Gálatas 1

1Ja Pablo cwiluiindyo̱ apóstol na cjo̱nquia ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ nda̱a̱ nn'aⁿ. Nchii nn'aⁿ ty'ioom ts'iaaⁿmeiiⁿñe ja. Nquii Jesucristo ñequio tsotyeeⁿ Ta Ty'o̱o̱ts'om tquiana na matseixmaⁿya juuna'. Jom tquiaaⁿ na tando'xco juu jnda̱ na tue'. 2Ja ñequio cha'tsondye nn'aⁿ na m'aⁿ ñ'eⁿndyo̱ cwilaljeiiya tsomwaañe na cwila'cwano̱o̱ⁿya juuna' na m'aⁿ' 'o ntmaaⁿ nn'aⁿ na macwji' Ty'o̱o̱ts'om cwentaaⁿ'aⁿ na m'aⁿ'yo' ndyuaa Galacia. 3Nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om ñequio Ta Jesucristo quiana na nnto'ñoom'yo' naya na la'xmaⁿna ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu tic'om'yo' joo nda̱a̱na. 4Nqueⁿ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na cueeⁿ'eⁿ cwentaa jnaaⁿya cha'xjeⁿ na seijndaa'ñe nquii Tsotya̱a̱ya Ty'o̱o̱ts'om cha nndyaandyo̱ natia na tseixmaⁿ tsjoomnancuewaañe. 5Ñequii'cheⁿ catseit'maaⁿ'ñena' Ty'o̱o̱ts'om. Amén. 6Matsei'ndaa'na' ntyjiiya na cwitjei'ndyo' cantyja 'naaⁿ' Ty'o̱o̱ts'om na jom tqueeⁿ'ñê 'o ee Cristo m'aaⁿ na jeeⁿ candya' ts'oom 'o ndo' je' yacheⁿ cwila'jomndyo' cwiicheⁿ ñ'oom na cantyja 'naaⁿ' juuna' ntyjaa' n'om'yo' na nlui'n'maaⁿndyo'. 7Sa̱a̱ nchii na mayuu' na waa cwiicheⁿ ñ'oom na cantyja 'naaⁿ' jo' nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ. Cwe' na m'aⁿ nn'aⁿ na cwila'ñ'eeⁿ'ndyena 'o ndo' ñe'cala'chuii'na ñ'oom na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ cantyja 'naaⁿ' Cristo. 8Ee meiiⁿ xeⁿ cwii jâ nmeiiⁿ nñequiaayâ ñ'oom na tjachuii'na' cantyja na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ, oo meiiⁿ cwii ángel na nnaaⁿ cañoom'luee, cju'wi' Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. 9Jnda̱ ñetsjo̱o̱ ndo' je' matsjo̱o̱ nnda'a: Xeⁿ nñequiaa ts'aⁿ ñ'oom nda̱a̱'yo' cantyja na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ na tjachuii'na' ñequio ñ'oom na jnda̱ to'ñoom'yo', cju'wi' Ty'o̱o̱ts'om tsaⁿ'ñeeⁿ. 10Quia matsjo̱o̱ ñ'oomwaa' ¿aa matsjo̱o̱ naljo' ee l'ue ts'o̱o̱ⁿ na calue nn'aⁿ na jeeⁿ cwijaacanjoom' na mats'aa oo na nquii Ty'o̱o̱ts'om nntsoom na ljo' cantyja 'naⁿya? Ee xeⁿ ndicwaⁿ matseijndo̱ na cjawee' n'om nn'aⁿ ñ'eⁿndyo̱, tixotseixmaⁿya ts'aⁿ na mandi'ntjom nnom Cristo. 11'O nn'aⁿya na cwila'yu'yo' ñ'eⁿ Cristo, cala'no̱ⁿ'yo' na juu ñ'oom na mañequia cantyja na nlui'n'maaⁿñe ts'aⁿ, nchii nn'aⁿ jla'jndaa'ndye juuna'. 12Ee nchii nnom cwii ts'aⁿ to'ño̱ⁿya juuna' meiiⁿ nchii cwe' cwii ts'aⁿ t'mo̱ⁿ juuna' no̱o̱ⁿ, manquiiti Jesucristo t'mo̱o̱ⁿ juuna' no̱o̱ⁿya. 13Ee jnda̱ ñejndye'yo' chiuu ts'o̱o̱ⁿya xjeⁿ na tyotseijomndyo̱ ñequio ñ'oom na laxmaaⁿ jâ nn'aⁿ judíos, na tyoco̱'wi'a nn'aⁿ na laxmaⁿ tmaaⁿ' cwentaa' Ty'o̱o̱ts'om. Tyoqueⁿya ts'o̱o̱ⁿ na nntseityuii'a tmaaⁿ'ñeeⁿ. 14Naquii' ñ'oom'ñeeⁿ, tyowino̱ⁿ'a jndye ntyja̱no̱ⁿ na ljoyu tquiendyo̱, ee tyojoo'ti ts'o̱o̱ⁿ na nntseicanda̱a̱'ndyo̱ ñ'oom tquie na jla'jndaa'ndye weloo welooya. 15Sa̱a̱ cwitjo̱o̱cheⁿ na nluiindyo̱, nc'e naya na matseixmaⁿ Ty'o̱o̱ts'om tjeiiⁿ'ñe ja. Ndo' quia na tuee' na ntyjeeⁿ na jnda̱ tue'ntyjo̱ xjeⁿ, 16seijndaa'ñê na ljeiya chiuu cwiluiiñe Jnaaⁿ cha nntseina̱ⁿya ñ'oom nda̱a̱ nn'aⁿ na nchii judíos chiuu ya na nlui'n'maaⁿndyena. Ndo' quia tuii na ljo', tîcwax'a̱ nnom meiⁿcwii ts'aⁿ cha na caljeiya cwaaⁿ ñ'oom na nñequiaya. 17Meiⁿ tîcjo̱ Jerusalén na nty'ia apóstoles na teijndye xuee jñom Cristo joona ñequio ñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na tjaa'ñê ja ts'iaaⁿ'ñeeⁿ. Tjo̱jndya̱a̱ ndyuaa Arabia, ndo' jnda̱ jo' tua̱nnda'a Damasco. 18Tjacaa cwii ndyee chu ndo' tjo̱ Jerusalén. Quia jo' tajnaⁿ'aⁿ Pedro. Tyom'aaⁿya ñ'eⁿñê cwii quin'oom xuee. 19Sa̱a̱ tîcanty'iaya nt'omcheⁿ naⁿ'ñeeⁿ na jñom Cristo ñequioñ'oom naya 'naaⁿ'aⁿ, ñenquii Jacobo, tyjee nquii Ta Jesús, nty'iaya. 20Jo nnom Ty'o̱o̱ts'om, juu ñ'oom na matseiljeiya luaa', ñ'oom na mayuu' juuna'. 21Jnda̱nquia tjo̱ ts'o̱ndaa Siria ñequio ndyuaa Cilicia. 22Sa̱a̱ ntmaaⁿ' nn'aⁿ na macwji' Cristo cwentaaⁿ'a na m'aⁿna ts'o̱ndaa Judea, tîcata'jnaaⁿ'na ja. 23Ñenquii'cheⁿ tyowic'uaa ñ'oom na tyondyena: “Juu tsaⁿ'ñeeⁿ na tyotseijneiⁿ na tyoleintyjo̱o̱ⁿ jâ, je' nqueⁿ mañequiaaⁿ ñ'oom na jaach'ee xuee na ñe'catseityueeⁿ'eⁿ.” 24Ndo' tyola't'maaⁿ'ndyena Ty'o̱o̱ts'om cantyja 'naⁿya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\