Efesios 6

1'O yonch'u, nc'e na cwila'yu'yo' ñequio Jesucristo, laxmaⁿ'yo' na c'om'yo' na ndyaandyo' jo nda̱a̱ nn'aⁿ na nda o' ee maty'iomyana' na nl'a'yo' naljo'. 2Ee ljeii najndyee na matsa̱'ntjomna' chuuna' ñ'oom na tso Ty'o̱o̱ts'om na nnts'aaⁿ. Matsona': “Catseit'maaⁿ'ndyu' tsotye' ñ'eⁿ tso'ndyo' 3cha na nnc'oom' na neiⁿ' ndo' tco xueechu' nnom tsjoomnancuewaa.” 4Ndo' 'o je', na m'aⁿ nda'yo' til'a'yo' cwii nnom na nla'lioo'ndyena, 'o cala'quie'yo' joona ñequio ñ'oom na matseijndo̱'na' n'omna chiuu nnc'omna ndo' cat'mo̱ⁿ'yo' nda̱a̱na na candya' ts'om Ta Jesucristo joona. 5'O nn'aⁿ na teijndandyo', c'om'yo' na ndyaandyo' nda̱a̱ patrom 'naⁿ'yo', catue'ndyo'cje'yo' nda̱a̱na ndo' ñequio na nquia'yo cala't'maaⁿ'ndyo' joona ñequio na xcwee' n'om'yo' cha'xjeⁿ nquiu'yo' na cwindye'ntjom'yo' nnom nquii Cristo. 6Nchii cwe' quia na jndoo'na jo' na cwiqueⁿndyo' ts'iaaⁿ na cwil'a'yo'. 'O cal'a'yo' na ljo' ee na manquiu'yo' na nnom nquii Cristo m'aⁿ'tyeⁿ'yo' moso, ndo' ñequio na xcwee' n'om'yo' cwil'a'yo' yuu na l'ue ts'om Ty'o̱o̱ts'om. 7Ts'iaaⁿ na nl'a'yo', cal'a'yo' juuna' ñequio na tinc'uaa' n'om'yo', cha'xjeⁿ nnom nquii Ta Jesucristo na cwindye'ntjom'yo', nchii cwe' nda̱a̱ nn'aⁿ. 8Ee manquiu'yo' na cwii cwii ts'aⁿ, aa m'aaⁿtyeeⁿ moso oo aa m'aaⁿ xjeⁿ 'naaⁿ' nqueⁿ, sa̱a̱ Ta Jesús nñequiaaⁿ na nnco'ñom cantyjati na ya na ñes'aa. 9Ndo' 'o je' patrom, majo'ti cal'a'yo' ñequio nn'aⁿ na m'aⁿtyeⁿ moso 'naⁿ'yo' meiⁿ nchii na nndu'yo' cwii ñ'oom na ntseicaty'uena' joona. Ee cjañjoom' n'om'yo' na 'o ñ'eⁿndye joona cañoom'luee m'aaⁿ Ta Jesús na matsa̱'ntjoom jaa. Ndo' jo nnom jom ñecwii xjeⁿ cwila'xmaaⁿya. 10'O nn'aⁿya, Ta Jesús tjacantyja najndeii na matseixmaaⁿ. Cantyja 'naaⁿ' jo' c'oom' jndeii' n'om'yo' nc'e matseitjoom'na' 'o ñ'eⁿñê. 11Cwil'uee'ndyo' cha'tso nnom l'o̱ ts'iaaⁿ ndia' na jnda̱ tquiaa Ty'o̱o̱ts'om nda̱a̱'yo', cha na nnda̱a̱ nnaⁿndyo' nacjoo' cha'tso nnom na manquiu'nn'aⁿ tsaⁿjndii 'o. 12Ee nchii cwe' ñequio nn'aⁿ na la'xmaⁿ seii ñequio ndeii cwil'aaya tia'. Jaa m'aaⁿya nacjoo najnda̱ na wi'ndye na titquioo' na m'aⁿ jo ndo' ljo̱'luee, joo na waa najnda̱ na cwiqueⁿ xjeⁿ, na cwitsa̱'ntjom, ndo' nt'omcheⁿ na cwitsa̱'ntjom tsjoomnancue jaaⁿwaañe. 13Jo' chii cwil'uee'ndyo' cha'tsoñ'eⁿ l'o̱ ts'iaaⁿ cwentaa ndia' na mañequiaa Ty'o̱o̱ts'om cha quia na nncue'ntyjo̱ xuee na wi' nntjom'yo' nnda̱a̱ nnaⁿndyo' ndo' na jnda̱ jnda̱a̱ jnaⁿndyo' tia', ndicwaⁿ meiⁿntyje'tyeⁿ'yo'. 14Cwintyje'tyeⁿ'yo' cwentaaⁿ'aⁿ na cwil'uee'ndyo' ñ'oom'm cha'xjeⁿ sondaro matseityeeⁿ xcweeⁿ'eⁿ ñequio tjaⁿ, cal'a'yo' na maty'iomyana' ee juuna' nncwañoom'na' 'o cha'xjeⁿ cotom xjo wañoom'na' sondaro. 15Cha'xjeⁿ m'aaⁿc'eeñe sondaro na mañjoom lcoom'm na wjaⁿ tia', mati 'o ñequii'cheⁿ c'om'c'eendyo' na nntsanquia'yo' ñ'oom na ya na mañequiaana' na cwiljoya ntyjii Ty'o̱o̱ts'om ñ'eⁿ nn'aⁿ. 16Tsaⁿjndii majoom'm ndo̱ nacjo'yo' na too' chom. Cha'xjeⁿ tjaⁿ tmeiⁿ mawañoom'na' sondaro na tinc'oom ndo̱ jom, maluaa' cwil'uee'ndyo' juu na cwilayu'ya n'om'yo' cha nlandu'yo' ndo̱ na maju' tsaⁿjndii nacjo'yo'. 17Juu na macwji'n'maaⁿ'ñe Ty'o̱o̱ts'om nn'aⁿ cwil'uee'ndyo' juuna' na nncwañoom'na' 'o cha'xjeⁿ tjaⁿxqueⁿ xjo' mawañoom'na' xqueⁿ sondaro ndo' mati cwil'uee'ndyo' ñ'oom'm cha'xjeⁿ xjo espada na mañequiaa Espíritu Santo nda̱a̱'yo'. 18Tintsacwintyje'yo' na cwilaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cha'xjeⁿ na mañequiaa Espíritu Santo naquii' n'om'yo', ñequii'cheⁿ cala'ty'oondyo' ndo' cataⁿ'yo' nnoom, tincwintqueⁿ'yo', ñequii'cheⁿ na c'om'c'eendyo' na calaneiⁿ'yo' nnoom cantyja 'naaⁿ nn'aⁿ na m'aⁿ cwentaaⁿ'aⁿ. 19Mati calaneiⁿ'yo' nnom Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿya na cateijneiⁿ ja ñ'oom na nntseina̱ⁿya nnda̱a̱ nn'aⁿ meiⁿ tintseicaty'uena' ja na nñequiaya na caliu nn'aⁿ chiuu waa ñ'oom na jeeⁿ wanty'iuu' waa na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ. 20Jnda̱ ty'ioom ts'iaaⁿ ja na mañequiaya ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ, ndo' cwe' jnaaⁿ' jo' na m'aaⁿya w'aancjo, calaneiⁿ'yo' nnoom na c'o̱ⁿt'maaⁿ'ndyo̱ ts'o̱o̱ⁿya na nntseina̱ⁿya juuna' nda̱a̱ nn'aⁿ cha'xjeⁿ matsona' na cats'aa. 21Ti'nn'aⁿya Tíquico, tsaⁿ na jeeⁿ jnda ntyjiiya, jom jeeⁿ xcwee' ts'oom ts'iaaⁿ 'naaⁿ' Ta Jesús, jom ntseicañeeⁿ 'o chiuu waa na m'aaⁿya cha caliu'yo' ljo' mats'aaya. 22Cwe' jo' na majño̱o̱ⁿya jom na m'aⁿ'yo' na catseicañeeⁿ 'o chiuu waa na m'aaⁿya ñjaaⁿ cha na nñequiaana' na t'maⁿ n'om'yo'. 23'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo', nquii Ty'o̱o̱ts'om na cwiluiiñê Tsotya̱a̱ya ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱'ntjoom jaa, quiana na nnda'yo' na meiⁿcwii ñomtiuu tic'om'yo' jo nda̱a̱na ndo' na cato'ñoom'yo' na m'aⁿna na wi' n'omna 'o ee cwila'yu'ya n'om'yo' ñ'eⁿndyena, 24juu naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om, quiaaⁿ juuna' nda̱a̱ cha'tsondye nn'aⁿ na ticala'chuii' na m'aⁿ na jnda nquiu Taya Jesucristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\