuu' niom. 14Cantyja 'naaⁿ' luaa', luaa matsona': Calcwi' 'u na watsu', quicantyja' na wa' qui'ntaaⁿ l'oo cha na nñequiaa Cristo na xuee nnc'oom'. 15Cantyja 'naaⁿ' nmeiⁿ' cal'andyo' cwenta cantyja chiuu waa na tsam'aⁿ'yo'. Tinc'om'yo' na cwe' tijndo̱'to n'om'yo', 'o c'om'yo' na jndo̱'ya n'om'yo'. 16Jo' chii queⁿndyo' na nl'a'yo' yuu na maty'iomyana'. Meiⁿ tila'catsuu'yo' xuee 'naⁿ'yo' na cwe' chutindyo, ee cwii cwii xuee jaawiwi'ti. 17Til'a'yo' cwii nnom na cwe' nl'a'to'yo', cala'no̱ⁿ'ya'yo' ljo' l'ue ts'om Ta Ty'o̱o̱ts'om na nl'a'yo'. 18Tinc'om'yo' na candye'yo', ee na luaa' nl'a'yo' wjaachuna' 'o na nntsuundyo', 'o c'om'yo' na too'ndyo' ñ'eⁿ Espíritu Santo. 19Cala'naⁿ'yo' ñ'oom na cho salmos na nndye'yo' ñ'eⁿ nc'iaa'yo' ndo' cata'yo' cha'tso nnom na ya nnta ts'aⁿ na cwila't'maaⁿ'ndyo' Ta Ty'o̱o̱ts'om ñequio na xcwee'ya n'om'yo'. 20Ñequii'cheⁿ quia'yo' na quianl'uaa' Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om cantyja cha'tsoti na matio'ñaaⁿñê 'o ñequio xuee' Taya Jesucristo. 21Catue'ndyo' cje'yo' nda̱a̱ nc'iaa'yo' na cwila'yu' nc'e na t'maⁿñe Ty'o̱o̱ts'om nquiu'yo'. 22'O yolcu na m'aⁿ s'aa'yo' cal'a'yo' ljo' na l'ue n'omna cha'cwijom cwindye'ntjom'yo' nnom nquii Ta Jesucristo. 23Ee tsaⁿs'a cwiluiiñê xqueⁿ scoom'm, cha'xjeⁿ Cristo cwiluiiñê xqueⁿ tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ndo' na macwji'n'maaⁿñê tmaaⁿ'ñeeⁿ, ee cwiluiiñena' seiiⁿ'eⁿ, 24ndo' cha'xjeⁿ t'maaⁿ' nn'aⁿ na cwila'yu' maju'ñecje nnom Cristo, maluaa' macaⁿna' na joo yolcu na jnda̱ t'unco catuee'ndyecjena nda̱a̱ s'aana. 25Naⁿnom na m'aⁿ lcuu c'omna na jnda nquiuna joo cha'xjeⁿ Cristo ty'oom na candya' ts'oom tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ ndo' na tquiaañê na tueeⁿ'eⁿ cwentaana. 26Luaa' s'aaⁿ cha na nntseixmaⁿ tmaaⁿ'ñeeⁿ cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ndo' tqueⁿ ljoom'm juuna' quia na teits'oomndyena ndo' ñequio na tyondyena ñ'oom'm, 27cha nñequiaa cheⁿnqueⁿ tmaaⁿ'ñeeⁿ nnoom na neiⁿncoo' caxuee tseixmaⁿna', na tjaa yuu na cwajndii cantyja 'naaⁿ'na' meiⁿ tjaa'naⁿ na cantseiiⁿ'na' meiⁿ tjaa cwiicheⁿ na nljei' na ticuaaya cantyja 'naaⁿ'na', na ñequii'cheⁿ tseixmaⁿna' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om ndo' canda̱a̱'ñ'eⁿ matseixmaⁿna' cwentaaⁿ'aⁿ. 28Maluaa' waa na matsona' na c'oom tsaⁿs'a na wi' ts'oom scoom'm cha'xjeⁿ jnda ntyjeeⁿ seiiⁿ'eⁿ. Ee ts'aⁿ na wi' ts'om scuu' ma'mo̱ⁿ na jnda ntyjiiñe cheⁿnquii. 29Ee tjaa 'ñeeⁿ quich'ee na jndoo'ñe cheⁿnquii. Macwaaⁿ'aⁿ nantquie cha nnc'oom na yaaⁿ'aⁿ. Ndo' cha'xjeⁿ Cristo mach'eeⁿ cwenta jaa tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, maluaa' matseijomna' na cateix'ee ts'aⁿ scoom'm. 30Ee jaa tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ, cwiluiindyo̱ seii' Cristo na cha'waañê. Ndo' cwii cwiindyo̱ matseijomna' cwii cwii nnom na matseicañjoom'na' jom. 31“Jo' chii tsaⁿs'a n'ñeeⁿ tsotyeeⁿ tsoñeeⁿ cha na nntseitjoom'na' jom ñ'eⁿ scoom'm ndo' wendyena nla'xmaⁿna ñecwii ts'aⁿ.” 32Jeeⁿ t'maⁿ matseixmaⁿ ñ'oomwaa' na jeeⁿ wanty'iuu' waana'. Sa̱a̱ ja matseijoom'ndyo̱ ñ'oommeiⁿ' cantyja 'naaⁿ' Cristo ñequio tmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ. 33Sa̱a̱ ñ'oom na macanda̱, cwii ndo' cwiindyo' 'o c'oom na jnda ntyjii scuu' cha'xjeⁿ na jnda ntyjiiñe cheⁿnquii ndo' mati 'o naⁿlcu cala'l'uee'ndyo' s'aa'yo'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\